Mine indstillinger Ny bruger
Glemt adgangskode?
Kodeord
Sektioner
Handlinger tilknyttet webside
Forside / Kilder / Afskrevne kilder / Ringkøbing amt / Fjaltring sognepræst, tvist med forgængerens enke 06.07.1677

Fjaltring sognepræst, tvist med forgængerens enke 06.07.1677

— Arkiveret under ,

Ringkøbing amt, Vandfuld herred, fjeltring og Trans sogne, C4-916, Ribe Landemodeprotokol side 22b ff - kildeafskrift doneret af Holger Hertzum-Larsen


Causa inter Dnum Christophorum Lime Pastorem in Fialtring et Trans et Viduam Anteceptionis.
Formedelst den tvistighed som har været imellem hr. Christopher Lime, sognepræst til Fjaltring og Trans sogne i Vandfuld herred, og hans formands enke Margrete Olufsdatter, salig hr. Clauses [Olufsen Borch], både anlangende præstegårdens køb og hendes årlige aftægt og afgift af kaldet, har hr. Christopher Lime, efter under-danigste supplication, erlanget kongl: mayst:s vor allernådigste arvekonges og herres befaling til siftslensmanden høj- og velbårne hr. Otto Diderius, greve af Schack og superintendenten om samme sag. Hvorefter vi har ladet parterne incitere at møde for os i Ribe den 6. juli. Og er parterne nemlig hr. Christopher udi egen person, deslige enken Margrete Olufsdatter med hendes søn hæderlig hr. Laurits Clausen [Borch], sognepræst til Lomborg og Rom sogne, mødt for os udi rette på Capitelshus udi Ribe samme dag, og efter at kongl: mayst:s vores allernådigste arveherre og konges missive på, underdanigst var læst tillige med hr. Christopher Limes underdanigst supplication. Og efter adskillige fremlagte dokumenter og ord som dem imellem var, er de omsider således om alting forenede og venligen forligt, som følger:
Først skal hr. Christopher Lime, efter sit tilbud, begge deres consents og denne nu sluttede afsigt, straks når de hjemkommer levere og betale enken Margrete Olufsdatter hundrede og tre og halvfemtesindstyve rigsdlr., fire mk., som præ-stegården er vurderet for, og enken derimod at gøre præstegården ryddelig for ham og den kvittere, såsnart annekspræstegården igen af hr. Christopher kan forskaffes ryddelig.
2. Eftersom enken højligen pretenterede på at nyde fire fag hus udi præstegården til sin værelse, eller og at nyde annekspræstegården sin livstid, da har hr. Chri-stopher i stedet for de 10 dlr. han hende til husleje på andre steder havde tilbudt, og i stedet for husværelse i gården, godvillig sin annekspræstegård til enken afstået.
Belangende den mand, som nu annekspræstegården ibor, som skal være en gammel udlevet mand, da har han nu sin kornsæd dette år selv at indavle, og lovede hr. Laurits Clausen, hendes søn, og hans moder at give ham 6 sletdlr. i stedet for hans fæste, unde ham værelse i gården og forsyne ham hans føde sin livstid, lade ham begrave. Hr. Christopher lovede det øvrige at forrette.
3. Enken imidlertid hun annekspræstegården bebor gør ingen ægt eller arbejde af samme gård, og hvad de små kongl: skatter belanger formodes visselig at nyde den frihed som gejstlighedens nådigst meddelte privilegier medfører. Hvortil hans grevelige nåde har og lovet al gunst og befordring. Skal enken og imidlertid holde husene vedlige, som de nu findes, og ej at lade borttages noget som husene egentlig tilhører.
4. Skal hr. Christopher Lime efter sit tilbud, først i provsternes og præsternes nærværelse, og siden i sin underdanigste supplication til kongl: mayst: give enken
årlig 10 tønder korn, 4 tønder rug og 6 tønder byg, og det hende årligen halvparten til Mortensdag og halvparten til jul levere. Hvilket nærværende år 1677 angår hvor
hun i præstegården samme sin afgift har at annamme.
Hermed lovede enken al anden videre pretention, være sig nådsens år, rente eller hvad navn det have kan, aldeles at afstå og derom hr. Christopher ikke videre at molestere, og hr. Christopher derimod at være enken udi alle måder til det bedste beforderlig, og med al kristelig kærlighed og omgængelse hverandre altid at begegne. Hvad sig ellers obligationer og anden retmæssig fordring belanger, da bør slig på sine tilbørlige steder at søges, dersom de ikke selv venligen derom kunne forenes. At de således venligen om alting er forenede har de selv til stadfæstelse deres egne hænder underskrevet.
På min kære moders vegne den hæderlig kone Margrete Olufsdatter vidner og lover jeg dette på hendes vegne at skal holdes Laurits Clausøn Bork. m.m.
Dette ovenskrevne også af mig skal holdes stadfæster jeg og med min egen hånd Christopher Lime egen hånd.