Mine indstillinger Ny bruger
Glemt adgangskode?
Kodeord
Sektioner
Handlinger tilknyttet webside
Forside / Foreningen / Om foreningen / Vedtægter

Vedtægter

De gældende vedtægter for foreningen DIS-Danmark vedtaget på generalforsamlingen den 22. april 2017.

Vedtægter

De gældende vedtægter for foreningen DIS-Danmark er vedtaget på generalforsamlingen den 22. april 2017.

1. Navn og hjemsted

Foreningens navn er DIS-Danmark, Slægt & Data. DIS-Danmarks hjemsted er den til enhver tid værende kasserers adresse.

2. Formål

DIS-Danmark er en almennyttig forening. Foreningens formål er at udbrede viden og forskning inden for slægts-, personal- og lokalhistorie i Danmark.

Foreningens formål virkeliggøres bl.a. ved at:

digitalisere og offentliggøre kildematerialer fra kulturarven

  • støtte lokale tiltag i slægts-, personal- og lokalhistorie i alle egne af landet
  • samarbejde med arkiver, museer, biblioteker og andre institutioner
  • repræsentere slægtsforskningens interesser over for arkiver og myndigheder
  • formidle oplysninger og arbejdsredskaber gennem foredrag, kurser, publikationer, hjemmesider m.v.
  • samarbejde med andre foreninger med samme formål i ind- og udland

3. Medlemmer

Medlemskab opnås ved indbetaling af kontingent. Personlige medlemmer og kontaktpersoner optaget i medlemsfortegnelsen kan deltage i generalforsamlingen. Valgbarhed til bestyrelsen og andre tillidsposter kræver personligt medlemskab.

Stk. 2: To personer i samme husstand kan tegne familiemedlemsskab. Begge får fulde medlemsrettigheder til hjemmeside, aktiviteter og generalforsamling, ganske som enkeltmedlemmer, dog modtager husstanden kun ét eksemplar af trykte publikationer.

Stk. 3: Medlemsoplysninger må ikke videregives eller sælges til tredjepart.

Stk. 4: Æresmedlemmer kan udnævnes af bestyrelsen. Æresmedlemmer er kontingentfrie.

Stk. 5: Et medlem, der ikke betaler sit kontingent, bliver rykket. Hvis betalingen ikke er indkommet senest en måned efter rykkerskrivelsen, udmeldes medlemmet af foreningen.

Stk. 6: Efter indstilling fra bestyrelsen kan generalforsamlingen med 2/3 majoritet af de afgivne stemmer beslutte at ekskludere et medlem, som handler til skade for foreningen. Såvel bestyrelsen som medlemmet kan skriftligt fremlægge deres endelige synspunkter, som vedlægges indkaldelsen til generalforsamlingen.

4. Lokalforeninger

Lokalforeningers vedtægter og vedtægtsændringer skal godkendes af DIS-Danmarks bestyrelse. DIS-Danmarks bestyrelse har 1 måned til at gøre indsigelse.

5. Bestyrelse

Foreningen ledes af en formand, en kasserer og syv bestyrelsesmedlemmer, der vælges for to år ad gangen. Formanden vælges i lige år, kassereren i ulige år, 3 øvrige bestyrelsesmedlemmer i lige år 4 øvrige bestyrelsesmedlemmer i ulige år, samt valg til ledige poster. Genvalg kan finde sted.

Stk. 2: Suppleanter til bestyrelsen vælges på foreningens generalforsamling for et år. Afgår et bestyrelsesmedlem i utide, indtræder en suppleant i stedet. Suppleanten forbliver medlem af bestyrelsen til næste generalforsamling.

Stk. 3: Mellem generalforsamlingerne er bestyrelsen foreningens øverste myndighed og handler under ansvar over for generalforsamlingen i alle anliggender.

Stk. 4: Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Over bestyrelsesmøderne føres beslutningsreferat. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt på bestyrelsesmøder. Bestyrelsen kan efter behov nedsætte udvalg, arbejdsgrupper o.l. med medlemmer uden for bestyrelsens kreds.

6. Generalforsamling

Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen.

Stk. 2: Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af april måned. Ordinær generalforsamlingen indkaldes med mindst 3 ugers varsel af bestyrelsen. Indkaldelsen skal indeholde dagsorden og de fornødne bilag.

Stk. 3: Til den ordinære generalforsamling skal dagsordenen mindst indeholde følgende punkter:

1. Valg af dirigent og stemmetællere.

2. Bestyrelsen aflægger beretning for det forløbne år.

3. Kassereren aflægger det reviderede regnskab til godkendelse.

4. Fastsættelse af kontingent for det kommende år.

5. Godkendelse af budget for det indeværende og det kommende år samt godkendelse af kontingent for det kommende år.

6. Behandling af indkomne forslag.

7. Valg til bestyrelsen

7a. Valg formand.

7b. Valg af kasserer.

7c. Valg af bestyrelsesmedlemmer

7d. Valg af suppleanter

8 Valg af interne revisorer

8a Valg af to interne revisorer for et år

8b Valg af en revisorsuppleant for et år

9. Eventuelt

Stk. 4: Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 1. februar.

Stk. 5: Generalforsamlingen ledes af en dirigent, som ikke må være medlem af bestyrelsen.

Stk. 6: Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uden hensyn til hvor mange medlemmer, der er til stede. Generalforsamlingens beslutninger træffes ved simpel stemmeflerhed blandt de afgivne stemmer, med mindre andet følger af nærværende vedtægt. Afstemning skal finde sted skriftligt, såfremt mindst 10 % af de tilstedeværende medlemmer ønsker det. Personvalg er dog altid skriftlig.

Stk. 7: Der kan stemmes ved fuldmagt, dog således at fuldmagt kun kan gives til et andet medlem, og således at hvert fremmødt medlem kun kan medbringe én fuldmagt. Fuldmagten skal være personlig og indeholde navn og medlemsnummer på såvel fuldmagtsgiver som fuldmagtstager.

7. Regnskab og formue

Regnskabsåret følger kalenderåret.

Stk. 2: Regnskabet skal før den ordinære generalforsamling være gennemgået og kommenteret af de interne revisorer. Regnskabet revideres af en statsautoriseret eller registreret revisor efter bestyrelsens valg.

8. Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes:

a. når bestyrelsen har besluttet det, eller

b. hvis mindst 50 medlemmer skriftligt anmoder om det med angivelse af dagsorden.

Stk. 2: Indkaldelse til den ekstraordinære generalforsamling skal ske senest 2 uger efter, at én af ovennævnte betingelser er opfyldt. Den ekstraordinære generalforsamling skal afholdes tidligst 2 og senest 6 uger efter udsendelse af indkaldelsen.

9. Tegning og hæftelse

Foreningen forpligtes udadtil ved underskrift af formanden og et bestyrelsesmedlem.

Stk. 2: Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de af foreningen påhvilende pligter.

10. Vedtægtsændringer

Vedtægtsændringer kan kun besluttes af en generalforsamling med mindst 2/3 majoritet af de afgivne stemmer. Forslagene skal være bekendtgjort i indkaldelsen til generalforsamlingen.

Stk. 2: Hvis forslaget får flertal, men dette flertal ikke udgør 2/3 af de afgivne stemmer, skal forslaget, såfremt det ønskes fremmet, genfremsættes på en ny generalforsamling, tidligst 2 uger og senest 4 uger efter den første. På denne generalforsamling kan forslaget vedtages med almindelig stemmeflerhed.

11. Opløsning

DIS-Danmark kan opløses, hvis et forslag herom er vedtaget af en ordinær generalforsamling og derefter vedtages uforandret af en ekstraordinær generalforsamling under forudsætning af, at 3/4 af de afgivne stemmer på såvel den ordinære som den ekstraordinære generalforsamling stemmer for opløsning.

Stk. 2: I tilfælde af DIS-Danmarks opløsning træffer DIS-Danmarks generalforsamling afgørelse om anvendelsen af foreningens midler i overensstemmelse med foreningens formål. Denne afgørelse kræver ligeledes et flertal på 3/4 af de afgivne stemmer. Hvis dette flertal ikke opnås, overføres foreningens midler til Statens Arkiver til anvendelse indenfor slægts-, personal- og lokalhistorie.

 

Således vedtaget på generalforsamlingen den 22. april 2017.