Mine indstillinger Ny bruger
Glemt adgangskode?
Kodeord
Sektioner
Handlinger tilknyttet webside
Forside / Kilder / Afskrevne kilder / Ringkøbing amt / Barfod slægten

Barfod slægten

— Arkiveret under ,

Ringkøbing amt, Hammerum, Hagelskjær - notater doneret af Holger Hertzum-Larsen

Barfod Sagaen.

Side 256 nævnes det, at Christen Christensen Barfod ejede halvdelen af Hagelskjær. Som det ses af følgende, var det Christen Jørgensen der ejede hele Hagelskjær.

Konklusioner Barfodslægten.

Børn af Christen Jacobsen Barfoed og Maren Jacobsdatter:

1. Maren Christensdatter g.m. Frederich Baltzersen i Sejlflod, Funder sogn. Deres børn: Christen, Jens Baltzer, Niels og Jacob.

2. Christen Christensen i Hagelskjær.

Kirsten Christensdatter d.a. Christen Mortensen Barfoed? g.m. Jørgen Christensen Fastrup ( han g.2.g.m. Mette Sørensdatter). Børn af Jørgen og Kirsten:

I. Clemend Jørgensen i Salholt.

II.Apelone Jørgensdatter g.m. Peder Graversen i Nør Fastrup.

III. Jens Jørgensen i Lille Fastrup.

IV. Christen, der får varsel hjemme hos forældrene.

V. Peder " " " " " "

3. Niels Christensen i Hammerum g.m. Maren Nielsdatter (eller er Maren Nielsdatter d.a. Maren Jacobsdatters 2.ægteskab med Niels Jensen??).

Maren Jacobsdatter gift 2.gang med Niels Jensen. Deres børn:

A. Kirsten Nielsdatter g.m. Niels Pedersen i Uhre. Deres børn: Godske, Niels, Anne, Inger og Mette.

B. Maren Nielsdatter, der måske var g.m. Niels Christensen i Hammerum.

Hammerum herreds tingbog.

10/1 1733, side 371 nævnes Jens Pedersen Barfoed i Burgaard.

Side 372b nævnes Jens Barfoeds stiffader Niels Svenningsen af Barda i Vorgod sogn.

25/4 1733, side 388a nævnes Jens Barfoeds broder Niels Peder-sen af Gl. Hodsager.

Hammerum herreds tingbog 25/5 1695.

For retten fremkom Knud Jacobsen i Heselbierg, og på Anders Pedersen i Store Langlund hans vegne, i dag til tredie ting laugbød til fædrene og mødrene frænder den selvejerbondegård Store Lauglund, såvel som den anpart halve gård Vesterst i Bjødstrup, lige som han i forskrevne tvende tingdage gjort haver.

Oplysninger af Joh. Blæsbjerg.

Michel Nielsen * ca. 1460 død antagelig før 1537. Var g.m. N.N. I jordebog 1498 for Lundenæs len?, nævnes Michel Nielsen i Birch, Gjellerup sogn, der svarer 1 ørte rug, 1 ørte byg, 8 gret? leding, 1 skovsvin og ½ skovvogn. Hans søn Niels Mikkel-sen bor sammested.

Sønnen Niels Mikkelsen * ca. 1500, og død ca. 1568. G.1.g.m. Kirsten Lauridsdatter Barfod, der døde 1552, skifte findes.

Niels g.2.g.m. Anne Nielskone.

Søn af Niels Mikkelsen er Jens Nielsen, delefoged, bor i Birk, Hollingholt og Nørum? Rind.

En datter af Niels er K. N. g.m. Søren Jørgensen Skovgaard, Svendlund, som arver Fastergaard 1552 efter mor Kirsten.

Dom 1553 om Øve? eng, Birch mmark, forlig 1568. 1542 kongebrev på sit og hustrus jordegods (Clemensfejden). 1539 tilsiges som ridemand. 1537 tildømmes Smedegaard i Skjern.

Svend Nielsen i Wraa.

1704 var der kun en gård i Vraa, hartkorn 17-4-2-1, den ejedes af Laurs Nielsen og Josva. Svend Nielsen 1689-1767 fæster i Vraa, 1732 g.2.g.m. Anne Jensdatter af Birk. Børn: 1: Kirsten Svendsdtr. 1722-8, 1746 g.m. Christen Nielsen (Vium) af Nørre Fastrup. 2: Laurs Svendsen 1727. 3: Niels Svendsen 1731. 4: Jens Svendsen. 5: Niels Svendsen 1734-1801, 1763 g.m. Anne Sørensdatter af Krøjgaard født 1744. 6: Jens Svendsen 1737. 7: Maren Svendsdatter 1739-70. 8: Abelone Svendsdatter 1741-71. 9: Anne Svendsdatter 1744-1821, 1771 g.m. Mads Christensen 1744-1824 boede i Hauge senere i Lillegaard?? 10: Søren Svend-sen 1749. 1: Jens Svendsen 1753.

Wraa i Gjellerup sogn.

Viborg landstings skøde- og panteprkl.

1769, 2.del side 125aff:

Wraa, Niels Svendsen htk. 4-3-0-1 3/4, skylder årlig penge 6 rdl. 4 mk., kylling 1, æg 20.

Hollingholt.

Kr. Erslev: Kong Frederik I's danske Registranter.

Side 151, 7/1 1528: Peder Ollsszenn i Hollingholdt herreds-foged i Hamerumherred, fik stadfæstelse på to domme af hr. Mogens Gøye og Mogens Munck, lydende, at efterdi han har størst del i Hollyngholltt og Kergaards Have (Swndtz Sogn, Hamerumherred), skal han beholde den og give medarvingerne fyldest "met skippe skylldt, hues the kwnde tolle offwer konninglige tynge". Gaatrop, altera die trium regum. Dns. rex per se. III, 48 b; C, 188.

Hollingholt.

Hammerum herredsting d.9/5 1711.

Christen Christensen Schinderholm birkefoged til Herningsholms birketing fremkom, på enken Anne Madsdatter i Hollingholt,

afsiger og frasiger sig Hollingholt bro at holde længere vedlige end som til Michelsdag førstkommende, såsom hendes salig mand er død, der den antog, og nu, formedelst hun ikke kan få den resterende sum af Hammerum herred, som de var for accorderet om, hvorfor hun dette første tingdag i dag opsiger.

Klemholt i Rind sogn.

E.Mollerup: Danske Kancelliregistranter 1535-50.

Side 324, år 1547 3/1, I et ejendomsbrev på Tvis klostergaard nævnes Anders Perssen i Clemholt, Rind sogn, der yder 3 pund smør.

Side 345, år 1547, 18/4 nævnes bønder og tjenere under S. Hans kloster i Viborg: Peder Christensen i Lillelund, Jens Graver-sen i Holding (Holling),Niels Graversen, Anders Ipssen, Thomes Skenningsen, Lille Christiern sammesteds, Erich Skavessen i Hiøring By (Herning), Mats i Sønder Agger, Christen Andersen sammesteds, Tomes i Vester Lindt, Peder Nielsen i Tiøring, Oluf og Jens i Søndervoes, Simen Degen i Gjellerup.

Arveafkald.

Hammerum herreds tingbog d.9/1 1692.

For retten fremkom Peder Pedersen Høgstvig?, nu boende i Vester Døuling i Skarild sogn, og i hånd tog sin hustrus broder, Niels Olsen i Silstrup i bemeldte sogn, og gav ham på sin hustru Jehanne Olsdatters vegne fuldkommen afkald for den arvelod bemeldte hans hustru efter hendes Birgitte Andersdat-ter kunne være tilfalden. Bekendte og vedstod at have annammet fuldkommen "Weed" og fyldest betaling af bem. hans hustrus brødre bem. Niels Olsen og Peder Olsen o.s.v.

Birk.

Hammerum herredsting d.1/4 1724. Fremkom for retten velagte mand Anders Madsen Feierskou boende i Lind by i Rind sogn, og begærede efterskrevne sin afkald måtte indføres, læses og påskrives, som og skete. Lyder som følger:

Kendes jeg mig underskrevne Grauers Troelsen, boende i Birch i Gjellerup sogn, at jeg haver annammet af velagte mand Anders Madsen Feierskou i Lind i Rind sogn, min hustru Kirsten Olufs-datters tilfaldne arvelod efter hendes salig fader Oluf Chri-stensen, som boede og døde i Vestergaard i Lundbye i bemeldte Gjellerup sogn. Hvilke arvelod forne Anders Feierskou haver betalt mig i dag, på bem. min hustru Kiersten Olufsdatters vegne, fuldt og alt o.s.v.

Datum Birch d.21.marti 1724. Grauers Troelsen egen hånd. Til vitterlighed Troels Jensen Birch, Niels Stefensen m.m.

Vraa.

Hammerum herredsting d.1/4 1724. Peder Madsen Kiølbech i Lund lod fremlægge her i dag for retten et afkald meldende således:

Kendes jeg mig underskrevne Knud Justuosen boende i Wraa i

Gjellerup sogn, at have annammet og opbåret på min hustru Karen Olufsdatters vegne, hendes arvepart af velagte mand Peder Madsen i Kiølbech i Lund i Gjellerup sogn, fuld værd og betaling efter skiftebrevets formelden, som er holden efter min hustrus fader salig Oluf Christensen, som boede og døde her i Gjellerup sogn i Lundbye, udi rede penge og ingen anden vare. For hvilke arvepart jeg o.s.v.

Lundbye d.28.juni 1721. Knud Justuosen Wraa. Til vitterlighed Jens Troelsen.

Morten Michelsen i Lillelund.

Hammerum herredsting d.18/8 1708.

Her findes indført Morten Michelsen i Lillelund sin pantebrev udgiven af Peder Jensen i Wolsgaard, lydende således:

Kendes jeg Peder Jensen boende i Wolsgaard i Snejbjerg sogn, ret vitterlig gæld skyldig at være til ærlig, velagte mand Morten Michelsen Lillelund i Herning sogn rede lånte penge 140 slette daler. Forbemeldte hundrede og fyrretyve slette daler belover jeg for mig og mine arvinger, een for alle eller alle for een, redelig og vel at betale til velbemeldte Morten Michelsen eller hans arvinger, eller hvo dette brev med rette i hænde haver, udi næst efterkommende fire år fra dato at regne, med sin tilbørlig rente i rede penge, skadesløs og uden skade i alle måder. Og, på det Morten Michelsen, for sin velvillig lån des bedre kan være forsikret, pantsætter jeg hermed fra mig og mine arvinger til ham og hans arvinger al herligheden udi den gårdspart jeg udi bor, såvel og udi samme gårdspart halvanden tønde bondeskyld, og udi min nabos gårds-part jeg udi bor, såvel og udi bemeldte gårdspart halvanden tønde bondeskyld, og udi min nabos gårdspart en halv tønde bondeskyld o.s.v.

Til bekræftelse under min hånd og mærke, og velvillig ombeder ærlig og velagte mand Peder Madsen i Salholt og Rasmus Jensen i Sinding mølle med mig til vitterlighed at underskrive.

Datum Lillelund d.19.febr. 1708. P.I.S. Til vitterlighed Rasmus Jensen. Peder Madsen Lillelund.

Morten Michelsen i Lillelund.

Hammerum herredsting d.28/6 1721.

I en retssag angående Thomas Christensen Wantings og Bendit Pedersdatters trolovelses ophævelse.

Her findes tingsvidnet indført af Herningsholms birketing, udstedt den 7.febr. 1721, lyder således:

Christen Christensen boende i Schinderholm, birkefoged til Herningsholms birketing, Svend Jensen birkeskriver og Morten Michelsen i Lillelund gør alle vitterligt, at år efter Guds byrd fredagen d. 7.febr. Ao: 1721 på Herningsholms birketing o.s.v. (De otte mænd som betjente birketinget var bl.a. Morten Michelsen i Lillelund, Ole Michelsen af Herningsholm, Mads Michelsen i Holling og Niels Nielsen i Gullestrup.

Jens Abildtrup: Selvejerslægten Bjødstrup, side 71 nævnes Jens Nielsen født ca. 1560 i Birk, søn af Niels Michelsen, der boede i Birk 1542, der igen var søn af Michel Nielsen nævnt omk. 1498, se Lundenæs lens jordebog 1498.

Viborg landstings dombog 1642.

Side 121a: Heri nævnes Jens Iversen i Quistgaard (i Borbjerg sogn) for et vidne han til Hammerum herredsting d. 6.april sidst forl. o.s.v. angående et værgemål han havde for Maren Jepsdatter, der var draget til hendes søster Anne Jepsdatter, der boede i Birck. Denne Anne Jepsdatter (det siges senere i retssagen "som havde Niels Ibsen i Birck") og boede på Christian Rantzaus stavn. Det nævnes, at Maren Jepsdatter er Jens Iversens søsterdatter. Niels Madsen i Brendgaard førte sagen for Christian Rantzau.

I sagen nævnes Las Wistisen, Lauge Wistisen og Mads Christensen alle i Borbjerggård, Christen Christensen i Borbjerg by, for et vidne de til Hjerm herredsting havde vidnet. Niels Ibsen, Christen Ibsen, Jens Thomesen, Anders Grauversen, Karen Knudsdatter, Karen Andersdatter, Anne Pedersdatter, Mergrethe Christensdatter og anden Mergrethe Christensdatter alle af Birck, for et vidne, de til Hammerum herredsting den 28.februar sidst forleden havde vidnet, angående, at det var dem fuld vitterlig, at Maren Jepsdatter født i Horslund (senere siges det, at hun er født i Hessellund), kom til Birck noget lidet efter Sct.Michelsdag sidst forleden år 1641, og havde fæstet hus i Birck i den vesten gård hos Niels Ibsen. Følgende nævnes også: Therkild Nielsen i Birck, Anders Graversen i Gjelderup, Anders Andersen og Karen Christensdatter i Herningby, Peder Sibastiansen i Hieager, Niels Jensen præst til Gjelderup, Jacob Mortensen i Bjødstrup, Christen Jensen i Fastrup, Jens Christensen Birck i Lund præstens medhjælper udi Gjelderup sogn, Espen Christensen og Poul Espensen i Gjelderup, Peder Christensen i Agerskov, Troels Sørensen og Anders Clemendsen i Wraa.

Hammerum herredsting.

25/3 1726 nævnes Jens Jensen Høgild på sin moder Anne Michels-datter, sal. Jens Christensens.

Vrads herreds tingbog.

Side 94b: Onsdagen den 19.november 1673.

Las Jørgense og Peder Jensen i Snede hjemlede og kundgjorde, at de i dag 14 dage var i Tøring?? og talte mundtlig med Mads Christensen, og udi hans egen påhørelse stævnede og kaldte ham for dom og rettergang, som Peder Jensen og Jens Jespersen i Aggerskov, Jørgen Jensen og Niels Ibsen i Snede over ham agter at forhverve og udi gange. Og nu fremstod for retten Peder Jensen på sin egen, Jens Jespersen og Niels Ibsen på deres

hustruers vegne, tiltalte og beskyldte Mads Christensen for rigtig rede og regnskab at gøre dennem for hvis arv, som de er tilfalden, først efter deres salig fader Jens Christensen, som boede og døde i Aggerskov, desligeste efter deres oldemoder salig Aplone Madsdatter, som boede og døde udi Fastrup. Efter-som han var deres ældste farbroder og rette lavværge efter deres faders død o.s.v. Mads Christensen mødte ikke.

Viborg landsting.

Irettelagte dokumenter 1477-1600. Heri tingsvidne af Hammerum herredsting d.3/10 1590.

Tingsvidner etc.

Tingsvidne 9/6 1688 i Lundenæs og Bøvling K.R. 1688-89.

" 13/9 1689 i " " K.R. "

" 16/4 1687 i " " K.R. "

O. Nielsen: Harsyssels Diplomatarium.

Side 82: Lundenæs slots jordebog 1498: Hollingholt, ½ tønde honning, 6 grot leding, et skovsvin, ½ skovvogn.

Side 83: Gjellerup sogn, Michel Nielsen i Birk en ørte rug, en ørte byg, 8 grot leding, et skovsvin, ½ skovvogn.

Side 84: Jep Michelsen i Lund en ørte rug, en ørte byg.

Side 88: Bølling sogn, Thames Plssen 1½ ørte byg, 1½ ørte rug, skovsvin, skovvogn, 2 skilling leding og setgerd, 2 skp. havre kongstet.

Side 91: Skjern sogn, May Cristhens i Albek en ørte rug 1½ pund smør beyæ, skovsvin, skovvogn, får, lam, høns, gæs, hø, tørv, lyng, tag, koll, 5 skilling leding og setgerd, 5 skip havre kongstet.

Persh. t. 1939.

Side 147 nævnes Claus Christensen (Claus skriver) i Viborg, købmand omk. 1640-60. Var født i Lund, Gjellerup sogn.

Gjellerup sognemænd.

Hammerum herredsting d.6.juli 1726.

Her findes Saxilds hans begæring til amtmanden, lyder således:

Som Vor Herre har sidst afvigte søndag d.16.juni hårdelig hjemsøgt nogle byer i Gjellerup sogn i Hammerum herred, neml: Lund, Gjellerup, Hammerum og Birch med torden og hagl, så deres korn ganske er fordærvet; er de højlig forårsaget derom at tage dannemænds syn og vidnesbyrd, i tanke vores aller-nådigste konge skulle forbarme sig over dem med nogen afslag i kongl. skatter; for velbyrdig hr. amtmand Christian Teilmann ville behge at lade møde samme vidner og syn, som straks tages skal den 22.juni lørdagen førstkommende på åstederne; og lørdagen næst d.29.juni til Hammerum herredsting bemeldte syn agter at lade afhjemle. Herningsholm d.19.juni 1726. Deres ydmygeste tjener Søren Saxild.

Den 20.juli på Hammerum herredsting nævnes de skadelidte:

Her findes enhver bonde sin navn indført efter specifikatio-nen, som Simon Saxild på sin herskab og forvalters vegne indgav, ermeldende således:

Følger herpå efter udgivne specifikation fra enhver proprie-tærs fuldmægtig på deres gods med bøndernes navne og stedernes tilliggende hartkorn, således nemlig dem, som er tilføjet skade udi forermeldte Gjellerup sogn af Herningsholms gods:

Gjelleruplund: Anders Kier 2-5-2-0, Knud Nielsen 2-6-0-2, Jens Erichsen 3-2-0-2½, Jens Pedersen 3-2-0-2½, Peder Andersen 2-6-0-0, Poul Christensen 2-6-0-0. Lundgaard: Laurs Michelsen 3-2-1-0, Anders Michelsen 3-2-1-0, Christen Kiersgaard 3-2-1-0, Niels Nielsen 3-2-1-0. Gjellerup by: Christen Andersen 2-1-2-2½, Grauers Dynesen 2-1-2-2½, Troels Smed 2-3-2-1. Gadgaard: Thomes 4-2-3-1, Christen Agerschou 2-2-0-1½, Graurs Clemendsen 2-2-0-1½. Hammerum: Niels Birch 2-4-3-½, Christen Nielsen 2-4-3-½. Agerschou:Christen Jensen 5-4-2-2½, Niels Salholt 2-4-1- 1 1/4, Christen Schøt 2-6-1-1 1/4. Kirkens: Niels Agerschou 1-2-1-0. Birch by: Troels Jensen 5-3-1-1, Anders Grauersen 5-0-3-½, Jens Schøt 5-0-3-½, Jens Michelsen 5-2-2-2½, Iwer Chris-tensen 5-2-2-2½.

Forskrevne Herningsholms gods udi ermeldte sogn er hartkorn 94-1-3-1.

Lundenæs hartkorn udi bemeldte Gjellerup sogn og by:

Hammerum, Ipstigaard? Jens Pedersen 7-4-1-0, Nørgaard Peder Jensen 6-4-1-1, Søndergaard Las 2-2-0-0. Kirkejord: Peder Hammerum enge 0-7-3-1. Agerschou Jørgen Lassen 1-3-1-1. Gjel-lerup by: Christen Thombsen, Jens Laursen og Michel Andersen boende i Bundgaard 6-2-2-2, Jens Nielsen og Morten Pedersen 4-1-2-2, Niels Knudsen og Peder Sørensen 4-5-2-2, Michel Peder-sen og Jens Andersen 4-4-2-0, Peder Liøngholm 5-0-0-1, Jep Hams enke 2-1-3-0, Poul Nielsen 2-3-0-2, Jens Lassisgaard 2-1-3-0. Kirkegods: Oluf Pedersen og Jens Andersen 5-3-1-0, Chri-sten Pedersen 3-2-0-1, Jens Troelsen 3-2-0-1, Peder Madsen Kølbech 2-6-0-0, Jep Jarbech 2-1-3-0. Summa Lundenæses godses hartkorn i forne Gjellerup sogn, og efter indgivne specifika-tion 69-5-3-1.

Hvilke vi hermed testerer H. Madsen Østergaard. Svend Jensen.

Niels Nielsen i Gjellerup.

Hammerum herredsting lørdag d. 24.august 1689.

Fremstod for retten velfornemme mand Hans Tomsen i Bjødstrup, forrige forvalter på Herningsholm, og fremlagde, lod læse og påskrive, protocollere og indføre efterskrevne pantebrev, som indeholder ord efter andet som følger:

Kendes jeg underskrevne Niels Nielsen i Gjellerup og hermed for alle vitterliggør med dette mit åbne brev, mig og min gustru Anne Christensdatter ret vitterlig gæld skyldig er til ærlig og velfornemme mand Hans Tomsen forvalter på Hernings-holm og hans kæreste Catrine Mortensdatter "førgetiufe" rigs-

daler, hver daler til 96 skilling danske beregnet, som han mig, efter min indstændig begæring, venlig lånt og med for-strakt haver.

For hvilke 40 rdl. jeg hermed for mig og mine arvinger pant-sætter til bemeldte Hans Tomsen, hans kæreste og deres ar-vinger, den halve gård i Gjellerup, som jeg selv nu udi bor, og mig af min salig fader Niels Christensen af Nørre Fastrup er overdraget, efter pantebrevs indhold, af velbyrdig Baltzer von Obelitz udgivet, dateret Viborg den 2.marts 1670.

Hvilken halve gård, som skylder årlig en halv fjerding smør og een mark gæsteri, ermeldte Hans Tomsen, hans kæreste og ar-vinger skal have nyde o.s.v.

Det til bekræftelse har jeg dette med egen hånd mit navn med trende bogstaver underskrevet, og venlig ombedet min kære broder Christen Nielsen i Fastrup og Peder Christensen i Agerskov samt Peder Erichsen i Lund med mig til vitterlighed at underskrive og forsegle.

Datum Gjellerup den 25.marty 1689. N:N:S:

Christen Nielsen egen hånd. Peder Christensen Agerskov Mup-pria. Peder Erichsen.