Mine indstillinger Ny bruger
Glemt adgangskode?
Kodeord
Sektioner
Handlinger tilknyttet webside
Forside / Kilder / Afskrevne kilder / Præstø amt / Dalby præstegård, matrikel 1

Dalby præstegård, matrikel 1

— Arkiveret under ,

Præstø amt, Fakse herred, Sønder Dalby sogn - kildeafskrift doneret af Arne Hansen, Hadsund

Ifølge Matriklen i 1680 var gårdens hartkorn angivet til 6 – 4 – 0 – 0.

Præsterækken

 

Berthel Pedersen

1536 - 1564

Hans Mariager

1564 - 1576

Poul Nielsen

1576 - 1596

Mads Madsen

1596 - 1601

Jørgen Lauritsen

1601 - 1616

Niels Desiderius Foss

1616 - 1652

Hans Claussøn Rosing

1652 - 1660

Peder Rasmussen Nøring

1660 - 1687

Hans Pedersen Svane

1687 - 1719

Vilhelm Jakobsen Lindam

1719 - 1758

Hans Ludvig Pontoppidan

1758 - 1770

Hans Hansen Schousboe

1770 - 1798

Hannibal Brandt

1798 - 1831

Ludvig Ferdinand Luplau

1831 - 1837

Carl Niels Edvard Markussen

1838 - 1859

Emil Anton Conrad Olsen

1859 - 1872

Andreas Laurits Carl Listov

1872 - 1889

Harald Ludvig Petersen

1889 - 1890

Helmer Blom

1891 - 1914

Gutzon Peter Münster

1914 - 1932

Jørgen Christian Nissen

1932 - 1940

Arne Majvang

1940 -


Oplysningerne om præsterne er baseret på Arne Majvangs bog Dalby og Tureby sogns historie.


For de første 4 præsters vedkommende kendes kun deres tiltrædelse og deres død.

Jørgen Lauritsen
Født ? død 1616
Præst fra 1601 til 1616

Jørgen Lauritsen var gift med Margrethe Pedersdatter, med hvem han fik 6 børn.

I 1606 brændte præstegården, og der blev opført en ny 4 længet gård, den nye gård blev holdt særdeles godt, for ved et syn i 1792 hedder det: "Efter at vi have besigtiget alt, forefandt vi intet steds nogen mangel eller brøstfældighed undtagen på bryggershusets loft, hvor der behøves et halvt tylt bræder til reparation".

Jørgen Lauritsen døde i 1616, hvorefter efterfølgeren måtte gifte sig med enken, så var hun forsørget.

Niels Desiderius Foss
Født 1589 død 1652
Præst fra 1616 til 1652

Niels og Margrethe fik 3 børn, inden hun døde i 1643, 48 år gammel.

Niels giftede sig igen og nåede at få 8 børn mere, inden han døde i 1652.

Hans Claussøn Rosing
Født 1625 død 1699
Præst fra 1652 til 1660

Hans var født i Norge, og han var lige kommet hjem fra en 3 årig udenlandsrejse, da han blev indsat som præst.

I 1658 nåede de svenske soldater til Dalby efter at have afbrændt Egede by. I Dalby skete ingen afbrænding, men der blev kraftigt plyndret, hvilket også gik ud over præstegården.

Efter 8 år i Dalby/Tureby blev Hans Rosing forflyttet til Kalundborg, han blev senere biskop i Norge.

Peder Rasmussen Nøring
Født 1622 død 1687
Præst fra 1660 til 1687

Peder var født i København.

Han blev gift med Mette Sørensdatter, Mette nævnes flere gange som gudmoder, hun døde i 1668, hvorefter Peder blev gift med Engel Jacobsdatter.

De fik børnene Jacob i 1672, Ingel i 1673 og Rasmus i 1676.

Peder døde i 1687, hvorefter enken giftede sig med efterfølgeren.

Hans Pedersen Svane
Født 1664 død 1719
Præst fra 1687 til 1719

Hans og Engel fik 2 døtre, hvoraf den ene blev gift med efterfølgeren.

Hans døde i 1719, Engel døde i 1727 80 år gammel.

Vilhelm Jacobsen Lindam
Født 1686 død 1758
Præst 1719 til 1758

Lindam blev som nævnt gift med forgængerens datter Mette Cathrine Hansdatter.

Lindam og Mette fik 3 sønner og 2 døtre, Jacob, der blev skoleholder i Kæderup og degn i Dalby og Hans der blev forpagter på Bregentved.

Mette døde i 1732, hvorefter Lindam blev gift med Karen Christensdatter fra Aarslev.

I 1752 overdrog præsten gården matrikel 2 i Rode til Bregentved, da han ikke kan få forpagtere til gården, hvorved den forfalder.

Lindam døde i 1758.

Hans Ludvig Pontoppidan
Født 1730 død 1802
Præst 1758 til 1770

Hans var søn af stiftsprovst i Århus Christian Ludvigsen Pontoppidan.

Han blev gift med Anna Cathrine Mikkelsen.

Et år efter, at Pontoppidan var kommet til Dalby, kom han ud for en uhyggelig oplevelse. Natten mellem den 21. og 22. december 1759 skete der et jordskælv, og den 13. januar 1760 giver Pontoppidan føl­gende indberetning: "Om jordskælvet kan jeg af egen erfaring intet melde, siden jeg sov, da det lod sig fornemme; men min kone mærkede det på samme måde som ovenfor anført, ja så stærkt, at hun frygtede for, at sengen skulle vælte sig om. En god ven fra København, som sov i den anden ende af huset, fornam det som en lyd af mange vogne, hvor­ved grunden rystede, og dørene, som er ganske nye, sprang op."

Hans blev i 1770 stiftspræst på Vallø.

Hans Hansen Schousboe
Født 1734 død 1798
Præst 1770 til 1798

Schousboe var gift med Karen Pedersdatter Smith af Mern, med hvem han fik 10 børn.

Han havde tidligere været præst i Ulse, og der havde han "nydt penge for brændevin" som han selv havde brændt og destilleret, og karlen havde kørt brændevin fra præstegården i ankervis, det førte Schousboe en retssag på livet, og en bøde på 10 rigsdaler.

Umiddelbart virker han til at have været yderst fortagsom i hans tid i Dalby, men samtidigt i konstant pengenød.

I 1776 får præsten sine jorde udskiftet af fællesskabet, dette medfører at den største part af præstens jorder samles så langt fra præstegården, at de kun med besværligheder og tab kan dyrkes.

Det resluterer i at "Præstemarksgården" den senere "Snedkergård" matrikel 2 opføres og bortforpagtes.

Præstø, Fakse, Sønder Dalby, Dalbye Bye, , , FT-1787, C4349
Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested:
Hans Schousboe 57  Gift Husbonde Sognepræst
Karen Smidth 47  Gift Madmoder 
Just Schousboe 15  Ugift Barn af første Ægteskab 
Anna Dorothea Schousboe 14  Ugift Barn af første Ægteskab 
Barbara Maria Schousboe 12  Ugift Barn af første Ægteskab 
Kirstina Bodilla Birgitha Schousboe 8  Ugift Barn af første Ægteskab 
Otto Christopher Schousboe 6  Ugift Barn af første Ægteskab 
Jørgen Nielsen 43  Gift Tjenestefolk 
Inger Bendtsdatter 40  Gift Tjenestefolk 
Niels Olsen 17  Ugift Tjenestefolk  

Mange er de folio-ark, som man finder i arkiverne, og som Schousboe har skrevet på med sin meget smukke og kunstfærdige håndskrift. Og bag ved mange af ordene mærker man det dybe suk fra et menneske, der er i nød.

Efterhånden voksede Schousboes børn til, og da han i 1796 konfir­merer sin yngste datter, skriver han: "Herrens navn være lovet, som har ladet mig opleve denne dag at confirmere af 10 børn de 7. Tvende e'r døde små, den ældste er confirmeret af provst Hamer i Lille Nestved, eftersom han gik i Herlufsholm skole."


Schousboe døde i 1798.

Hannibal Brandt
Født 1769 død 1831
Præst fra 1798 til 1831

Hannibal Brandt var klosterpræst i Randers, inden han i 1798 blev præst i Dalby/Tureby.

Om forholdene på dette tidspunkt beretter nedenstående.

At det ikke altid var let at modtage børnene til konfirmandforbere­delse, ser vi af et brev 8. februar 1800 til biskop Balle; det fortæller, at der var adskillige af de konfirmander, der skulle konfirmeres til næste påske, hvis kundskaber var så svage, at han ikke turde antage dem uden bispens tilladelse. En forældreløs pige havde gået tre vintre, og en for­ældreløs dreng samt en fattig indsidders sØn havde begge gået to vintre. Disse tre kunne læse »skikkelig i bog«. De kunne også katekismussen »nogenledes godt«, men intet af lærebogen. Videre hedder det: »Jeg lod dem rigtignok begynde derpå i efteråret, men de haver intet lært, thi den forrige vinter tjente de uden løn for at kunne gå noget i skole. I vinter derimod haver de måttet tage ordentlig tjeneste, og skolen er bleven aldeles forsømt, så de slet ikke er blevne bedre, end de var tilforn.« Hr. Brandt forudså, at selvom de skulle gå flere år, ville det ikke blive bedre, idet mangel på understØttelse ikke tillod dem nogen skolegang.

Desuden var der en dreng, som han var endnu mere i tvivl om. For­ældrene, som var betlere, døde i hans barndom. Selv betlede han, indtil han var så stor, at han kunne tjene. »Og således har han gået hen indtil nu, og da han er 22 år, uden at lære noget,« skrev Brandt. Sidste vinter skulle han have været soldat, men da han ikke var konfirmeret, blev det pålagt ham af sessionen, at han skulle konfirmeres næste gang. Siden havde han gået lidt i skole, og hr. Brandt havde selv læst med ham om aftenen, men alligevel kunne han ikke rigtig ”læse i bog”

Præstø, Fakse, Sønder Dalby, , Dalby by, 1, FT-1801, B6409
Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested:
Hannibal Brandt 33  Gift husbonde Sognepræst
Inger Plugmos 24  Gift hans kone
Ole Larsen 40  Ugift tjenestefolk
Niels Nielsen 19  Ugift tjenestefolk
Kirsten Larsdatter 50  Ugift tjenestefolk
Ane Andersdatter 26  Ugift tjenestefolk
Mette Andersdatter 19  Ugift tjenestefolk
Inger Plugmos født Lund 51  Enke konens moder
Katrine Thaarup 15  Ugift i pension
Rasmus Ingvorsen 10  Ugift et fattigt barn 

Både Brandt og hustruens tid i Dalby var stærkt præget af sygdom, således at embedet blev varetaget af hjælpepræster.

Brandt døde i 1831.

Ludvig Ferdinand Luplau
Født 1800 død 1837
Præst 1831 til 1837

Luplau var født i Kolding af en tysk adelsfamilie.

Luplau havde været præst 3 år på Lolland, før han kom til Dalby.

Præstø, Fakse, Sønder Dalby, Dalby, Præstegaarden, 1, FT-1834, B4647
Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested:
Ludvig Ferdinand Luplau 34  Gift  Sognepræst
Maria Elisabetn Bernburg 32  Gift  Hans kone
Lovise Luplau 7  Ugift  Deres barn
Amalia Luplau 5  Ugift  Deres barn
Philippa Luplau 5  Ugift  Deres barn
Ludvig Luplau 4  Ugift  Deres barn
Adam Vilhelm Luplau 2  Ugift  Deres barn
Marie Luplau 1  Ugift  Deres barn
Laurentze Machholdt 19  Ugift  Huusjomfrue
Jens Hansen 23  Ugift  Tienestekarl
Peder Nielsen 27  Ugift  Tienestekarl
Ole Olsen 18  Ugift  Tienestedreng
Jacob Nielsen 13  Ugift  Tienestedreng
Mette Jensdatter 25  Gift  Amme
Giertrud Hansdatter 16  Ugift  Barnepige
Christiane Andreasdatter 21  Ugift  Stuepige
Ellen Siphia Nielsdatter 25  Ugift  Kokkepige
Ane Sophie Larsdatter 30  Ugift  Bryggerpige

Ifølge hans indberetning trænger den gamle præstegård nu til en istandsættelse:

I 1834 bemærkes om præstegårdens stuehus, at det er skrøbelig trods den årlige gode oppudsning og vedligeholdelse.

Samme år indberetter pastor Luplau til provsten, »at dette stuehus er såre hårdt angrebet af tidens tand og skævt i alle hjørner«, og at det behøver »en betydelig reparation for kun nogenlunde at kunne hænge sammen. Det burde forlængst være ombyttet med et nyt, når blot ved­kommende havde evne til at bære den dermed forbundne udgift. Det er bygget af ege-bindingsværk med klinede vægge og stråtag.«

Der skulle dog forsat gå nogen år før dette skete.

Luplau døde i 1837.

Carl Markussen
Født 1806 død 1859
Præst fra 1838 til 1859

Carl var født i København i 1806, i 1833 blev han ansat som huslærer på Bregentved, og i 1838 som præst i Dalby.

Fra 1842 har vi følgende beskrivelse af præstegården:

Pastor Markussens indberetning i 1842 ligger på linie med pastor Luplaus og lyder således:
”Præstegården består af 4 sammenbyggede længer. Imod nord ligger et gammelt stuehus på 24 fag, hvis vigtigste værelser ligger på solsiden. Det er forøget med 2 udbygninger mod nord, hver på 4 fag og med to værelser, som er indrettede i den nordre ende af den til stuehuset stødende østre udhuslænge. På den måde fåes unæg­teligr overflødig og bequemt indrettet beboelseslejlighed, samt forråds­kamre, men dette stuehus er som anført gammelt og udfordrer virkelige reparationer."

"Af bedre beskaffenhed er et par udlænger, der tilsammen udgør om­trent 60 fag hus. De er nyopførte for henimod 60 år siden af daværende præst Schousboe på egen bekostning. De er beregnede på præstegårdens forrige store avlling og afgiver derfor nu så overflødig plads, at de ikke alene rigelig rummer al gårdens avl af sæd og hø; men også et lige så stort kvantum af tiendesæd. Præstegården er assureret for 5610 rigsdaler i brandcassen."

Præstø, Fakse, Sønder Dalby, Dalby, , 1,Præstegaarden, FT-1845, C3032
Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested:
Carl Niels Edvard Markussen 40  Gift  Sognepræst Kjøbenhavn
Ane f. Rosing 30  Gift  hans Kone Jyllinge Sogn Kjøbenhavns Amt
Nicoline Steenstrøm 16  Ugift  deres Pleiedatter Kjøbenhavn
Hanne Marie Nielsen 25  Ugift  Husjomfru Kjøge
Niels Clemmentsen 29  Ugift  Tjenestefolk Øster Egede Sogn Præstø Amt
Frederik Christian Jensen 15  Ugift  Tjenestefolk Fensmark Sogn Præstø Amt
Ane Sophie Jensdatter 24  Ugift  Tjenestefolk Ulsøe Sogn, Præstø Amt
Inger Kirstine Hansdatter 21  Ugift  Tjenestefolk Her i Sognet

Fru Lindhard fortæller om pastor Markussens konfirmandtimer, at mandag morgen sad drengene på een bænk og pigerne på en anden, og præsten sad i sin armstol, så han kunne overse begge rækkerne. Så skulle de, der havde været i kirke om sØndagen, rejse sig, og de fik spørgs­målet: "Hvad prædikede jeg om i går?" Derefter skulle de fortælle prædikenens indhold. Pastor Markussens prædikener var godt opdelte. Derefter skulle de, der ikke havde været i kirke, rejse sig, og fik spørgs­målet: "Hvorfor var du ikke i kirke i går?" De gav forskellige grunde. Hvis nogle angav grunden, at de var ude at tjene, sagde Markussen:  "Hils din husbond og sig, at jeg gerne ser, du får lov at komme i kirke."

Carl døde i 1859.

Emil Olsen
Født 1806 død 1872
Præst fra 1859 til 1872

Emil Olsen var født i København, han blev præst i Hem i 1835, i Lime i 1838 og i 1859 i Dalby.

Emil Olsens tid i Dalby var præget af sygdom, fra 1865 måtte han have hjælpepræst, og det varede ved til hans død i 1872.

Andreas Listov
Født 1817 død 1889
Præst fra 1872 til 1889

Listov var født i København i 1817, han blev præst i Dalby i 1872.

Da pastor Listov kom hertil fra byen, er det forståeligt, at han hurtigt begyndte at arbejde for opførelsen af et nyt stuehus. Det kom til at ligge længere imod nord end det gamle. Allerede den 1. april 1873 kunne pastor Listov bede provsten og 2 synsmænd komme og syne grunden og materialerne til det nye stuehus. Grunden var fuldstændig lagt af kampesten til kælderhøjden, og arbejdet var forsvarligt udført. Kalken var tilstede og havde været læsket siden december f. å. Der var cirka 11.000 mursten fra Egede Teglværk samt mange tømmermaterialer.

Arbejdet gik hurtigt dengang. Allerede 25. juni 1873 var stuehuset fuldstændig under tag, skorstenene færdige; der var sket berapning og gipsning m.v. Afleveringssynet holdtes den 3. februar 1874. Det konstateredes, at man havde fulgt tegningen med undtagelse af, at man på loftet kun havde lavet 3 værelser i stedet for 4, hvorved man sparede 100 rigsdaler. Der var også sket nogle småændringer, og overslaget overstiges med 560 rigsdaler. Byggeriet kostede 8779 rigsdaler. Heri er indbefattet om­forandringer til ca. 300 rigsdaler ved de gamle udlænger.

Tømrermester Jens Jensen, Rødemarkshus, havde leveret tegning og overslag for 40 rigsdaler. Alles øjne var nu rettet mod den nye, kæmpe­store præstegård, der afløste den skrøbelige fra 1606.

De tre udlænger blev stående, og man kørte op til den nye præste­gård ad den gamle vej.

Præstø, Fakse, Sønder Dalby, Dalby By, en Gaard, 14, FT-1880, C7080
Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested:
Andreas Laurits Karl Listov 62  Gift Husfader, Sognepræst  Kjøbenhavn
Ane Fredrikke Lovise Listov født Ebertin 54  Gift hans Hustru  Kjøbenhavn
Karen Sofie Nielsen 22  Ugift deres Tjenestefolk  Dalby Sogn Præstø Amt
Ellen Sofie Larsen 35  Ugift deres Tjenestefolk  Ulse Sogn Præstø Amt
Sofie Kirstine Andersen 21  Ugift deres Tjenestefolk  Skjældby [Skelby] Sogn Sorø Amt
Jens Hansen 45  Ugift deres Tjenestefolk  Dalby Sogn Præstø Amt
Peter Nielsen 16  Ugift deres Tjenestefolk  Dalby Sogn Præstø Amt

Listov døde i 1889.

Harald Ludvig Pedersen
Født 1835 død 1890
Præst fra 1889 til 1890

Harald Pedersen nåede kun kort tid i sognet, han blev indsat i september 1889 og døde allerede i november 1890.

Præstø, Fakse, Sønder Dalby, Dalby, Præstegaarden, 2-12, FT-1890, C7083
Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested:
Harald Ludvig Petersen 54  Gift Husfader Sognepræst Engom Sogn, Vejle Amt
Henriette Katrine Kettrup 67  Gift Husmoder Sognepræstens Hustru Tømmerup Sogn Holbæk Amt
Mette Margrethe Elise Henriksen 25  Ugift Plejedatter  Aalborg
Anna Katrine Bjørn 23  Ugift Husjomfru  Vammen Sogn, Viborg Amt
Ane Kirstine Pedersen 21  Ugift Stuepige  Dalby Sogn, Præstø Amt
Peter Rasmussen 29  Ugift   Spøtrup By, Aarhus Amt
Jens Peter Hansen 14  Ugift   Dalby Sogn, Præstø Amt

Helmer Blom
Født 1843 død 1937
Præst fra 1890 til 1914

Under provst Blom´s tid i præstegården i Dalby blev der lukket op for møder, hvad der var ukendt på dette tidspunkt. Der blev dannet pige- og ynglingeforeninger. Der hlev holdt søndagsskole i kirken, og i Tureby blev der 1891 bygget mis­sionshus, hvor der blev holdt møder og søndagsskole. Provst Bloms levende og vækkende forkyndelse samlede mange. Og det var på en tid, hvor der i sognene var meget drikkeri, og hans forkyn­delse førte til en forandring med dette.

Men provst Bloms indsats mærkedes ikke blot i sognenes liv. For eksempel kom han tid­ligt ind i bestyrelsen for Magda­lenehjemmet, og allerede i 1890­erne begyndte han med Dalby­basaren, der dengang arbejdede til fordel for Magdalenehjemmet (nu Skovtofte).

På Haslev-egnen stod han som midtpunktet i Indre Missions ar­bejde. Han var med til at gøre Haslev til en skoleby. I en lang årrække kom eleverne fra Haslev Højskole i Dalby kirke om søndagen. Provst Blom blev næstformand i højskolens bestyrelse, og i en meget lang årrække var han formand for Haslev Seminarium.

Også Ydre Mission havde Bloms store interesse, og han var da også en tid kredsformand for DMS.

Blom tog sin afsked i 1914, 71 år gammel.

Peter Münster
Født 1867 død
Præst fra 1914 til 1932

Pastor Münster kom til Dalby-Tureby som en afgjort missionspræst, og hele hans gerning lå på denne linie. Han havde svært ved at forlige sig med folkekirken og ønskede, at der skulle øves kirketugt, hvad der bragte ham mange vanskeligheder. Münster stod urokkeligt fast på sine meninger. Havde han taget et standpunkt, lod han sig ikke rokke derfra. Han var klar og aktuel i sine prædikener. En nytårsdag holdt han en revy over sognets liv, da han betragtede denne dag som en rent bor­gerlig dag, og han udtalte ønsket om, at Jordemoderstræde (nu Bavne­stræde) helst skulle blive farbar for andet end flyvemaskiner.

Præstø, Fakse, Sønder Dalby, Dalby, 1a, 56, FT-1921, C4897
Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested:
Gutzon Peter Münster 24/4 1867 Gift Husfader Sognepræst og Redaktør Baarse, Præstø Amt
Elise Frederikke Münster F. Kann 27/4 1869 Gift Husmoder  Gjevninge
Karen Cecilie Gaarde 19/3 1887 Ugift Husgerning  Hørup, Vejle Amt
Christian Frederik Hansen 30/5 1875 Ugift Tjenestekarl  Hørsholm, Frederiksborg Amt

Münster tog sin afsked i 1932.