Mine indstillinger Ny bruger
Glemt adgangskode?
Kodeord
Sektioner
Handlinger tilknyttet webside
Forside / Kilder / Afskrevne kilder / Ribe amt / Ølgod og Strellev diverse 1701 til 1731

Ølgod og Strellev diverse 1701 til 1731

Ribe amt - kildeafskrift doneret af Holger Hertzum-Larsen

1705 d. ? ? som var fjerde søndag efter ? blev Karen Rask af Ansager sogn publice absolveret formedelst sin forseelse en synd imod det sjette bud. Hun udlagde til barnefader en ung gift mand navnlig Jens Christensen, som er Christen Knudsens ældste søn af Smånæring. Og den tid synden blev begangen var hun gangen her over til Ølgod sogn til Smånæring hvor hun havde tilforn tjent og imidlertid blev hun besovet af bemeldte unge mand Jens Christensen, som er undertiden i Smånæring, undertiden i Torlund.

1705 d. 22 nov. blev Anna Christensdatter publice absolveret udi Ølgod kirke og det formedelst sin synd som hun imod det sjette bud har begået. Hun lagde en karl ud til barnefader navnlig Kjeld Iversen af Vorgod. Da samme karl er ikke nu udi Vorgod efter hendes beretning, men skal uden tvivl rejse udi Holsten. Ellers havde samme kvinde tjent nogen tid Søren Andersen udi Medum her udi Ølgod sogn og de tid hun kom her til sognet førte hun pas med sig fra hl. Søren udi Omme, som hun havde tjent, førend hun kom her til sognet.

1707 d. ? ? Blev (Christen Christensen Degn) jordet i Ølgod kirkegård. Anno 1707 d. 15 dec. blev jeg kaldet til degn til Ølgod og Strellev menigheder. Dette angår Gregers degn og hans fader.

1708 d. 24 jun. blev Sidsel Pedersdatter, Ellen Vestergårds datter af Vesterlist publice absolveret udi Ølgod kirke formedelst sin begangne forseelse imod det sjette bud. Til barnefader blev en landsoldat navnlig Niels Miltesen udlagt. Samme landsoldat tjener nu udi Mejlvang og Vestkjær.

1708 d. 29 jul. blev Lisbet Nielsdatter, sr. Niels Bollerups datter publice absolveret udi Ølgod kirke formedelst sin forseelse imod det sjette bud. Hun udlagde til barnefader en leutnant under landmilitsen i Sjæland navnlig Kiedti, værende i Silleri i Sjælland den tid efter hendes beretning. Kvinden som bar denne kvindes barn til dåben havde tilforn sagt til mig, at barnefaderen var en leutnant under garden, hvem jeg også straxen efter barnet var fød her udi Ølgod sogn i Vallund udi december måned 1707 skrev hans velædle højærværdighed biskop Muus til, skrev også amtmanden højædle og velbårne Jørgen Kaas til Rybjerg, item lod jeg gå skrivelse til prousten mag. Søren Hansen Bornemann om den samme kvinde Lisbet Nielsdatter, fosømte ikke heller at skrive herredsfogden sr. Jacob Knudsen til om samme. Det fødte hendes barn kaldet Josef var bleven døbt den tid samme kvinde Lisbet Nielsdatter havde været her udi Ølgod sogn i Vallund en kort tid og var opkommen af barselssengen begav hus sig til sin søster udi Dal i Banes sogn, hvor barnet døde. Siden kom hun her til sognet til Peder Fynbo ved Ølgod 1708 og var her for mig d. 25 jul. og begjærer af mig at jeg vilde efter offentlig absolution annamme hende til guds bord, såsom hun længtes endelig efter samme saligheds måltid, hvorfor som hun havde sine forældre her på Østergård i nærheden, hvilke man kjendte, blev hendes begjæring fyldestgjort efter hendes bekjendelse for og gode løfte. Efter hendes beretning for mig havde hun været udi Sjælland i Brondse 1707. Fra Sjælland kom hun her hjem med sr. Pluge på Grubbesholm. Efter hendes hjemkomst, forend vare kjendt at hun var frugtsommelig, havde hun opholdt sig noget hos sin svoger Niels Stalle udi Vandel, havde også været noget udi Dal hos sin søster der sammesteds, havde også været hos sine kjære forældre på Østergård, hvor det gik op med hende kort for Jul 1707 at hun var frugtsommelig og derpå måtte hun rejse fra forældrene hid til Valund som ligger her udi Ølgod sogn og var hos Jesper i Vallund imidlertid hun fødte barnet. Hun havde ingen skrifteseddel eller pas med sig, og derfor skrev jeg øvrigheden amtmanden, biskoppen, provsten og herredsfogden til.

1708 d. 19 aug. blev Birgithe Sørensdatter publice Absolveret udi Ølgod kirke formedelst utugt og begangen forseelse imod det sjette bud. Hun udlagde til barnefader en corporal ved navn Laurs Jensen. Den bevis eller skrifteseddel som bemeldte Birgithe Sørensdatter med sig hertil lyder således: Såsom nærværende Birgithe Sørensdatterhaver kvitteret sognet, hvor hun sig udi tjeneste nogen tid haver opholdet sig, og ikke endnu har sin rejse mig herskabets påskrift på hendes pas, da på det hun ikke udi hendes saligheds dag på andre steder skulle ske nogen ophold eller forhindring, har jeg hende denne attest villet meddele, at hun her i Sinding menighed er engang med andre Guds børn blevet delagtig i det hellige nadvers sacramente og intet mig vitterligt, begået som kunde i denne salige brug kan være hinderlig. Til forsikring under min hånd. Svenstrup. Nøvling Præstegård d. 28 apr. 1708.
Denne kvinde Birgithe Sørensdatter opholder sig udi Agersnap hos Rasmus Jensen Boelsmand der samme steds.

1708 d. 11 nov. blev Maren Thomasdatter af Gjødsvang i Tistrup sogn publice absolveret udi Ølgod kirke og udlagde en karl ved Ribe, som var kommen til hende på Gjødsvang Mark, hvor han hafde sin villie udi utugt med hende. Samme karl hedde Niels Olufsen som nu skal være udi Holland. Kvinden Maren Thomasdatter havde tjent udi Havlund forgangen sommer, og tilforn havde hun tjent i Vesterlist her udi Ølgod sogn, men nu at være udi Tistrup sogn. Haver ingen pas eller skudsmål her fra sognet bekommet.

1712 d. 21 feb. gik Peder Hansens hustru i Vallund navnlig Else Christensdatter i kirke og introduceret efter hendes barn som var dødfødt eller død i fødselen.

1712 d. 6 mar. blev Bertel Nielsens hustru af Vallund introduceret.

1712 d. 24 mar. gik Hans Hejbøls hustru i Kirke.

1712 d. 29 mar. blev Christen Hartvigsens hustru af Asbøl introduceret.

1712 d. 8 maj. havde Niels Olufsens hustru i Medum hendes kirkegang.

1712 d. 16 maj. blev Christen Møllers hustru af Ølgod by, item Niels Nielsens hustru af Vallund tillige med Jens Hansens hustru af Hejbøl introducerede.

1712 d. 3 jul. er Jens Enevoldsens hustru af Mosbøl udi Strellev introduceret.

1712 d. 3 jul. blev Anders Ekknuds hustru af Ølgod by introduceret.

1712 d. 24 jul. blev Christen Knudsens kone af Smånæring introduceret.

1712 d. 1 aug. på den tid man begynder først at tænde lys om aftenen, ankom til Ølgod Præstegård en rytter fra Nørtarp Strellev sogn med brev fra velædle leutnant Schedle udi Hallum Kvong sogn til velærværdige og fornemme vellærde hl. Mads Alelger, metieret feldprædiker ved det Løvenholmske compagni regimente, om at copulere og sammenvie udi ægteskab en corporal af Janderup navnlig Anthon og en enke Karen Pedersdatter og hl. Mads lovede med guds hjælp, at forrette samme gudelige værk. 1. fordi rytteren havde bekommen ordre at marchere med første. 2. fordi kvinden Karen Pedersdatter havde tilforn haft en corporal, ritmester Permosers søn, som nu er død, og hun nu på ny ville indlade sig udi ægteskab med en anden corporal, uden tvivl adelig. 3. fordi det er militair praxis at copulere uden foregående lysning etc. 4. fordi velærværdig hl. magister Hans Allerup i Varde havde ladet sig forlydt med sin skrivelse dateret Varde d. 30 jul. 1712 er forkommen og disputte imellem ham og hl. Mads talt af ? 5. fordi velædle hl. ritmester Miesis copulations brev tillige med velædle leutnant S. Røles attest med mere, som andre ham kunne confirmere var kommen hl. feltprædiker velærværdige hr. Mads af hænde og copie af alt dette følger således.
Velærværdige hl. magister Hans Allerups brev således til velærværdige Markus Melchior. Højtærede no. 1 broder udi christo. Den connocsance, der var samtlig udi Alslev Præstegård til barsel, gav mid med deres ærværdighed er endeel årsagen, at jeg bringer dem med disse få linier, endeel også som fornemmes, at en corporal af Hylderslev under hl. ritmester Maeses compagni, skal have forlovet sig med en kvindsperson af en menighed her i byen navnlig Karen Pedersdatter, som tilforn skal have haft til ægte en corporal Permoser, der siges at være død i compagniet for Vismar forleden år, så om dog ingen ret ved kundskab herom. (Der er flere sider om dette).

1712 d. 10 aug. gik Niels Kjærgårds hustru i kirke.

1712 d. 14 aug. holdt Morten Pedersens hustru af Nørtarp hendes kirkegang.

1712 d. 21 aug. gik Jens Topgårds hustru i kirke efter hendes barn som var døbt d. 31 jul.

1712 d. 4 okt. var Kirsten Thomasdatter en besovet kvindfolk i Forsumho hos mig og talede med mig anlangende den skrifteseddel som hun har bekommet fra præsten udi Flensborg som lyder således som følger: Vorheigerin Kirsten Thomasdachter hat hir in Flensburg zwei jahr ehrlig und ovahc gedient auch sonst als eine christen gehiemet in gotes haus gein med achtern zuhør der gotelich verte, hui absolation von suønden in beichte stahl und følgenden gebrauch der hochstigen ibrend mahlet dem christen sidhflaisig und bichfartig eingefunden. Dieses testirt hirmet. Bis ihr becihvente Flensburg d. 12 sep. 1712. Arent Ficher.
Den tid jeg havde læst denne skrifteseddel og tagen copie deraf, blev forbemeldte kvinde Kirsten Thomasdatter efter højædle højærværdige og højlærde hr. biskop Ankers befaling af dato Ribe d. 30 jul. 1712 henvist til Flensborg, der offentlig at tage skrifte og betale hendes bøder hvo leyermål er sket og begået.

1712 d. 9 okt. blev Hans Gregersens hustru af Hjedding introduceret.

1712 d. 23 okt. gik Christen Tarps hustru af Ølgod by i kirke.

1712 d. 30 okt. blev min datter Sophie Amalie mons. Mads Buchs hustru introduceret.

1712 d. 11 dec. holdt Kirsten Pedersdatter, Poul Pedersens hustru af Østbæk hendes kirkegang.

1713 d. 9 jan. var Peder Lauridsen Fynbo hos mig og fremviste Sophie Marcusdatters pas, som lyder ord fra ord således: Underskrevne Mads Andersen Listo, boendes på Schaungård, kjender at nærværende Sophie Marcusdatter har tjent mig på mit gods i Tistrup sogn i Gårde på et års tid beregnet fra sct. Michaeli 1711 til årsdagen 1712, i hvilken tjeneste hun sig ærlig, tro, flittig og vel har skikket og forholdt. Des årsag tjenstligen bedes sognepræsten for Ølgod og Strellev menigheder ærværdig hr. Jens Christensen Broch ville behage at meddele hende sit skudsmål sin salighedssag anlangende, så som hun sig nest tilforn hos sin fader Marcus Jensen i List i Ølgod sogn opholdte. Datum Schaungård d. 2 okt. anno 1712. M. Andersen Listo.

1713 d. 19 feb. gik Christen Christensens hustru af Smånæring i kirke.

1713 d. 19 mar. gik Laurs Bjergs hustru i kirke.

1713 d. 30 mar. var jeg udi Ansager at betjene prousten og proustinden med det højsalige alterens sacramente og da samme dag d. 30 mar. med velærværdige og højlærte mag. Philip Henrich Firedlieb om bemeldte uægte barn og moderen til barnet. Jeg skriver og hl. Rasmus i Lunde til om benævnte løsagtige kvinde, som er komme fra Outrup fra en sted kaldes Vittrup.

1713 d. 13 apr. holdt Søren Bøels hustru sin kirkegang.

1713 d. 17 apr. gik Jens Pedersens hustru af Vallund i kirke.

1713 d. 30 mar. gik Niels Pedersens hustru af Nørtarp i kirke.

1713 d. 7 maj. holdt Thomas Mortensens hustru af Forsumho sin kirkegang efter hendes barn som hub havde taget dødt op hos sig d. 10 apr.

1713 d. 7 maj. gik Anders Grønfelts hustru i kirke.

1713 d. 7 maj. blev Maren Nielsdatter som havde tjent forgangen år i Ølgod sogn på Lindbjerg publice absolveret. Hun udlagde til barnefader en militær person ved navn Niels Jensen. Han begav sig til krigsfolket udi Holsten. Hun kom fra Grindsted sogn og Niels Pedersens hustru af Mosbøl fulgte hende til og fra Præstegården.

1713 d. 21 maj. gik Claus Slotfelds hustru af Østbæk i kirke.

1713 d. 6 jun. gik Christen Pedersens hustru af mosbøl i kirke.

1713 d. 6 jun. blev Hans Lassens kone af Medum og rytterens kone i Lindbjerg Mølle introducerede.

1713 d. 18 jun. blev Peder Andersens yngste datter navnlig Anna publice absolveret udi Strellev kirke og lagde en student Iver Jensen ud til barnefader. Samme Iver Jensen er min sl. formands søn.

1713 d. 18 jun. blev Thomas Mortensens hustru af Forsumho publice absolveret efter hans velædle højærværdigheds hl. biskop Ocklens ordre, fordi hun havde opprimeret i søvne sit 6 uger gamle barn.

1713 d. 22 jun. var Kirsten Thomasdatter af Forsumho hos mig med seddel fra præsten udi Flensborg at hun måtte efter foregående offentlig absolution formedelst sin forseelse contra sextum præceptatis ad sacram ? admitteret.

1713 d. 2 jul. blev tvende kvindspersoner publice absolveret udi Ølgod kirke formedelst deres forgangne forseelse imod det 6. bud i Guds lov. Den ene heddet Kirsten Thomasdatter som udlagde til barnefader Carsten Carstensen af Flensborg. Den anden løse kvinde udlagde til barnefader Niels Hansen, som forgangen år havde tjent for skytte på Lindbjerg, men nu er på Vesselbjerg.

1713 d. 30 jul. blev Christen Hartvigsens hustru introduceret.

1713 d. 6 aug. blev Peder Tarps og Niels Clemmensens hustru introduceret.

1713 d. 20 aug. blev Hans Tygesens hustru af Asbøl introduceret.

1713 d. 15 okt. holdt Niels Kjærgårds hustru udi Strellev hendes kirkegang.

1713 d. 12 nov. blev Vedste Knudsens hustru af Hjedding introduceret.

1713 d. 3 dec. gik Appelone sl. Niels Pedersens af Agersnap i kirke.

1714 d. 25 feb. gik Gregers Jensens hustru af Agersnap i kirke.

1714 d. 11 mar. holdt Thomas Mortensens kone af Forsumho hendes kirkegang.

1714 d. 15 apr. gik Jens Topgårds hustru i kirke.

1714 d. 13 maj. gik Pouls hustru af Harkis i kirke.

1714 d. 27 maj. blev Niels Sørensens hustru af Starbæk Mølle introduceret.

1714 d. 3 jun. holdt Peder Laursens hustru hendes kirkegang.

1714 d. 10 jun. blev Poul Pedersens hustru af Østbæk introduceret.

1714 d. 17 jun. holdt Hans Nissens hustru hendes kirkegang.

1714 d. 17 jun. gik Niels Ansagers hustru sin kirkegang.

1714 d. 8 jul. blev Niels Olufsens hustru af Medum introduceret.

1714 d. 22 jul. gik Jens Hejbøls kone i kirke.

1715 d. 17 feb. blev Knuds hustru ved Ølgod kirke introduceret.

1715 d. 5 jun. blev Christen Bjergs kone af Asbøl introduceret.

1715 d. 23 jun. gik Hans Tygesens hustru i kirke.

1715 d. 24 jun. gik Søren Christensens hustru i kirke.

1715 d. 7 jul. gik Anders Grønfelts hustru i kirke.

1715 d. 28 jul. gik Christen Møllers hustru af Ølgod by i kirke.

1715 d. 29 sep. blev Johanne Koch, som tilforn havde tjent på Lindbjerg, publice absolveret, og udlagde til barnets fader Jørgen Pedersen, som havde tjent for gartner på Lindbjerg.

1715 d. 6 okt. gik Jep Pedersens hustru af Østbæk i kirke.

1715 d. 26 dec. giænge Niels Clemmensens hustru af Havlund, item Jens Hallums hustru af Vesterlist i kirke. NB. De første min svoger hr. Mads buch introducerede.

1716 d. 2 feb. giænge Rasmus kone af Vestkjær, item Jacob Thomsens kone af Ølgod Bjerg i kirke.

1716 d. 9 feb. ginge Thomas Mortensens kone og Niels Ekknuds kone i kirke.

1716 d. 1 mar. ginge Laurids Bjergs hustru item Jens Holms kone i kirke.

1716 d. 15 mar. gik Niels Pedersens kone af Nørtarp i kirke.

1716 d. 29 mar. blev Vedste Hjeddings hustru introduceret.

1716 d. 26 apr. blev Lene Marie og Peder Nissens hustru introduceret.

1716 d. 10 maj. gik Christen Pedersens hustru af Mosbøl i kirke.

1716 d. 17 maj. gik Jens Kjærgårds hustru af Asbøl i kirke.

1716 d. 1 jun. vare Christen Nielsens hustru af Vallund, item Villums hustru af Østbæk, desligeste Hans Gregersens hustru af Hjedding i kirke.

1716 d. 1 jun. blev Karen Ammes datter publice udi Ølgod kirke absolveret af sin synd og forhold imod det 6te bud.

1716 d. 2 jun. gik Poul Pedersens hustru af Østbæk i kirke.

1716 d. 1 jun. blev Kirsten Nielsdatter publice absolveret og stod åbenbar skrifte.

1716 d. 21 jun. gik Niels Ansagers hustru i kirke.

1716 d. 21 jun. blev Maren Ammes søster af Asbøl publice absolveret formedelst sin forseelse imod det 6te bud. Hun førte pas og skudsmål med sig, hvorudi blev foretyet at hun her er alt absolveret efter hun udlagde til barnefader Iver Lassen.

1716 d. 24 jun. gik Christen Bjerres hustru i kirke.

1716 d. 13 sep. gik Jens Hansens hustru af Hejbøl i kirke.

1716 d. 11 okt. gik Niels Jepsens hustru af Ølgod Bjerge i kirke.

1716 d. ? sep. En snedker, navnlig Jochum Jacobsen, som forgangen sommer er indkommen her til Ølgod sogn og arbejder på Lindbjerg, var for mig i sep. måned kort før st. michaelsdag i værende år og begjærede af mig, at jeg ville anordne hannem til alterets sacramente, både fordi han længtes derefter og fordi han havde en temmelig lang vej til kolding, med ? som han sammesteds foregav, men som han var formendt og jeg fortalte ham, at jeg havde ikke heller noget skriftligt, som pas og skudsmål at forevise for mig, blev han af mig nogen tid henvist til sit rette sognepræst. (Der findes en del mere om denne sag i kirkebogen).

1716 d. 26 dec. blev gik Peder Hansens hustru i kirken.

1716 d. 27 dec. blev Christen Hejbøls hustru introduceret.

1717 d. 15 feb. Placaten dateret København d. 11 jan. 1717, om forrige general krigs commissair von Hatens midler og effecter behørig at angive, blev efter at det var ankommen på dagen d. 15 feb. 1717 til Ølgod Præstegård ved en mand af Bjalderup ankommen, strax første prædiken efter,  som var d. 17 feb. ejusdem anni, af prædikestolen for Ølgod og Strellev menigheder efter allerunderdanigst pligt publiceret og derpå uden ophold til Ansager fremsendt. NB. Forrige krigscommisarius Hans Casper von Haten.

1717 d. 4 apr. blev Niels Sørensens hustru af Skjærbæk mølle introduceret.

1717 d. 18 maj. blev Jens Torlunds hustru introduceret.

1717 d. 30 maj. gik Jesper Pedersens hustru i kirke.

1717 d. 30 maj. blev Vedste Lassen af Bøllund og Ellen Jensdatter publice absolverede formedelst deres vådesløshed med deres barn. Jeg skrev velædle højærværdighed hr. biskop Thura til, og biskoppens befaling herom blev alle ? efterkommede.

1717 d. 15 aug. blev Peder Tarps hustru navnlig ? introduceret.

1717 d. 5 dec. blev Christen Borres hustru af Østbæk introduceret.

1717 d. 12 dec. blev Niels Påbøls hustru af Vallund introduceret.

1718 d. 9 jan. blev Niels Olufsens hustru Anna Pedersdatter introduceret.

1718 d. 25 mar. gik Peder Hansens hustru af Vallund i kirke.

1718 d. 18 apr. gik Niels Ansagers hustru i kirke.

1718 d. 29 maj. blev Vedste Lassens hustru af Bøllund introduceret.

1718 d. 29 maj. blev Niels Olufsens kone af Medum publice absolveret formedelst sin forseelse med sit spæde barn i søvne.

1718 d. 10 jun. gik Anders Jensens sønnekone i kirke.

1718 d. 17 jul. blev. Mad. Rodes introduceret.

1718 d. 17 jul. gik Jens Hejbøls hustru af Bøllund i kirke.

1718 d. 29 sep. gik Jep Pedersens hustru af Østbæk i kirke.

1718 d. 2 okt. blev Johan Frederiks hustru af Harkis introduceret.

1718 d. 1 nov. gik Jens Kjærgårds hustru af Asbøl i kirke.

1718 d. 7 dec. ankom en fra Fredericia navnlig Johan Blume med en rejsepas given og skreven af ritmester von Degenth. Passen var dateret fredericia d. 1 dec. 1718 og indholdet var at han ville rejse til Asbøl i Strellev sogn og der være længere tid end 14 dage. Samme pas, som var på tysk skrev jeg og lakket. Derpå begjærede han Johan Blume at ville copuleres og ægtevies med en pige af Strellev Anna Pedersdatter, som var kommen med ham og begjærede at det måtte ske med det første, såsom han havde ikke længere tid. Egteskabe eller copulationssedlen lyder således: Veiten durch sonderbarlig stickung chotens sich verlobet Johan Blume sich mit der ehenung tugent sahann iscengske Anna Pedersdatter bist auf priestliche copulation als vird krett dieded hirmit er theblet und sich zic copulieren laffde, vo ihren enfallet, gegeben in fredericia d. 1 okt. 1718. Ihre kongelige majestat zu Danemars, Norvegen vert des hr. obersten von Schebart curassier regiment bestalten ritmeister von Degenth.
Hvor på Johan Blume som foreviste denne copulations seddel begjærede at måtte blive copuleret fredagen derefter, som også skrevet d. 9 dec. 1718 i Strellev kirke.
Tiden var meget kort dor mig, dog som jeg tænkte på, at disse krigstider lide ikke ophold og han havde kun fjorten dage at være borte udi, og de kunne så hastig ordre at skulle marchere, fyldestgjørde jag hans villie, såsom pigen hørte Strellev til og var der født og havde der haft sin ophold og tilhold kort tilforn. Ville vel consideret gejstligheden herom, dersom tiden vilde det tillade, og jeg frygter derfor, at jeg skulle høre ilde om jeg ikke gjorde med embedet, havde jeg holdet sådan en høy officers sc. ritmesternes hånd for mig, som vel kunne forsvare sin hånd. Jeg vendte også, som det blev sagt for mig, at det var som skik og mere iblandt de militære, helst når de lå marchfærdige, eller kunne de ikke vide, når de kunne få en ordning. I de måe degen ven Christen Pedersen på Lintarp ikke synes, men kan tilfældigen om fredagen op af dagen til Lindbjerg d. 10 dec., hvor han lå over natten.

1718 d. 11 dec. gik Niels Clemmensens kone af Havlund i kirke.

1719 d. 8 jan. gik Christen Laursens kone af Bøllund i kirke.

1719 d. 30 apr. gik Christen Hejbøls hustru i kirke.

1719 d. 30 apr. blev Maren Christensdatter, sl. Christen Jespersens datter, publice absolveret for sin begangen synd og forseelse imod det sjette bud. Hun til barnefader udlagde en corporal under landmilitsen navnlig Niels Rasmussen.

1719 d. 14 maj. blev Christen Avlskarls hustru introduceret.

1719 d. 3 sep. gik Peder Poulsens kone af Hjøllund i kirke.

1719 d. 16 sep. om aftenen var Las Vognslund, som nu tjener på Torlundgård, hos mig og begærede af mig attest om hans søns vage tilstand, siden samme søn Knud Lassen kom hid til Ølgod sogn d. 10 sep. sidst afvigte og da skrev jeg captitainen til, som er ? ? således:
Velbårne herre. Hl. capitain Roepstoffen.
Eftersom Knud Lassen musketer er til Ølgod sogn d. 10 sep. 1719 ankommen, upasselig og meget elendig svag og svagheden har ikke endnu forladt ham, dersom han er sin broder Vedste Lassen i Bøllund, så ville jeg samme bemeldte musketer Knud Lassens svage tilstand hermed i tide angive og tilkendegive. Forbliver velbårne hl. capitaines ydmygste tjener. Jens Brok. Ølgod Præstegård d. 16 sep. 1719. Den samme 16. sep. i værende år fik jeg først hans rejsepas at se, alligevel han var kommen her til sognet efter beretning d. 10 sep. om aftenen. Dette ville jeg i tide lade capitainen vide om musketerens ankomst og svage tilstand på det om han enten blev længe syg eler han døde af svagheden, der da kunne vise rigtighed om det som ellers må ske, kunne tvivle om, og om capitainen ville eftersende sagen, det da kunne være sandt som sagt er. Jeg skrev brevet til velbårne hr. capitainen i hast, fordi Las kom sildig på dagen til mig og det haster med brevet fordi posten skulle have det med sig og tiden var ude.
1715 d. 18 dec. habe ich im namen der hochgelæbve Drigeenigkeit den mandhaffte Canut Lassen von des hern capitain Roepstorffs compagnie, und seinen liebste ? Ehd und trigendsam ihn Anna Dorothea Riedp ehrlig copulirt und zusammen gegeben, solcher hab mit meiner hand und beyged michter unterskreit attestiren vollen. C: Bremer. Landt de Rugen an der an der alter ? d. 20 dec. 1715. Pastor begen judttscher gevorbende regimente der kongl. May. SC.
Dem nach gegenvertige Knud Lassen musketer unter der neu allergvædigstan ver tenaten regiment, und zvar von hl. capitain Roepstoffen unterhabende kompagnie seiner rigener verrichtungen halber, nach Ølgod sogn auf 16 tage veichlaubet vorden, alsgelanget an alle, und edehohe, und eerdrage so voll militair als civil bedient, meine dienstlige ersuchen oberverhenten musketeren bis dahin seig, und ungehindret pass und noch verskaffende uhrlaud zue regiment nach Rekbierg repassiren zu lassen, vofur ich gegen ein vochen nach standen, gebuhr zu ervichren alle mahll eebstig bin. Im lager bey Gromstrup d. 3 sep. 1719. J. Scheell. Ihr kongl. Maytt. Zu Dennemarck und Norvegen eide uber das Jutisk gevorben Regiment zu hues bestalten Obrister.

1719 d. sep. gik Jens Hejbøls kone i kirke.

1719 d. 5 okt. varn Poul Nielsen af Forsum og Pouls Pedersen af Østbæk ved mig og havde med sig fra høj og velbårne hl. amtmand Lund, det højløvede kongelige rentekammeres højrespekterede ordre om lotteriet, og som jeg samme dag var ikke vel tilpas, tilmed kunne jeg så hastig betænke mig, hvad jeg derpå kunne svare, både fordi jeg havde ingen authoriserede pengesedler, hafde ikke heller penge til at købe sedlerne for, viste ike heller hvor jeg som trængte, kunne bekomme enten penge eller sedler, bad jeg de 2de foranførte mænd, den ene af Forsum og den anden her af Østbæk i Ølgod sogn, at de ville anmelde herredsfogden sr. Jacob Knudsen min ydmyg hilsen med be?ning han ville have mig undkkyldt, såsom min tilstand, som han vel vidste kun slet, ville Gud give mig helbred og førlighed, skulle jeg med første tale med ham mundtligen, og videre derom handle, om jeg måske kunne bekomme enten penge eller sedler. 1719 d. 25 sep. var det højkongelige rentekammers ordre læst på Øster Nør herreders ting. Den 27 sep. var den skreven på af højvelbårne amtmand Müller og d. 5 okt. 1719 kom det til Ølgod Præstegård til mig. Jeg har ellers i sinde at ville indgive min repliqve herom enten til det højlovlige rentekmaaer eller til her amtmand Lund på Lintorp eller til amtsstuen udi Ringkøbing.

1719 d. 15 okt. blev Kirsten Pedersdatter, mons. Rodes kæreste introduceret.

1719 d. 5 nov. gik Ivers hustru af vognslund i kirke.

1719 d. 6 nov. En kvindsperson navnlig Edel, som næst forgangen sommer og tilforn tjente allerede i etatsråd forpagter til Lindbjerg her i sognet, ankom her hid til Ølgod Præstegård her forleden en løverdag på eftermiddagen, da ? ? og det ? ?acten, og lid forstå, at hun ? fø? Dig vilde vel til skrive for dig ? at se hendes pas og skudsmål og ?til lod hun svaret, at hun havde ingen pas eller skudsmål, som jeg forholt hende og formanede hende, at kunne jeg for sit bedre skulle sig dermed forsyne, efterdi både kongens lov og forordning holdt dette. Den 3. nov. i værende år bekom jeg en skrivelse dateret Hodde Præstegård d. 2 nov. 1719, således lydende: Ved prouste rettens slutning i Varde kirke næstleden tirsdag blev jeg advaret af ? gunstige hr. proust mag. Philip, at timmerenderes velbyrdighed, min elskelige ? nabo, at Edel Christensdatter, som på Lindbjerg er bleven besvangret ligelig for prousten lod andrage, at hun til absolution i Ølgod sig bodfærdelig havde for nogen tid ladet sig cocdfienlenenis der accepteret, af årsag måske hun manqverede pas og påskrift. Derpå af prousten blev resolveret således at her deres velærværdighed for egte påstand ej syntes hende at absolvere, så vilde de venligen ? ? skrive  revission og meddele det er kunne her i Hodde kirke publice absolveres, hvornår det skal være uden billigt efter loven min fromme hl. naboe, at notificere både personen, som hun for menigheden udlægger, så og tiden når det sker, på det dominis frater kan referere dette for Ølgod menighed, , fiocita coccione, thi så sker det efter loven, og hverken madammen på Lindbjerg eller andre på vores lovformelig forretning sig kan støje. Et ord til efterretning med budet forventes, som formodes helst at træffe den fattige synderindes saligheds gavn og bedste jo ofrigst etc. Hodde Præstegård d. 3 nov. 1719. Derpå skrev jeg d. 6 nov. 1719 deres velærværdighed prousten mag. Philip Henrich til, og kom svar derpå. (verte).

1719 d. 19 nov. blev Edel Jensdatter, som havde tjent på Lindbjerg, publice absolveret formedelst sin begangen forseelse imod det 6te bud.

1719 d. 26 nov. blev Niels Olufsens hustru af Medum introduceret.

1720 d. 28 jan. blev Oluf Laursens hustru af Katrebel introduceret.

1720 d. 11 feb. gik Søren Bøels hustru i kirke.

1720 d. 18 feb. gik Niels Pedersens hustru af Nørtarp i kirke.

1720 d. 1 apr. ginge Knud Christensens hustru i Vestkjær og Gregers Thomsens hustru af Vallund i kirke.

1720 d. 28 apr. var mons. Rode hos mig og fik at vide at alting var med provsteretens dom imellem mosn. Julije og Gertrud Christensdatter med begge vores hænder og signeter at fuldende. Så var da og en regning, som var ikkun på slet papir, da den for retten blev produceret i Hodde kirke, men den kom mons. Rodes karl med tirsdagen d. 30 apr. og samme regning, som var tilforn på slet papir skreven, kom mons. Rodes karl med d. 30 apr. 1720, da var den skrevet på (stemplet) papir.

1720 d. 15 maj. gik min ældste datter hl. Mads Buchs kæreste Sophie Amalie i kirken.

1720 d. 15 maj. og dagen derefter talte velædle madame til Lindbjerg Dorothea Elisabet Brøndsdorff om Thomas Hagedorn, at hendes søn velbårne hr. capitain Brøndsdorf havde skrevet efter bemeldte Thomas Hagedorn og ville have ham over til København og dagen derefter skrev velermeldte velædle madame mig til om samme mand Thomas Hagedorn, at han var ikke frisk og kunne ikke rejse etc. Jeg derfor vilde give tilkjende for hans oberst og majoren, at Thomas var ikke således, at han kunne give sig på rejsen, som jeg også efter hendes begæring gjorde. Den samme 16. maj. var her hos mig, første gang om formiddagen, Poul Bøllund, Peder Vestergård af Store List og Niels Olufsen af Medum, hvilke i Jon Skrædders påhør og nærværelse bejaede og stadfæstede, at Thomas Hagedorn var ikke frisk etc., og som jeg ved ikke om jeg turde skrive til obersten og majoren på slet papir, eller det skulle være på stemplet papir, befattede jeg mig aldeles intet med at skrive den første gang, men bad dem at ville hilse hendes velædelhed madammen til Lindbjerg og tilmelde hende, at jeg viste ikke hvordan jeg derudi skulle mig skikke og forholde, om det skulle være på stemplet papir, det da måtte følge. Så skulle jeg ufortøvet efterkomme begæringen, med mere som jeg holdte, mest til Poul Pedersen i Bøllund. Anden gang på samme dag kommer Poul Bøllund og Peder List igen om det samme til mig, men uden stemplet papir, hvorfor jeg opsatte strax i denne mening, at Thomas Hagedorn var påkommen svaghed, hvilket jeg i hast ville lade vedkommende vide. Tredje gang den samme 16 maj. 1720 kommer Thomas Hagedorn, Peder List og Niels Olufsen af Medum endendies om aftenen ved solens nedgang, da jeg besværlig kunne se at skrive, og ville at jeg skulle sætte i det som jeg skrev, at Thomas Hagedorn havde haft sin svaghed siden påske og derover. Og som jeg har intet (Croned) papir, ikke heller hvorledes jeg dennem skulle titulere, måtte jeg i samme hast gøre udkastning. Deres høje excellentzer. Højvelgunstige patroner. Som Thomas Hagedorn efter sin herres velb. Her capitain Christian Brøndsdorfs befaling haver sat sig forhen fra Ølgod sogn siden påske næst afvigte til København at begive, og svaghed er ham imidlertid påkommen, så ville jeg hermed i denne hast bemeldte Thomas Hagedorns svage tilstand efter begjæring tilkendegive. De høje excellentzer, mine højvelgunstige patroner være med en bedste pinseglæde højvelsignet af den allerhøjeste. Deres høje excellenters allerydmygste client og tjener. Ølgod Præstegård d. 15 maj 1720. J.C. Broch.
Dagen, som var løverdagen for pinsedag, d. 18 maj. 1720, rejste Thomas Hagedorn her fra sognet over til København, alligevel han var ikke fuldkommen frisk ? ?han vil til København, at han ikke på rejsen skulle blive svagere.

1720 d. 20 maj. gil Pouls hustru i Østbæk i kirke.

1720 d. 9 jun. gik Hans Nørbæks hustru i kirke.

1720 d. 14 jul. ved Hans Ibsens ankomst fra Ribe til Ansager (fik jeg at vide) at deres højærværdighed biskop Thura var ikke hjemme i Ribe, da jeg berettede og tilforn havde i sinde at ville skrevet hr biskoppen  til om Hans Kjærgård og hans hustru tillige med deres barn, som døde om morgenen efter at det havde været svag både natten tilforn og utrivelig fra fødselens dag etc.

1720 d. 17 jul. var Hans Kjærgårds hustru hos mig og da talede jeg med hende om hendes 5 uger gamle barn, som døde i morgenstunden efter at manden var opstanden fra hende og barnet havde været urolig og grædende natten tilforn og før den tid fra fødselen.

1720 d. 4 aug. gik Peder Tarps hustru i kirke.

1720 d. 11 aug. gik Jens Krasborgs hustru af Østbæk i kirke.

1720 d. 18 aug. gik Jens Topgårds hustru i Strellev i kirke.

1720 d. 27 aug. var mons. Rode på Torlundgård hos mig, da var af mig begjærende på Bonnicksens vegne jeg ville give dem en attest om, det som jeg kunne vide om Anna Pedersdatter af Mosbøl, som er Peder Andersens datter der sammesteds og Iver Jensen, og samme bemeldte tirsdag begærede jeg af mons. Rode, at han, med tjenstlig hilsen til mons. Bonnicksen, ville på mine vegne begære af ham, at lade mig fir Gertrud Christensdatters pas og skudsmål, som hun burde at have været forsynet med, den tid de kommen fra Eskebækgård her hid til Ølgod, da han sc. monc. Boniction vel lovede på Ølgod kirkegård ved våbenhusdøren, og rakt mig sin hånd på at holde mig fri og med ført ? Gertrud Christensdatters pas og skudsmål, som dog ikke endnu er sket og holdet, hvorfor mons. Bonicksen ville gøre det som ham er best, dersom enten capitels herrerne eller biskoppen befaler mig at give min attest herom, med videre.

1720 d. 1 sep. gik Jens Holms hustru af Mosbøl i Strellev i kirke.

1720 d. 15 okt. dagen for provstemodet holdtes i Varde, var jeg i Strellev og talte med Peder Andersen i Mosbøl om denne handel, her vare ståendes for om Niels Mose, om han kunne vide noget herom. Den 18 okt. var jeg ligeså hos ham, ligeså at bespørge mig med ham herom og at forhøre om der var ikke en forordningsbog ved tinget i byen at bekomme til låns en kort tid at se derudi, men blev svaret nej. Og som jeg her udi havde gjort mit bedste med at bespørge mig, så købte jeg sex skilling papir i Varde i de samme dage at ville cavere og sige god for manden Niels Pedersen Mosen, dersom han ikke havde penge til copulations seddel og dersom det gjordes behov. Dette har jeg herudi bogen tegnet, at enhver kan vide, at jeg har gjort mit og min flid, så vel jeg kunne, og jeg var meget bekymmerlig sees. En extrakt som jeg havde var forlagt så jeg ikke kunne finde den strax. Jeg måtte ikke heller have Niels Moses fæstebrev at se, om han havde nogen, som jeg kunne haft oplysning af og underetning om, som jeg visselig havde formodet. Det var også besværligt for mig i så kort tid skrive hr. prousten til, som har consumptionen i forpagtning, vidste heller ikke tilvisse om han kunne være på ?kjær eller andet steds, og dette ikke så let for mig at tage en der med mere andet, som er at berette.

1720 d. 20 okt. gik Vedste Laursens hustru i kirke.

1720 d. 1 nov. Sønder Sextne dersom Maren Vognslunds datter tjente etc. Hendes pas haver seet og hun bekom den igen. Siden Maren Vognslunds datter kom fra Holsten og befandtes besovet, var hun ikke hos mig førend d. 1 nov.

1720 d. 10 nov. gik Peder Poulsens hustru af Hjøllund i kirke.

1720 d. 10 nov. blev Maren Vognslunds datter publice absolveret formedelst forseelse imod Gud og det 6te bid, udlagde en ungkarl som tjente med hende i Holsten og hedder.

1721 d. 19 jan. gik Jens Jensens hustru af Vallund i kirke.

1721 d. 19 jan. gik Peder Christensens hustru af Agersnap i kirke.

1721 d. 2 feb. gik Thomas Hjelms hustru i kirke.

1721 d. 9 feb. gik Søren Christensens hustru af Asbøl i kirke.

1721 d. 23 mar. blev yngste Nielses hustru af Ekknud introduceret.

1721 d. 25 mar. holdt Peder Lauridsens hustru hendes kirkegang.

1721 d. 14 apr. gik Hans Nissens hustru i kirke.

1721 d. 27 apr. gik Simon Christensens hustru i Katrebel i kirke.

1721 d. 27 apr. kom Maren Sylvestersdatter her i Præstegården, som tilforn har været her i sognet og tjent her i Præstegården, til guds bord med andre Guds børn her i Ølgod menighed. Den samme Maren Sylvestersdatter, som ellers nogle gange tilforn haver været til herrens bord her i Ølgod menighed, og en gang i Strellev, havde ikke sin pas fra mons. Bonicksen at fremvise, den tid hun ankom til sognet om lørdagen her d. 2den søndag efter påske, men om søndagen fremviste hun passen fra mons. Bonickson dateret Ølgod Præstegård d. 6 apr. 1720. Imidlertid, som Maren Sylvestersdatter havde tilforn været her til Guds bord, førend passen blev forevist, blev hun annammet. Den samme Maren Sylvestersdatter berettede for mig, at hun holdt sig her til sognet, indtil hun blev bepasset, og vidste ikke så lige, om hun kom her til sognet igen at være og tjene etc. Med mere, som hun foregav den tid, da hun fik sit skudsmål herfra. Mandagen d. 28 apr. 1721 begav merbemeldte Maren Sylvestersdatter sig her fra sognet. Jeg ville vel have skrevet udførligen og mere på hendes pas udi skudsmålet, men der var ikke rum til at skrive mere derpå. Det som er skrevet er sandhed, som ved mig er vitterlig.

1721 d. 11 maj. gik Peder Hansens hustru af Vallund i kirke.

1721 d. 11 maj. blev Thomas Mortensens hustru af Forsumho introduceret.

1721 d. 13 jul. blev Jens Hejbøls hustru, Niels Jepsens hustru og Las Thomsens hustru af Østbæk introducerede.

1721 d. 24 aug. ginge Marcus Jensens hustru af Harkis og Niels Jepsens hustru af Vognslund introducerede.

1721 d. 31 aug. gik mons. Rodes hustru i kirke.

1721 d. 14 sep. gik Christen Hejbøls kone i kirke.

1721 d. 9 nov. Anna sl. Peder Skrædders datter af Strellev, som blev gift til en rytter, gik i kirke.

1721 d. 9 nov. Anna Marie, som tjente på Lindbjerg, stod åbenbar skrifte og lagde Poul Pedersen Bøllund, som tjente på Lindbjerg med hende, ud til barnefader, og han er landsoldat.

1721 d. 14 dec. blev Laurs Knudes datter til åbenbar skrifte i Strellev kirke.

1722 d. 15 feb. gik Jep Kjeldsens kone i kirke.

1722 d. 22 feb. gik Vedste Bøllunds hustru i kirke.

1722 d. 27 sep. gik Gregers Thomsens hustru af Vallund i kirke.

1722 d. 11 okt. blev introducerede 2de kvinder, Jens Hejbøls hustru og Niels Medums hustru.

1724 d. 3 sep. introduceret Peder Poulsens hustru i Hjøllund.

1724 d. 15 okt. introduceret Peder Jacobsens hustru af Harkis.

1724 d. 26 nov. introduceret Thomas Pedersens hustru af Harkis.

1724 d. 3 dec. introduceret Rasmus Hansens hustru i Præstegården.

1724 d. 3 dec. introduceret Las Thomsens hustru i Asbæk.

1724 d. 31 dec. introduceret Christen Jepsens hustru i Ølgob Bjerge.

1725 d. 28 jan. introduceret Knud Lassens hustru af Ølgod by.

1725 d. 11 feb. introduceret Anders Pedersens hustru af Mosbøl.

1725 d. 11 feb. introduceret Peder Nissens hustru af Hjedding.

1725 d. 25 mar. Jep Kjeldsens hustru af Agersnap introduceret.

1725 d. 2 apr. introduceret Vedste Hjeddings hustru og Peder Christensens af Agersnap.

1725 d. 8 apr. publice absolveret Ebbe Godrum og hans hustru for deres udeblivelse fra nadverens sacramente.

1725 d. 15 apr. introduceret Christen Nørgårds hustru i Asbøl.

1725 d. 29 apr. introduceret Jens Tygesens hustru af Nørtarp.

1725 d. 29 apr. introduceret sl. Niels Clemmensens hustru af Havlund.

1725 d. 3 jun. introduceret Vedste Lassens hustru.

1725 d. 17 jun. introduceret Mads Nielsens hustru.

1725 d. 1 jul. publice absolveret Jacob Sørensen af Vognslund for begangen lejermål med Kirsten Jensdatter.

1725 d. 29 jul. blev Oluf Lauridsens hustru udi Asbøl introduceret.

1725 d. 12 aug. blev Peder Pedersens hustru af Nørtarp introduceret.

1725 d. 2 sep. blev Gregers Thomsens hustru af Vallund introduceret.

1725 d. 9 sep. blev Peder Pedersens hustru af Mejlvang introduceret.

1725 d. 23 sep. Niels Jensens hustru introduceret.

1725 d. 23 sep. sl. Niels Andersens enke introduceret.

1725 d. 21 okt. Hans Nissens hustru og Jens Kjeldsens hustruer begge introducerede.

1725 d. 9 dec. blev Simon Christensens hustru introduceret.

1726 d. 13 jan. blev Thomas Mortensens hustru af Forsumho introduceret.

1726 d. 27 jan. Niels Olufsens kone introduceret.

1726 d. 3 feb. Peder Lauridsens hustru introduceret.

1726 d. 3 mar. Jens Christensens hustru af Lille List introduceret.

1726 d. 24 mar. blev Las Eskesens hustru introduceret.

1726 d. 25 mar. blev Jerrig Poulsens hustru og Niels Jepsens hustru af Vognslund introducerede.

1726 d. 7 apr. Hans Nielsens hustru introduceret.

1726 d. 23 apr. Peder Poulsens hustru og Peder Jacobsens af Harkis og Peder Christensens af Agersnap alle introducerede.

1726 d. 5 maj. blev Bodil Jensdatter af Vestkjær åbenbarlig afløst udi Ølgod kirke for sin forseelse imod det 6te bud og udlagde til barnefader en soldat navnlig Claus Sørensen og er nu død.

1726 d. 10 jun. Jens Nielsens kone af Topgård introduceret.

1726 d. 7 jun. blev Christen Christensens hustru af Ekknud introduceret.

1726 d. 25 aug. blev Hans Tygesens hustru af Asbøl introduceret.

1726 d. 29 nov. blev Hans Nielsens kone og Jens Tygesens begge introducerede.

1727 d. 12 jan. blev Vedste Lassens hustru af Bøllund introduceret.

1727 d. 19 jan. blev Marcus Jensens hustru introduceret.

1727 d. 2 feb. blev Niels Pedersens hustru introduceret.

1727 d. 10 apr. blev Las Lybæks hustru introduceret.

1727 d. 10 apr. blev Vedste Knudsens hustru og Thomas Nielsens hustru begge introducerede.

1727 d. 15 apr. blev Niels Jensens hustru og Jens Kærgårds hustru introducerede.

1727 d. 3 jun. blev Knud Vallunds hustru og Christen J? introducerede.

1727 d. 3 jun. Niels Johansens hustru af Strellev introduceret.

1727 d. 8 jun. blev Christen Jensens hustru introduceret.

1727 d. 17 aug. Gregers Thomsens hustru introduceret.

1727 d. 24 aug. Christen Lermands hustru introduceret.

1727 d. 31 aug. Thomas Nielsens hustru introduceret.

1727 d. 31 aug. mons. Bastrups kæreste introduceret.

1727 d. 14 sep. blev fruen på Lindbjerg introduceret.

1727 d. 14 sep. Søren Lauridsens hustru introduceret.

1727 d. 21 sep. Oluf Pedersens hustru introduceret.

1727 d. 28 sep. Christen Jørgensens hustru introduceret.

1727 d. 28 sep. Jens Torlunds hustru og introduceret.

1727 d. 2 nov. Thomas Pedersens hustru introduceret.

1727 d. 9 nov. Jacob Jerrigs hustru introduceret.

1728 d. 2 feb. Christen Jensens hustru af Vallund introduceret.

1728 d. 14 mar. Hans Nielsens hustru introduceret.

1728 d. 4 apr. Hans Jensens hustru introduceret.

1728 d. 18 apr. Mads Nielsens hustru introduceret.

1728 d. 17 maj. blev Peder Poulsens hustru og Jerrig Poulsens og Jens Hallums hustru introducerede.

1728 d. 6 jun. blev Peder Harkis hustru og Peder Mejlvangs hustru introducerede.

1728 d. 13 jun. blev Christen Lauridsens hustru og Johan Frederiks hustru introduceret.

1728 d. 27 jun. blev Niels Jensens hustru og Peder Moses introducerede.

1728 d. 8 aug. blev Niels Christensens hustru introduceret.

1728 d. 11 jun. blev Morten Christensens hustru introduceret.

1728 d. 9 dec. Hans Kærgårds hustru introduceret.

1728 d. 12 dec. introducerede jeg efter min ankomst her til kaldet, som skete d. 4 dec. Christen Jepsens hustru i Bjerg.

1728 d. 22 dec. blev Maren Christensdatter af Ølgod by publice absolveret for sin begangen forseelse imod det 6te bud og udlagde til hendes barnefader en svensker navnlig Anders Carlsen som tjener udi List.

1729 d. 12 jan. blev velædle hl. capitain Brønsdorfs frue introduceret.

1729 d. 16 jan. blev Anders Carlsen publice absolveret udi Ølgod kirke for sin begangen forseelse imod det 6te bud med Maren Christensdatter.

1729 d. 23 jan. blev Jens Kjeldsens hustru af Gammelgård introduceret efter hendes barns fødsel.

1729 d. 30 jan. efter biskoppens tilladelse mad. Laurids Thura, blev annammet til åbenbar skrifte Anna Hansdatter, som tjente for Amme på Lindbjerg, hvor hun opprimerede velædle hl. Capitain Brønsdorfs barn hos sig udi søvne.

1729 d. 13 feb. blev Peder Østergårds hustru introduceret.

1729 d. 25 mar. blev Thomas Nielsens hustru af Ølgod Bjerg introduceret.

1729 d. 27 mar. blev Jens Tygesens hustru introduceret.

1729 d. 18 apr. blev Niels Johannesens hustru og Vedste Lassens hustru og Hans Lists hustru alle introducerede.

1729 d. 19 apr. blev Oluf Jepsens hustru introduceret.

1729 d. 24 apr. blev Knud Vallunds hustru introduceret.

1729 d. 11 maj. blev Hans Nielsens hustru af Asbøl introduceret.

1729 d. 6 jun. blev Søren Christensens hustru af Asbøl introduceret.

1729 d. 12 jun. blev Jørgens hustru af Harkis introduceret.

1729 d. 12 jun. blev Las Eskesens hustru af Asbøl introduceret.

1729 d. 14 aug. blev Oluf Lauridsens hustru af Asbøl introduceret.

1729 d. 14 aug. Anders Hørups hustru af Asbøl introduceret.

1729 d. 11 sep. blev åbenbarlig afløst udi Ølgod kirke Stephan Nielsen fra Grubbesholm og Kirsten Nielsdatter fra Hoven som begge havde forseet sig imod det 6te bud og kvinden udlagde til sin barns fader Jacob Pedersen af Grønfeld.

1729 d. 30 okt. blev Jacob Pedersen Grønfeld og Birthe Sørensdatter fra Torlund åbenbarlig afløst udi Ølgod kirke, som begge havde forseet sig imod det 6te bud.

1729 d. 27 dec. blev velædle hr. capitain Brønsdorfs frue introduceret og samme dag blev Oluf Pedersens hustru og introduceret.

1730 d. 8 jan. blev Las Thomsens hustru introduceret.

1730 d. 12 feb. Christen Lermands hustru introduceret.

1730 d. 1 maj. Jens Bjergs hustru introduceret og samme dag Christen Topgårds hustru introduceret.

1730 d. 24 jun. Pouls kone af Bøllund introduceret.

1730 d. 25 jun. Jens Kærgårds hustru introduceret.

1730 d. 2 jul. gik Jerrig Poulsens hustru i kirke efter hendes barnefødsel.

1730 d. 23 jul. blev Peder Moses hustru introduceret.

1730 d. 30 jul. blev Jens Hallums kone og Sl. Knud Pedersens enke begge introducerede.

1730 d. 10 sep. blev madame Haahr introduceret efter hendes barnefødsel.

1730 d. 17 sep. blev Ester Bertelsdatter af Vallund publice absolveret udi Ølgod kirke for sin begangen forseelse imod det 6te bud og udlagde til barnefader Hans Nielsen, som hun berettede at have hjemme udi Holsten, men vidste hverken hvor han nu er eller havde seet ham siden gerningen blev gjort.

1730 d. 17 sep. blev Peder Poulsens hustru og Niels Medums begge introducerede.

1730 d. 24 sep. blev Jørgen Sørensens hustru af Harkis introduceret og samme dag Niels Johansens hustru og Oluf Jepsens begge introducerede.

1730 d. 1 okt. blev Mads Sørensens hustru af Medum introduceret.

1730 d. 22 okt. blev Søren Jensens hustru introduceret.

1730 d. 29 okt. blev Hans Nissens hustru introduceret.

1730 d. 26 nov. Jørgen Sørensen hustru af Harkis introduceret og samme dag Hans Kærgårds hustru introduceret.

1730 d. 3 dec. blev Mette Jens Sogers datter, som tjente til Søren Halms, åbenbarlig afløst udi Ølgod kirke for sin begangen forseelse imod det 6te bud og udlagde til barnefader en Sønderis karl navnlig Niels Jensen.

1730 d. 3 dec. blev Jacob Grønfeldts hustru introduceret.

1731 d. 2 feb. Christen Madsens hustru introduceret.

1731 d. 4 feb. Vedste Bøllunds hustru introduceret.

1731 d. 11 mar. blev Christen Jepsens hustru af Mejlvang introduceret.

1731 d. 18 mar. Thomas Nielsens hustru udi Ølgod Bjerge introduceret.

1731 d. 1 apr. Christen Hejbøls hustru introduceret.

1731 d. 15 apr. blev Jens Tygesens hustru introduceret.

1731 d. 15 apr. Jen Torlunds hustru introduceret.

1731 d. 29 apr. blev sl. Anders Ølholms enke introduceret.

1731 d. 29 apr. blev Søren Lauridsens hustru introduceret.

1731 d. 15 maj. blev Frands Christophersens hustru introduceret og samme dag Peder Villumsens hustru introduceret og samme dag Peder Mejlvangs hustru introduceret.

1731 d. 20 maj. Knud Jensens hustru introduceret.

1731 d. 3 jun. Niels Kusks hustru introduceret.

1731 d. 10 jun. Mads Nielsens hustru introduceret.

1731 d. 17 jun. Hans Lists hustru introduceret.

1731 d. 24 jun. Peder Østergårds hustru introduceret og samme dag Søren Mortensens hustru introduceret.

1731 d. 2 jul. Johan Frederiks hustru introduceret.

1731 d. 2 sep. blev Knud Lassens hustru introduceret.

1731 d. 9 sep. Christen Haderslevs hustru introduceret.

1731 d. 9 sep. blev min egen kone introduceret efter hendes barnefødsel.

1731 d. 16 sep. blev Hans Vestergårds hustru introduceret.

1731 d. 21 okt. blev Peder Jacobsens hustru introduceret.

1731 d. 25 nov. Peder Moses hustru og Christen Jepsens hustru begge introduceret og samme dag Christen Bjergs hustru introduceret.

1731 d. 2 de4c. blev Peder Pedersens hustru introduceret.

1731 d. 27 dec. blev Christen Lermands hustru introduceret.

1731 d. 2 dec. Kirkebogen over Ølgod og Strellev menigheder. Herusi findes betegnede de, som døbte, introducerede, trolovede, copulerede, begravede, confirmerede og publice absolverede i begge menigheders kirker fra kirkens årsdag dominica 1 adventus 1732 og i de derpå følgende år, som efterfølgende registres første rubrik giver til kende. Til oplysning om samme registers videre indhold, deles herved dette, at hvor pag: eller p: findes, der gives pagina tilkende, ved de tal som står lige under i rubrikken, hvilke pagina, når de vorder oplyste efter tallet i denne bog, forestiller de personer, som er døbte, introducerede etc. Ut supra. Hvor sum: eller s: i følgende register findes, der finder man i rubrikken summa på de, der for hvert år er døbte, introducerede, trolovede etc. Fra dca. 1 adventus indtil samme dag et andet år derefter er kommen igen,. De personer, der er i pagin: opføgte, sammenlagte til en summa og registeret under sum: eller s: antegnede ved ? i det år, som findes lige for i den allerførste rubrik. Ølgod Præstegård dominica 1ma adventus christi A: 1732.