Mine indstillinger Ny bruger
Glemt adgangskode?
Kodeord
Sektioner
Handlinger tilknyttet webside
Forside / Aalborg / Foreningen / Danske Slægtsforskere - Aalborg, vedtægter

Danske Slægtsforskere - Aalborg, vedtægter

Vedtægter for Danske Slægtsforskere Aalborg

§ 1 Navn og hjemsted

Foreningens navn er Danske Slægtsforskere Aalborg. Foreningen har hjemsted i Aalborg Kommune. Danske Slægtsforskere Aalborg er en selvstændig forening, der kan tilslutte sig en slægtshistorisk paraplyorganisation (og/eller andre relevante, folkeoplysende og kulturelle paraplyorganisationer). Foreningen forpligter sig herved ikke økonomisk ud over et eventuelt kontingent.

§ 2 Formål

Danske Slægtsforskere Aalborgs formål er at udbrede kendskabet til og skabe interesse for slægtsforskning gennem at:

• afholde foredrag, møder, kurser og anden oplysningsvirksomhed relateret til slægtshistorie.

• udbrede kendskabet til ITs anvendelsesmuligheder i slægtsforskningen.

• samarbejde med andre foreninger og institutioner med tilsvarende formål.

• udbrede kendskabet til slægtshistorie og -forskning via egen hjemmeside, sociale- og trykte medier.

§ 3 Medlemmer og kontingent

Foreningen er åben for alle med interesse for slægtsforskning og lokalhistorie.

Der er mulighed for oprettelse af husstandsmedlemskab, med 1 stemme pr. medlemskab.

Det er medlemmets pligt at holde foreningen opdateret med sin e-mailadresse, postadresse m.v.

Kontingent til foreningen fastlægges på den årlige generalforsamling for det kommende år. Kontingentet betales senest den 31.januar.

§ 4 Eksklusion

Efter indstilling fra bestyrelsen kan generalforsamlingen, ved simpelt flertal blandt de fremmødte, ekskludere et medlem, som handler til skade for foreningen.

§ 5 Bestyrelsen

Foreningen ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer, som vælges på generalforsamlingen blandt foreningens medlemmer for to år ad gangen, således at 2 vælges i lige årstal og 3 i ulige årstal. Desuden vælges 2 suppleanter som hhv. 1. og 2. suppleant, begge for et år ad gangen. Genvalg kan finde sted.
Bestyrelsen konstituerer sig efterfølgende med formand, næstformand, kasserer og sekretær. Foreningens formand og kasserer må ikke være sammenfaldende personer. Suppleanterne kan deltage i bestyrelsesmøderne uden stemmeret. Bestyrelsen afgør selv, om der skal nedsættes ad hoc arbejdsudvalg med reference til bestyrelsen til løsning af specifikke opgaver.
Bestyrelsesmøder afholdes, når formanden finder det fornødent, eller når mindst to af bestyrelsesmedlemmerne kræver det.
Indkaldelse til bestyrelsesmøde, med dagsorden, skal udsendes 5 dage inden mødet, og der skal føres beslutningsreferat.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når 3 medlemmer er til stede. Bestyrelsen træffer beslutning ved simpel stemmeflerhed. Ved stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.
Suppleanter indtræder i det aftrædende bestyrelsesmedlems periode.

§ 6 Generalforsamling

Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i februar måned. Ordinær generalforsamling indkaldes med mindst 4 ugers varsel af bestyrelsen via e-mail, foreningens hjemmeside eller på anden vis. Indkaldelsen skal som minimum indeholde følgende dagsorden.

  1. Valg af dirigent.

  2. Fremlæggelse af bestyrelsens beretning for det forløbne år.

  3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.

  4. Fremlæggelse af budget og bestyrelsens forslag til kontingentet.

  5. Valg af medlemmer til bestyrelsen.

  6. Valg af suppleanter til bestyrelsen.

  7. Valg af revisor og revisorsuppleant.

  8. Behandling af indkomne forslag.

  9. Eventuelt.

Generalforsamlingen ledes af en dirigent, som ikke må være medlem af bestyrelsen. Stemmeret har kun tilstedeværende medlemmer, dog kan et medlem medbringe én skriftlig fuldmagt fra et medlem, der er forhindret i at møde til generalforsamlingen. Afstemning skal finde sted skriftligt, når et af de tilstedeværende medlemmer ønsker det.
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen. Indkomne forslag udsendes, på samme måde som indkaldelse, senest 10 dage før generalforsamlingen.

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uden hensyn til, hvor mange medlemmer, der er til stede.
Generalforsamlingens beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal, medmindre andet følger af vedtægterne.

§ 7 Regnskab og formue

Regnskabsåret er fra 1. januar til 31. december. Regnskabet skal før den ordinære generalforsamling være revideret af foreningens revisor. Kassereren fører foreningens bogholderi og udarbejder foreningens årsregnskab. Optagelse af lån i foreningen eller indgåelse af lejemål eller andre større økonomiske dispositioner kan ikke finde sted under disse vedtægter.

§ 8 Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes, hvis mindst 10 medlemmer via e-mail til formanden forlanger det med angivelse af dagsorden. Der skal indkaldes til ekstraordinær generalforsamling senest 14 dage efter, at bestyrelsen har modtaget anmodningen.

§ 9 Tegning og hæftelse

Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de af foreningen påhvilende pligter. Foreningen tegnes af formanden og 1 bestyrelsesmedlem i forening.

§ 10 Vedtægtsændringer

Vedtægtsændringer kan kun besluttes af en generalforsamling med mindst 2/3 majoritet af de fremmødte stemmer. Opnås der ikke 2/3 majoritet, men flertal, kan forslaget genfremsættes på en ekstraordinær generalforsamling og her vedtages med simpelt flertal.

§ 11 Opløsning

Danske Slægtsforskere Aalborg kan opløses, hvis et forslag herom er vedtaget af en ordinær generalforsamling og derefter af en ekstraordinær generalforsamling under forudsætning af, at 3/4 af de fremmødte medlemmer på såvel den ordinære som den ekstraordinære generalforsamling stemmer for opløsning. I tilfælde af foreningens opløsning bestemmer flertallet af de fremmødte på den sidste generalforsamling, hvordan foreningens midler anvendes bedst muligt til slægtshistorisk arbejde.

Vedtaget på en ekstraordinær generalforsamling den 27. juni 2018

Vedtægtsændring på generalforsamlingen den 28 februar 2019. § 3. indbetalingsfristen ændres til,  fra 31 marts til 31 januar.

23.11.2019 kl 13:00 Slægtshistorisk Forening Guldborgsund Hvad døde Maren af? - om dødsattester, jordemoderprotokoller og en masse andre kilder v/Erik Kann
26.11.2019 kl 10:00 Workshop for slægtsforskere. Vi holder et lille oplæg om dagens emne, hjælper hinanden med slægtsforskning generelt, programmer og hjemmesider en slægtsforsker bruger, tydning af kilder oa. Kom med dine udfordringer, og vi forsøger at løse dem i fællesskab. Der vil blive sendt mail til alle medlemmer før hvert møde med angivelse af dagens emne.
26.11.2019 kl 10:00 Frivillige vejledere på læsesalen – Hjælp til slægtsforskning, Rigsarkivet København Vil du på sporet af din slægt? Har du brug for hjælp til at komme i gang med at slægtsforske eller gode råd til at komme videre? OBS: Vejledningen er flyttet til tirsdage!
26.11.2019 kl 19:00 Sokkelund Slægtsforskere- Åbent hus Åbent hus