Mine indstillinger Ny bruger
Glemt adgangskode?
Kodeord
Sektioner
Handlinger tilknyttet webside
Forside / Kilder / Afskrevne kilder / Haderslev amt / Fæste- og brøderegister Haderslev herred 1699

Fæste- og brøderegister Haderslev herred 1699

— Arkiveret under ,

Haderslev amt, Haderslev herred, fil M43317, Haderslev amtsregnskaber - kildeafskrift doneret af Holger Hertzum-Larsen

I det følgende er brugt nuværende stavemåde for efterfølgende lokaliteter og personer. For at lette søgningen er Peter/Peder/Peiter konskvent stavet Peder/Pedersen, og Laurits/Laurids stavet Laurits/Lauritsen, Iffuer er stavet Iver/Iversen, Matz er stavet Mads/Madsen, Wolle/Olle er stavet Ole/Olesen, Olluff er stavet Oluf/Olufsen.

Øsby sogn og by.

Anker Madsen, kirketjener, er anklaget af Knud Hansen i Stenderup, det han har ham frahugget af sin ejendoms skov et læs egegrene, skal derfor give bøde 24 mk.

Stevelt.

Fall Pedersen skal fæste salig Jep Erichsens ½ gård, som enken og hendes formynder med hendes datter, til ham har opladt og afstanden, giver fæste 6 rd.

Nok Fall Pedersen at fæste sin salig ”forwæsters” [forfæster?] Jep Erichsens ½ landboel, giver fæste 1 rd.

Peder Hansen er anklaget af Mads Madsen ibid., det han har ved sin hustru ladet nogle ærerørige ord falde om ham angående noget rug, som blev stjålet, kunne det ikke bevise. Er forligt, det Peder Hansen skal svare bøde 1 rd.

Kvistrup.

Jørgen Madsen, tjenende Peder Iversen, er anklaget af Laurits Lauritsen, ”beinemdis” [benævnde?] Jørgen Pedersen i Sverdrup, det fornævnte Jørgen Madsen har overfaldet ham udi ladegårds marken med skældsord og ”weiger nafn”, skal derfor give bøde 1 rd.

Hajstrup.

Iver Bertelsen er anklaget det han har ladet Daniel Horneman [ulæseligt] op på marken, skal derfor give bøde 16 mk.

Merret [Merethe?] Lauritses er anklaget af Adam Johannesen og Bierrit [Birthe?] Jochumsdatter for skældsmål på færgebroen, Merret Lauritses skal svare bøde 16 mk.

Annia? Diriksdatter, Trine Balters, Laurits Fynbos hustru, Berthel Nissen er anklaget af de Råde og Hajstrup mænd, det de har tagen af deres Elle og andre træer udi deres fælles skov, uden lov og minde, giver derfor bøde a’ 8 mk. er 32 mk.

Laurits Fynbo, Mads Post eller Lavesen, Jørgen Fynbo [i Hajstrup, Råde] er formedelst begangen tyveri dømt til kagen, og der foruden deres boeslod til Hans Kongl: May: at være forbrudt, bedrager, når gælden er afdraget 3 mk. 5 sk., som af Laurits Fynbos overblevne formue skal betales, eftersom af de andre deres gods intet var tilovers 1 rd. 5 mk.

Christen Madsen i Hajstrup har af samtlige for retten beskyldt Maren Sørens af Sommersted, som ved døden var afgangen, det hun skulle have frastjålet sin broder Nis Madsen udi et hus, 2 brød, og det ikke bevist, men næste ting der efter hende igen erklæret, giver bøde 1 rd.

Nok der foruden ulyd på tinget, giver derfor bøde 24 mk.

Desligeste er han, efter varsels givelse ikke mødt, Nis Villadsen i Simmersted at betale, som herredsfogden ham dog til forne havde bekendt, og han selv også havde udlovet, skal derfor give bøde 24 mk.

Nis Jørgensen har udpløjet af de Råde mænds kirkevej på den vestre side 2½ alen, og på den østre side 1½ alen i bredden, og er vejens længde 32 alen, skal derfor give bøde 1 rd.

Råde.

Nis Fallesen, det han har ladet Daniel Horneman sit græs opæde på marken, giver bøde 16 mk.

Laurits Pedersen er anklaget for forleden år og dette år, det han har handlet retteligen? med tienden imod præsten og kirken, skal derfor give bøde 8 rd.

Flovt.

Jens Andersen, som er Anders Jensens søn, er anklaget af Mads Jensen ibid., det fornævnte Jens Andersen har bedraget ham med et stk. jord, som han tilforn til en anden udlejet har, og taget penge af dem begge, giver bøde 2 rd.

Peder Teisten, tjenende Peder Sørensen, er anklaget af Jep Lavesen for skjeldsmål, Peder Teisten skal svare bøde, og er hans løn hos Peder Sørensen arresteret 1 rd.

Gregers Hansen har indpløjet af de Råde mænds kirkevej 3½ alen i bredden og i vejens længde for samme sin ager 13 alen, giver derfor bøde 1 rd.

Hans Olufsen i lige måde 3½ alen udi vejen og 7 alen udi vejens længde, skal derfor give bøde 1 rd.

Nis Baltersen har besovet Kirsten Pedersdatter, tjenende Erich Nissen, giver bøde 18 rd.

Peder Pedersen og Jes Pedersen har frahugget Peder Sørensen en eg af sin ejendoms skov. Er forligt, det Peder Pedersen og Jes Pedersen skal give bøde 2 rd.

Flovt mænd, Erich Nissen, Peder Holdersen, Anders Andersen, Erb Laursen, Claus Hansen, Peder Sørensen og Oluf Pedersen er mødt, de øvrige er modvilligen udeblevet, og ikke mødt imod de 6 mænds afvidnelse anlangende det strandjord eller sand på Flovt mark som er. Gregers Hansen, Hans Olufsen, Maren Anderses, Gertrud Peders og Anders Jensen skal derfor give bøde 1 rd. 32 mk.

Hyrup.

Jesper Clausen, tjenende for dreng hos Jep Hansen, har overfaldet og slået Christen Sørensen der han gik og vogtede sin husbonds heste, og derhos truet og undsagt ham, det han skulle få mere; er gjort arrest på sin løn af Christen Jørgensen og Fall Iversen, skal give bøde 16 mk.

Jens Nissen, tjenende Hans Iversen, for skældsmål imellem ham og Niels Knudsen i Sode hans slegfred søn ved navn Hans Nielsen, Jens Nissen at give bøde 16 mk.

Årøe.

Søren Pedersen skal fæste salig Jens Sørensens landboel, som han, efter vurdering har påtaget, giver fæste 1 rd.

Isak Jensen, tjenende for dreng hos Jørgen Hansen, er anklaget af Anders Johansen tjenende også for dreng hos N. N., det Isak Jensen har givet ham en ørefigen som han ikke kunne benægte, giver bøde 16 mk.

Halk sogn og by.

Jørgen Fallesen, Peder Fallesen og Christen Pedersen er anklaget af Hans Andersen i Medsted for frapløjning. Er forligt, det fornævnte 3 mænd skal derfor give bøde 1 rd. 24 mk.

Christen Simensen, Nis Pedersen i Gammelgaard, Hans Sandersen, tjenende Thomas Rafn [Ravn], Johan N., tjenende Peder Gregersen, og Hans Jørgensen, det de har plukket nødder uden lov og minde, udi Hans Andersen i Medsted hans hustoft, og nedtrådt sine gærder. Er forligt, det de skal give bøder 1 rd. 12 mk.

Anders Nissen er gangen dom over for gælds sag til hr. Jens Bertelsen, rådmand i Haderslev, giver derfor bøde 18 mk.

Jesper Nissen er efter befaling, ikke mødt at aflægge sin ed anlangende skatte lægdet, giver bøde 16 mk.

Hejsager.

Peder Jørgensen er anklaget af Søren Madsen for nogen mundklammeri, som de har haft tilsammen udi drukkenskab til Niels Christensens udi Haderslev, Peder Jørgensen skal give bøde 1 rd.

Peder Clausen har haft slagsmål til Mads Pedersens på Slottets jord, hvor udover Mads Pedersens hustru bekom skade på hendes fod. Er forligt det Peder Clausen skal give bøde [bøden ikke noteret].

Jes Simensens hustru er kommet noget for tidlig i barselseng, giver bøde 3 rd.

Christen Jydsten [Ytzen], eller i hans sted Peder Eskesen, Fall Jepsen, Hans Ebsen, Peder Clausen, Hans Hansen, Jørgen Hansen og Peder Nissen i ”Hyeagger” [Højager?], såvel og Peder Christensen i Søgaard, at de ikke til rette tid er mødt at være de 8te tinghørere, er ansat enhver for 1 rd. Kongl: May: bøder er 8 rd.

Grarup sogn.

Solkær.

Laurits Johansen af Errested har besovet Maren Christensdatter, nu værende hos Christen Madsen i Stevelt, men er tildømt af det lovl: consistorium, det han hende skulle ægte, har derpå begivet sig under militien og er nu grenader under hr. kaptajn Doneps compagni, dog er hans løn og gods for arresteret hos salig Mads Iversens enke, som til 6 rd. sig bedrager, og er kvinden arm, giver bøde 6 rd.

Starup sogn. [Sdr. Starup sogn].

Lønt.

Hans Madsen er anklaget af Jørgen Pedersen, det han har kørt over sin havre ager, Hans Madsen skal give bøde 16 mk.

Lunding.

Jacob Jensen skal fæste Jens Jensens ½ gård, som han efter vurdering har påtaget, giver fæste 4 rd.

Nok at fæste 2 landboeler, skal deraf give til fæste 2 rd.

Vandling.

Niels Madsen skal fæste Jens Christensen eller Andersens ½ gård, som efter vurdering har påtaget, giver fæste 4 rd.

Søren Jespersen er anklaget af Thomas Eskelsen af Pamhule, det han har sagt til ham, dersom jeg havde betalt Jørgen Ravn i Vandling således som du gjorde, da havde jeg betalt ham som en skjælm, Søren Jespersen skal give bøde 1 rd. [”wid den Hospital brefvet?”].

Peder Jørgensens datter, som har Jep Lauritsen til ægte, er kommen noget for tidlig i barselseng, og har ikkun lidet til bedste, giver bøde 4 rd.

Peder Jørgensen og Claus Christensen for uhørsomhed, at de ikke er mødt deres varsel for priori-tetsdommen anlangende Jens Christensens ½ gård at afhjemle, men modvilligen bortebleven, giver bøde 32mk.

Vilstrup sogn.

Nørby Vilstrup.

Troels Jessen er anklaget af Jochum Jessen i Sønderby Vilstrup, det Troels Jessen har slaget ham på Vilstrup mark, Troels Jessen giver bøde 32 mk.

Niels Hansen er anklaget af Jørgen Jensens hustru ibid., det han har slaget og givet hende en ørefigen i Niels Hansens egen gård, giver bøde 1 rd.

Peder Nissen, Gelting tjener, har haft slagsmål med Christen Jepsen ibid., udi drukkenskab givet ham en ørefigen, Peder Nissen skal svare bøde 16 mk.

Jørgen Sørensen har overfalden og slagen Nis Hansen i Kelstrup, udenfor Haderslev by, skal derfor, efter afsagte dom, give bøde 1 rd.

Claus Jepsen skal fæste Christen Sørensens ½ gård som han til ham for alderdoms skyld har afstanden, giver fæste 2 rd.

Sønderby Vilstrup.

Hans Rafn [Ravn] i Hovst er anklaget af Jens Hansen ibid., det fornævnte Hans Rafn har overfalden ham med skældsord til Jens hattemagers i Haderslev. Er forligt det, Hans Rafn skal svare bøde 1 rd.

Nok har fornævnte Hans Rafn overfaldet sin egen broder Jørgen Sørensen i Nørby Vilstrup med skældsord og slagen ham blå og blodig udi Johan Knudsmans? hus på Slottets jord, og end skønt han for retten har angivet det, han der imod ville svare, er han dog ikke med nogen svar indkom-men, giver derfor bøde 2 rd.

Claus Jessen for hans modvillighed for retten d. 13. Marts 1699: skal give bøde 1 rd.

Kelstrup.

Hans Jepsen er gangen dom over for gældssag til hr. Dahlman i Haderslev, som er fuldmægtig på hr. Hans Jensen Winter, rådmand i Århus hans vegne, skal derfor give bøde 18 mk.

Hiender Thomsen er anklaget af Jens Simensen ibid., det han har ladet nogle skældsord falde imod ham. Er forligt, det Hiender Thomsen skal svare Kongl: May: bøder 24 mk.

Hans Nissen, helligdags foged angiver det, Hans Hansen og Hans Jepsens søn navnlig Nis Hansen har haft slagsmål med hver andre til Niels Christensens, skal begge give bøde 1 rd.

Grødebøl.

Hans Friderichsen har udi drukkenskab ladet nogle ord falde imod Peder Hansens datter, navnlig Karen Pedersdatter, som hendes ære kunne være forklejnelig. Er forligt, det Hans Friderichsen skal svare Kongl: May: bøde 1 rd.

Hoptrup sogn.

Kestrup.

Mads Lavesen har i lige måde udi drukkenskab talt fornævnte Karen Pedersdatter for nær, skal efter forlig give bøde 1 rd.

Jes Andersen i Stensbjerg sin søn navnlig Nis Jessen, har, efter helligdags fogdens, navnlig Jørgen Hansen i Brærå hans angivende anstødt Nis Erichsens i Nørby Kestrup udi fornævnte Jørgen Hansens hus, således at han faldt, et hul i sit hoved, skal derfor give bøde 24 mk.

Peder Pedersen sin hustru er kommet for tidlig i barselseng, skal give bøde 9 rd.

Peder Hansen skal fæste Nis Erichsens ½ gård i Nederby Kestrup, som han efter vurdering har påtaget, giver fæste3 rd.

Jes Rafn [Ravn] er anklaget af Noa Severin Qvist af Ustrup, det han har overfaldet og slagen ham udi Johan Lindemands hus på Slottets jord i Haderslev. Er siden forligt, det Jes Rafn skal svare bøde 1 rd.

Nok fornævnte Jes Rafn overfalden og slagen sin egen broder Jørgen Sørensen i Nørby Vilstrup, som skete udi fornævnte Johan Lindemands hus, giver derfor bøde 1 rd.

Hans Hytholm er anklaget af Laue Madsen, det han har overfalden og slagen ham på Haderslev vej, brun og blå. Er forligt det Hans Hytholm skal give bøde 1 rd.

Hans Hytholms hustru Kirsten Hanses løj Ellen Lauerses datter af. Samtlige for retten, Hans Hytholm lagde straks derpå hendes faldsbøder 18 mk.

Hans Hytholm er gangen dom over, det han for udgydede skældsord imod Hans Pedersen, skal svare bøde 24 mk.

Nok er ham gangen dom over for gærdsel, som han de Marstrup mænd uden lov og minde har frahugget, skal derfor give bøde 24 mk.

I lige måde er ham gangen dom over for gældsfordring til Jonas Pedersen, herredsskriver, skal derfor give bøde 18 mk.

Hans Clausen, smed, og Hans Hytholms søn navnlig Hans Hansen, har haft slagsmål tilsammen på marken ved deres ”tydering” [tøjring?], Hans Clausen giver bøde 1 rd.

Oluf Clemmendsen er anklaget af Jes Andersen i Stensbjerg, det han har pløjet ham for nær, giver bøde 16 mk.

Kirkeby.

Simon Poulsen er anklaget af Nis Andersen i Marstrup, det han har overfalden ham med ord og truet ham udi drukkenskab udi Johan Lindemands hus på Slottets jord. Er forligt, det Simon Poulsen skal give bøde 1 rd.

Nørby Marstrup.

Anders Poulsen, ligesom sin broder forbemeldte Simon Poulsen, talte Nis Andersen i Marstrup for nær og truede ham samme tid udi forbemeldte Johan Lindemands hus, giver derfor bøde 1 rd.

Sønderby Marstrup.

Peder Lauritsen er anklaget af Nis Andersen ibid., og Anders Poulsen i Nørby Marstrup, det forbemeldte Peder Lauritsen har udslagen en vrinsk fole anden gang på deres mark, som de én gang har indtagen, giver bøde 1 rd.

Peder Lauritsen, helligdags foged, angiver det Kirsten Knudsdatter er besovet af Peder Nissen af Sillerup, nu tjenende på Lolland?, fornævnte Kirsten Knudsdatter skal give bøde 6 rd.

Pamhule.

Hans Clemmendes besovet Anna N. af Skartved, giver bøde 18 rd.

Peder Hansen Fall? skal fæste Peder Jørgensens hele gård, som han til ham har afstået, giver fæste 16 rd.

Jørgen Christensen, tjenende Hans Christensen, er anklaget af Lauve Pedersen i Brærå, det for-nævnte Jørgen Christensen har overfalden sin søn til tøndedrik til Jes Anderses i Stensbjerg, så han ikke kunne være udi fred for ham, Jørgen Christensen giver bøde 1 rd.

Gammel Haderslev sogn og by.

Niels Madsen Gielstoft skal fæste Hans Teglmands toftegods, som han til ham har afstået, giver fæste 1 rd.

Anders Olufsen skal fæste Hans Christian i Haderslev sin hele gård, som han til ham har afstået, giver fæste 6 rd.

Kirsten Sørensdatter, tjenende Jørgen Fries, det hun med andre udi fornævnte Jørgen Frieses hus har slagen Knud Pedersen og Christen Pedersen på Slottets jord, skal derfor give bøde 1 rd.

Erlev.

Nis Pedersen Schüt er anklaget af Hans Hansen Hytholm i Kestrup, det han har overfalden og skældt ham. Er forligt, det Nis Pedersen skal svare bøde 1 rd.

Michel Pedersens hustru har skældt Laurits Olufsen samme sted, på ærens vegne, der foruden også Michel Pedersen udpløjet af Laurits Olufsens jord. Er forligt, det Michel Pedersen skal give bøde 24 mk.

Michel Pedersen har løjet Jens Limbertsen? over ”Tuer” ting, giver bøde 18 mk.

Michel Pedersen er gangen dom over for gælds fordring til skovrider Jochum Jacobsen, skal derfor give sine faldsbøder 18 mk.

Michel Pedersen, Mette Knuds, Jes Kallesens hustru navnlig Maren Jesses og Jes Kallesens tjene-stepige Ingeborg, har haft stridighed med ord og slag anlangende et lam, som de om stred. Er forligt således, først det Michel Pedersen på Jes Kallesen samt sin hustru og tjenestepiges vegne skal svare bøde, giver 24 mk.

Michel Pedersen og Mette Knuds derimod for samme sag i det øvrige, i lige måde at give bøde, nemlig Michel Pedersen halvparten og Mette Knuds halvparten, og har hendes søn Johsias Knudsen ”sic opterit” samme bøde for hans moder at betale 1 rd.

Hørregaard.

Kalle Jessen er anklaget af hans sognepræst hr. Jens Rafn [Ravn] i Gammel Haderslev, det han har gjort uret med tienden, giver bøde [i margen ”til hun” Hospital noteret 2 rdl.].

Laurits Jessen er dom overgangen for gælds fordring til Jonas Pedersen, herredsskriver, skal derfor give sine faldsbøder, men er arm og har intet til bedste. [I margen noteret 18 mk.].

Langkær.

Jens Tielsen, tjenende Mads Pedersen i Langkær, er anklaget af Maren Hansdatter der sammesteds, det fornævnte Jes Tielsen har skældt på hende og kaldt hende en tyv, har været citeret og kunne det ikke bevise, men er nu soldat under hr. oberstlj: WeinIgees: kompagni.

Moltrup sogn og by.

Hans Villadsen [Hospitalstjener] er anklaget af Christen Nielsen Way i Bramdrup, det han har skældt ham udi Hans Madsens hus i Bramdrup, men fornævnte Hans Villadsen er arm og fra gården.

Bramdrup.

Christen Madsen, at han ikke har villet efterkomme herredsfogdens befaling at forrette det syn med andre 5 mænd, imellem Laue Hermandsen og Christen Way samme steds, giver bøde 1 rd.

Christen Way har, efter 6 mænd besigtelse imod sin nabo Laue Hermandsen handlet som følger: Først går det ham for nær ved sin abildgård på søndre og nørre side, for det 2det ladet hans græs opæde på det skifte ved ”Kaabel ledet”, for det 3die at han på tingsti har kastet en fure på Laue Hermandsens såede rug, for det 4de ved ”Mysche Toftt” ilige måde kastet ham en fure for nær, og for det 5te bandede de 6 mænd udi deres ”oyen [øjne?] og påhør ved besigtelsen, som han alt sammen ved afvidnelsen ikke har kunnet benægte, men langt mere tilgiver og sig erklæret, det Laue Hermandsen må det med mænd lade det afpløje?, så vidt om vunden [vidnet] er, giver bøde 2 rd.

Christen Way har på ærens vegne for nær talt Nis Pedersen, den og hans hustru Ellen Nisses udi deres fraværelse, såvel og beskyldt Nis Pedersens søn Søren Nissen, det han har forfulgt ham udi mange år, som han alt sammen ikke har kunnet bevise, men derfor har måttet gøre afbigt for retten, skal give bøde 1 rd.

Mads Pedersens søn nemlig Jens Madsen, som ikkun er en dreng, har ladet nogle ord falde om Dorrit Michelsdatter i Ålstup [fejl for Åstrup?] til Laurits Hansen, tjenende Peder Michelsen i Åstrup, som hende var for nær, men drengen er arm og har intet til bedste 16 mk.

Maren Jenses har trukket Lorents Mattises barn bag udi hovedet til skade, giver bøde 1 rd.

Hans Madsen i Bramdrup og Mads Jepsen i Bramhale har, uden lov og minde tusket gårde med hver andre, og siden dem igen derom forenet, giver bøde a’ 3 rd. er 6 rd.

Rovstrup.

Michel Pedersen har opdigtet en snak med ”werger” navne til bymændene og andre udi sognet, er der imod med sit svar indrømmet og undskylder sig, det han ikke af nogen ond mening det har gjort, men beder om forladelse. Er således derom forligt, det Michel Pedersen skal svare Kongl: May: bøder 4 rd.

Errested.

Ebbe Hansen, som er skattelægger, er efter befaling ikke mødt sin ed for retten at aflægge, giver bøde 24 mk.

Åstrup sogn og by.

Laurits Bonde og Claus Suder er gangen dom over for gælds fordring til hr. Jens Bertelsen, rådmand udi Haderslev, skal derfor give deres faldsbøder enhver 18 mk. er 36 mk.

Laurits Jessen Bunde skal fæste sin salig faders Jes Pedersen Bundes ½ fæstegård, giver fæste 6 rd.

Jørgen Hormands hustru, navnlig Lehne Jørgens, har Michel Mogensen samt sin hustru og børn for nær talt på ærens vegne, hvorfor hun er tilkendt at gøre afbigt imod Michel Mogensen, så vel og at erklære sin hustru og børn, samt Kongl: May: bøder at betale, men har lidet eller intet til bedste.

Christen Knudsen har imod hr. husfogden Friderich Clüver så vel og imod hans tjener Hans Tobiasen ladet nogle ubekvemme ord falde, men har siden igen hr. husfogden det af samtlige for retten afbedet, eftersom det var sket udi drukkenskab, giver bøde 1 rd.

Vonsbæk sogn og by.

Claus Hundevads søn, navnlig Jørgen Clausen, er anklaget af Laurids Knudsens søn, navnlig Knud Lauritsen, det han har opstødt med sin fod og stødt med sin skonæse Laurits Knudsens søn et hul på sin hage, og har samme tid tilforn haft slagsmål tilsammen, Claus Hundevads søn skal give bøde 3 rd.

Laurits Knudsens søn Knud Lauritsen har uforskyldt slået Mads Dinesen, som er Dines Erichsens søn samme sted, under øret, giver derfor bøde 1 rd.

Dines Erichsen er anklaget af Knud Pedersen, det han har slået ham noget græs fra, hvilket Dines Erichsen ikke andet vidste end som det var sit eget, giver bøde 16 mk.

Gregers Pedersen af Åstorp, nu på Kragelunds stavn, hans hustru Karen Gregerses, er kommet nogle uger for tidlig i barselseng, men er fattig og har intet til bedste, og var gerningen sket udi Haderslev by, førend de kom på Kragelund stavn, giver bøde.

Gregers Pedersen, kirketjener, sin hustru Barbara Gregerses er kommet nogle uger for tidlig i barselseng, giver bøde. [Zur kirchen 9 rd.].

Niels Nissen er anklaget af Mads Hansen i Feldum anlangende 10 havre kærver, som fornævnte Mads Hansen af sin ager var fra kommet. Niels Nissen der imod sin højeste ed frembuden, det han der udi var uskyldig. Er dog forligt, det Niels Nissen skal svare Kongl: May: bøder 1 rd.

Peder Sørensen Erboe skal fæste Nis Michelsens toftegods, som han til ham har afstået, giver fæste 2 rd.

Bæk.

Hans Christensen er anklaget af Knud Pedersen i Vonsbæk, det han har tilføjet ham skade på sin rug, giver derfor bøde 24 mk.

Peder Hansen Smed, som ulovligt har borttaget det gods udi Sønderby Vilstrup, som var arresteret, så og bortsolgt sit landboel uden forlov, førend han havde fornøjet sin hustrus søster Maren Pedersdatter, giver derfor bøde.

Feldum.

Peder Jessen, kirketjener, er anklaget af Hans Christensen ibid., det han modvillig har slået ham en gammel gås ihjel, skal derfor give bøde.

Peder Jessen, helligdags foged angiver det, Mads Poulsen og Søren Hansen har haft ord tilsammen, Mads Poulsen og Søren Hansen skal give bøder 32 mk.

Ørby.

Jørgen Hundevad at give bøde efter forlig for stridighed imellem Knud Pedersen og Laurits Clausen, angående ord som Laurits Clausen skal have ladet falde og Knud Pedersen imellem ”gierde” om hvilken de nu er forenet, det parterne skal holde den samme årlig forsvarlig, 24 mk.

Sillerup by.

Peder Nielsen og Hans Christensen er anklaget af Jesper Pedersen, det de har vogtet deres løse bæster udi ”hegerden?”, imod grand vide, giver derfor bøde 24 mk.

Slottets jord.

???? Pedersen er gangen dom over for gælds fordring til hr. Jens Bertelsen, rådmand i Haderslev, skal derfor give sine faldsbøder 18 mk.

Helligdags fogden Simon Gregersen i Ejsbøl angiver det, Peder Thomsen i Gammel Haderslev og Hans Clausen samme sted, har slagens tilsammen til Bodil Peders i Ejsbøl, Peder Thomsen skal give bøde for sig, dog han er fattig ???? Hans Clausen under Haderslev by er med født?, 16 mk.

Søren Madsen forøvede slagsmål til Jørgen Frieses i Gammel Haderslev på Knud Pedersen og Christen Pedersen på Slottets jord, giver bøde 1 rd.

Iver N. som er skræddersvend hos Otto Skrædder på Slottets jord, for slagsmål og overlast på Lambert Sommerfelt, skræddersvend, skal give bøde 16 mk.

Christen Bertelsen eller Malterup kaldet, er gangen dom over for gælds sag til hr. Jens Bertelsen, rådmand i Haderslev, skal give sin faldsbøde 18 mk.

Hans Jessen Teglmand har, efter befaling, ikke villet varsel give, imod Christen Bertelsen udi den stridige sag imellem Steffen Simonsen i Ejsbøl og Hans Christian i Haderslev, skal derfor give bøde 16 mk.

Gerdt Hinrichsen er anklaget af Hans Pedersen i Gammel Haderslev for skældsmål, Gerdt Hinrichsen skal derfor give bød, men ”er arm”? 16 mk.

Peder Taysens pige, navnlig Maren Pedersdatter af Rebæk, er besovet af Hans Pedersen soldat, som fornævnte Peder Taysen ikke til rette tid har angivet, at kvinden derfor kunne have bleven arresteret, giver selv derfor hendes bøde 6 rd.

Sara Hanses, som er Hans Jensens hustru, er af ”schreder Ambtet” overbevist det, hun har sagt noget imod deres privilegium, skal derfor give bøde; dog er det fattige folk, og er fornævnte Sara Hanses udi hovedet forstyrret, 16 mk.

Haderslev by.

Apoteker Henrich Helmb på slottets jurisdiktion har anklaget, det ham sine vinduer ved nattetide var indslagen af Rudolf Sirick, værende hos salig hr. Peder Møllers enke, og af Johan Pedersen fisker, tjenende mester Gothard [ulæselig] musikant i Haderslev. Er forligt, det bemeldte Rudolf Sirick og Johan Pedersen skal derfor give bøde 1 rd.

Mads Hugger, tjenende hr. Peder Jensen i Haderslev, Jens Markorsen, tjenende Steffen Kloster, Mads Markorsen, tjenende Kirsten Clauses, formedelst de ikke efter given citation er mødt, men modvillig borte blevet, og dermed retten ikke respekteret, at svare anlangende det søgsmål, som skete til Jørgen Frieses i Gammel Haderslev, skal derfor give bøde, hver 1 rd. er 3 rd.

Nok fornævnte Mads Hugger, Jens Markorsen, Mads Markorsen, Markor Pedersen, tjenende hr. Jens Bertelsen og Laurits Madsen Gyesen? for forøvede slagsmål på Knud Pedersen og Christen Pedersen på Slottets jord, som skete til fornævnte Jørgen Frieses, skal give bøde a’ 1 rd. er 5 rd.

Nok fornævnte Mads Hugger for forøvede slagsmål og gevalt udi salig hr. ridefoged Syndermans hus på Slottets jord, skal give bøde 2 rd.

Vilhelm Skrædder, som nu er borte og Peder Nissen Skrædder begge i Haderslev, så vel og Otto Skrædder og Nicolaj Skrædder på Slottets jord, er anklaget af Laurits Nissen Lind? i Gammel Haderslev under Slottets jurisdiction, det fornævnte skræddere har under den ”pratext” deres privilegium tilføjet Laurits Nissen Lind overlast udi sit hus og uden lov og minde udtaget en hvid linden trøje, giver derfor bøde 24 mk.

I lige måde at Otto Skrædder og en skræddermester har udtaget et skørt af Hans Jensens hus, som Hans Jensens hustru var tilhørende, og forhen syet udi Terp?, giver bøde 16 mk.

Christian Hummelet er anklaget af Steffen Simensen i Ejsbøl og Jørgen Fries i Gammel Haderslev, det han har dem frapløjet på Gammel Haderslev rettighed, Klock kaldet, skal give bøde 1 rd.

Hans Clausen, tjenende Lorents Lassen, tingskriver, har, efter helligdags fogden Simon Jørgensen i Ejsbøl hans angivende slagen med Peder Thomsen i Gammel Haderslev til Bodil Peders i Ejsbøl, men er nu rytter udi Jylland, og er Peder Thomsen under Slottets jord indført.

Johan Pedersen Krahmer? har læderet Hans Smed på Slottets jord, i sit ene øje, som skete til et bryllup udi Vilstrup. Er forligt, det Johan Pedersen, som nu er borte, skal svare Kongl: May: bøder og er til den ende hos Peder Jørgensen ved kirken i Haderslev deponeret 4 rd.

Johan Husemer skomagersvend værende i Hans Andersen”huus” skomager, det han sin forrige mester Peder Hansen skomager på Slottets jord, lige som med trusels ord udi sit hus begegnet, skal derfor, efter afsagte dom, svare Kongl: May: bøder 1 rd.

Hans Jacob Skomager og Hans Christian har haft stridighed tilsammen til Hans ????? bødkers bryllup på Slottets jord, skal give bøde 32 mk.

Anders Jessen, den tid værende udi Sønderby Vilstrup, har uden for Haderslev by haft slagsmål med Hans Hytholm udi Kestrup, som han ikke har kunnet nægte eller anderledes bevist, men langt mere tilstedet, det Hans Hytholm, på hans hustrus vegne hendes indgivende samme dag har måttet beedige, giver bøde 1 rd.

Dog derhos til højøvrighed nådige vilje henstilles, hvis de der udi nådigst vil forordne, at Hans Hytholm har aflagt sin ed, det Anders Jessen har slaget ham et hul i sit hoved, og modbevist for retten er frembragt og overvunden, giver derfor bøde 4 rd.

Tyrstrup herred.

Anderup.

Michel Hansen har besovet Ingeborg Olufdatter på Slottets jord, Michel Hansen skal give bøde 18 rd.

Summa forskrevne fæste og bøder udi Haderslev herred 259 rd. 29 mk.