Kontakt: Danske Slægtsforskere                   Forum:

Spilleregler


 
Aktuelt Foreningen Forum Kilder Værktøjer Lokalforeninger Kontakt Andet
Hjælp Søg direkte i forum Søg i forum via Google Søg i gammelt forum Søg i gammelt forum via Google

Sider: [1] 2 3 ... 10
 1 
 Dato: 12 Nov 2018 - 23:53 
Startet af Anita Kristensen [30695] - Nyeste beskeder af Jørgen Thue Pedersen [760]
Vilhelmine Nielsen Houberg. Der staar heller ikke
skrevet, at Lars Eriksen haver købt eller vilde købe
andre eller formaa andre til at udgive sig for den,
der haver staaet i Forhold til Vilhelmine Houberg.
I skrivelsen til Idestrup Sogneraad staar jo skrevet,
at Houberg Datteren haver haft en tyk Mave, og da
den blev tynd blandt andet skrevet: Humøret steg
højt i Vejret paa L. Eriksen, saa at han formelig
imedens man selv hørte paa det bagtager (bagtaler) mig og Moder
o.s.v. at dette er overensstemmende med Sandheden
kan bekræftes af Borgmester Holch, Retsprotokol-
fører Mortensen, Herredspolitibetjent Olsen, Mandags
Thingsvidnerne paa, at L. Eriksen i Retten den
15de Juli d. A. --- siger til Borgmesteren,
at han vilde sige til ham, at han ikke fik Lov til
at regne mig for noget, fordi hun her staar og siger, at
hun haver lært Modepyndt i det Kongelig Hoffs
Lingerihandel i København og gjort Tjeneste for Hendes
Kongelige Højhed Prisesse Marie, De faar ikke Lov
til at regne hende for nogen Ting, hvortil Borgmesteren
svarede, jeg skal regne hende, for hvad hun er blevet
L. Eriksen tilføjede ydermere, at det havde blevet
ham en sand Glæde, dersom jeg hele Tiden havde
blevet i København, og at det blev et stort Gavn
for hele Idestrup Sogneraad, dersom jeg blev
forbudt at være hjemme, hvortil blev svaret fra
Dommeren, at jeg havde Lov til at være, hvor jeg
vilde; paa denne L. Eriksens Udtalelse i Retssalen,
vil \jeg/ indgive skriftligt Andragende til Idestrup
Sogneraad, hvad jeg haver skadet dem; L. Eriksen
fremstillede mig jo som en Fattiglem, som en, der
fra Sogneraadet modtog Aarlig Fattigunderstøttelse
> baade til Føde, Klæder, Brænde, Læge og Apothek, <
idet han sagde, at det vilde blive et stort Gavn
for Sognet, der som jeg blev forbudt at være hjemme,
dersom Sognet ikke ud(be)talte mig Fattighjælp, kunde
det vel ikke kaldes et Gavn at slippe mig o.s.v., jeg
vil ikke have Skyld for, at jeg ligger Idestrup

 2 
 Dato: 12 Nov 2018 - 23:46 
Startet af Marianne Lund [21414] - Nyeste beskeder af Marianne Lund [21414]
Mange tak! Smiley

 3 
 Dato: 12 Nov 2018 - 23:39 
Startet af Anita Kristensen [30695] - Nyeste beskeder af Jørgen Thue Pedersen [760]
27/9 1901
Holm

Fremlag(t) i  Nykjøbing Herreds Ret d 27/9 1901
         Holm

Til Nykøbing F. Herreds Ret.
Da jeg af Gaardejer L. Eriksen Ulslev baade til Forligs-
kommis(s)ion og til Nykøbing Herredting have været
indstævnet for, at jeg haver digtet to Viser om ham
og Vilhelmine Nielsen Houberg, og at jeg selv haver
afleveret dem, den ene til en lille Pige i Riserup
den anden paa Ourupgaard samt en Skrivelse
til Idestrup Sogneraad med min egen Underskrift
udateret, som er bleven læst i Idestrup Sogneraad,
og af Sogneraadsformanden afleveret til Frederik
Houberg i Ulslev og ikke \som Klagen lyder/ til Lars Eriksen, for det
første bemærker jeg, at jeg aldrig haver digtet de to Viser,
hvorfor jeg her i Retten fremlægger skriftligt Indlæg
fra min Moder lydende paa, at det er hende, der haver
digtet Visen til Riserup, og at det er efter hendes
Anmodning, jeg skrev den op for hende til Karlen paa
Ourupgaard, og at hun selv havde besejlet og afleveret
den der, hun haver ogsaa endvidere til Viserne selv
betalt Papir, Blæk og Pen, Klagen lyder endvidere paa,
at der i Visen siges, at denne Vilhelmine Nielsen
Houberg fødte 2 Børn, det staar ikke skrevet i
Visen, der staar kuns skrevet, at Rødhætte Ytringer
lader gaa, To Børn ere fødte kan I forstaa; men der
staar ikke skrevet, at Houberg Datteren haver født
dem, der staae heller ikke, at hun haver været frugt-
sommelig med Lars Eriksen; Visens Indhold lyder ikke
paa, at Lars Eriksen haver skaffet Børnene af Vejen
og betegnet ham som en Forbryder, fordi der staar skrevet,
at Vilhelmine Nielsen Houberg fortjente at synes
af Stiftfusikus Hansen og fremdeles staa under
Opsigt, for(di) hun ej Barnemord monne begaa
altsaa i Fremtiden, der staar heller ikke, at Politi-
undersøgelse haver været indledet imod ham og

 4 
 Dato: 12 Nov 2018 - 23:18 
Startet af Marianne Lund [21414] - Nyeste beskeder af Jørgen Thue Pedersen [760]
Aar 1811 d. 27'de Aug(ust) blev af Skiffteforvalteren Otho Mønsted
til Lykkesholm Taget Møde i Stervboe Gaarden i Trustrup
effter afdøde Rasmus Jensen Wester som rette 30'te Dag;
Saa vare og tilstæde Enken med sin Laugværge og Broder
Gaardmand Niels Pedersen Moldboe af Trustrup, Døttrenes
Mænd samt Sønnen med sin Værge Rasmus Jacobsen af
Trustrup. ---- Sognefogden Rasmus Sørensen Skræder fra
Ansesgaard og Jens Bech af Trustrup vare medtagne som
Vitterligheds Mænd. ---- Da Enken var med de Myndi-
ge Arvinger bleven eenige om at give hver Datter 25 Rd.
i Arv* effter sin Fader, og Sønnen med sin Værge ogsaa var   *det er ikke Aa, men det store A, der ser sådan ud
fornøyet med 50 rd, saa fandt Skiffteforvalteren ikke
nogen gyldig Grund til at styrte denne Foreening
da Enken lovede at den Brystfæld, som Gaardens Byg-
ninger kunde isættes, skulde vist blive istandsat, hvor-
fore Skiffteforvalteren som GodsEjer frasiger
sin Ret til Bygfælds Tagelse, ligesom og sit Skiffte
Sallarium. Da Enken erklærede at hendes Omstændigheder
ikke tillod hende strax at udtælle den indgaade Udtælling af
Arv og Svigersønerne gav hende Credit, saa kunde Skifftefor-
valteren ikke tilstaae denne Henstand for den Umyndige
Søn Jens Rasmusen hvorfore ham blev af Boet udlagt
En Grue Kjædel 16 rd en sortgrimet Koe 3 Aar 30 rd og i den
første Sæng En hvid Vadmels Underdyne 4 rd, som udgjør de
belovede 50 rd af Værdie. --- Enken paatog sig at klarere
de Omkostninger, som Skifftet medførte neml.
(næste side) :
Indtægt effter Vurderingen =---------             389 rd 5 mark 8 s
Derfra:
1., Bodil Rasmus Datter ----- 25 rd
2., Kirsten Rasmus Datter----25
3., Mette do do ----------------25
4., Birthe do do ----------------25
5., Jens Rasmusen -------------50
Enken den ½ Boes Lod -----150
----------------------------------->>                300

      

Envidere paastoed Enken sin Broderlod 50 rd }  Fradraget Det over- }   89 - 5 mark - 8
og sit Begravelses Bekostning lige med sin  }    skydende            }   80
Afdøede Mands som beløb sig til----- 30     }                } >> 9 - 5- -8

Deraf Revisions Contoiret -- 1 rd - 1- 13 s
For Arveloderne effter Forordningen af 8 de Febr
               1810   >> 72 sk

Samtlige Myndige Arvinger og Enken erklærede
at de ikke forlangte Skifftebrev hvilket Skiffte
Forvalteren i Følge Forord. af (dato mangler)
tilstædede.
Sognefogden blev for sit Møde i Dag givet 1 rd
Saaledes er dette Skiffte sluttet og tilendebragt, hvil-
ket med samtlige Tilstædeværendes Underskriffter
bekræfftes. Stervboestedet d. 27de August 1811.
               Otho Mønsted
Anne Chatrine Peders Datter
Niels Pedersen Molboe Paa Enkens Vegne Som Laug Værge
R Pedersen, paa min Kones Vegne
Søren Nyemand paa min Kones Vegne
Niels Rasmusen paa min Kones Vegne
Jacob ?emsen paa min Kones Vegne
Jens Rasmusen ---- Rasmus Jacobsen som Formynder
Som vitterlighed Vidner:
Rasmus Sørrensen Skræder -- Jens Andersen Bæk

 5 
 Dato: 12 Nov 2018 - 23:13 
Startet af Jens Christian Nielsen [13695] - Nyeste beskeder af Peter Kristiansen [754]
Venstre side - midt på...

Knud Nielsen og Maren Kristensdotter - Hiermetslev
d 28 Martii       Forlovere             d. 27 Maji
Kristen Knudsen og Kristen Andersen begge af Hiermetzlev

Det må være forlovelsesdato og vielsesdato.

 6 
 Dato: 12 Nov 2018 - 22:56 
Startet af Jens Christian Nielsen [13695] - Nyeste beskeder af Jens Christian Nielsen [13695]

Hej, det drejer sig om vielsen af Knud Nielsen og Maren Kristensdatter i 1796 (midt på siden).

Som jeg læser det er vielsesdatoen den 28 marts  - men efter ordet forloverene ude til højre er nævnt en anden dato, den 27 ??

Jeg kan se det går igen i de øvrige vielser på siden, men hvordan tolker jeg de to datoer? Og er der nogen der kan se hvad måned der står efter den 27.
mvh
Jens Christian


https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=17126636#169619,28482115

 7 
 Dato: 12 Nov 2018 - 22:33 
Startet af Stinne Jensen [35785] - Nyeste beskeder af Stinne Jensen [35785]
Hej Lau
Mange tak for hjælpen.

mvh
Stinne

 8 
 Dato: 12 Nov 2018 - 22:29 
Startet af Anne Larsen [1546] - Nyeste beskeder af Anne Larsen [1546]
Hej

Jeg er ikke sikker på det er den rigtige (Jo--anne)
Hun og Lars får deres  piger:
Gertrud   1777
Kirstine Elisabeth 1780
Johanne 1786
Karen  1789

Der er nemlig en til i Gudbjerg som hedder Lars Jørgensen men er 3 år yngre end "min" Lars Jørgensen. I FT 1787. Og hans kone hedder Anne. Undecided

VH Anne

 9 
 Dato: 12 Nov 2018 - 22:18 
Startet af Mogens H Andersson [56686] - Nyeste beskeder af Mogens H Andersson [56686]
Hej,

Nu vet jag att Ester gifte sig med Torkel Christensen och fick tre söner och två av dem heter Dan och Leif och den tredje sonen kan heta Kylds om det finns ett dylikt namn.

Jag tror att familjen skall finnas på Själland, troligtvis i Fredriksborgs amt. Hoppas att dessa upplysningar kan göra att jag kommer vidare...

Mvh

Mogens

 10 
 Dato: 12 Nov 2018 - 22:15 
Startet af Stinne Jensen [35785] - Nyeste beskeder af Stinne Jensen [35785]
Hej Lau

Mange tak for hjælpen.

mvh
Stinne

Sider: [1] 2 3 ... 10