Mine indstillinger Ny bruger
Glemt adgangskode?
Kodeord
Sektioner
Handlinger tilknyttet webside
Forside / Helsingør / Foreningen / Vedtægter DS Helsingør

Vedtægter DS Helsingør

Vedtaget på generalforsamlingen den 25. marts 2019

§ 1. Navn og hjemsted

Foreningens navn er Danske Slægtsforskere Helsingør (DS-Helsingør). Foreningen har hjemsted i Helsingør Kommune.

DS-Helsingør er en lokal forening under Danske Slægtsforskere Danmark (DS-DK) i henhold til regelsæt for oprettelse af lokalforeninger.
Foreningens adresse er den til enhver tid værende kasserers adresse.

§ 2. Formål

DS Helsingørs formål er at skabe et regionalt forum for forskning i  slægts-, personal- og lokalhistorie ved:

- at afholde foredrag, møder, kurser m.v. - enten i eget regi eller i samarbejde med DS-DK eller en eller flere DS-lokalforeninger samt f.eks. med Folkeuniversitetet, Helsingør Bymuseum eller lokale egnshistoriske foreninger.

- at fremme tilgængeligheden til lokalt kildemateriale i elektronisk form.

- at udbrede kendskabet til data i slægts-, personal- og lokalhistorie bl.a. ved at redigere og opdatere en særskilt hjemmeside på nettet om DS Helsingørs aktiviteter.

§ 3. Medlemmer, gebyr og betaling for deltagelse

Alle med interesse for databehandling i slægtsforskning kan indmeldes i  Helsingør mod betaling af kontingent fastsat af generalforsamlingen.

Det anbefales også at være medlem af DS-DK.
Det er medlemmets pligt at holde DS Helsingør opdateret om sin e-mailadresse.

Kontingent til foreningen fastlægges på den årlige generalforsamling for det kommende år. Kontingentet forfalder den 1. januar og skal være betalt senest den 31. januar. Medlemskab ophører, hvis kontingentet ikke er betalt inden udgangen af februar måned. Derudover betaler medlemmer af DS Helsingør et af bestyrelsen fastsat beløb pr. deltagelse i foreningens arrangementer. Efter indstilling fra bestyrelsen kan generalforsamlingen med 2/3 majoritet af de afgivne stemmer beslutte at ekskludere et medlem, som handler til skade for foreningen. Såvel bestyrelsen som medlemmet kan skriftligt fremlægge deres endelige synspunkter, som vedlægges indkaldelsen til generalforsamlingen.

 

§ 4. Bestyrelse

DS Helsingør ledes af en bestyrelse på syv medlemmer, som alle vælges på en generalforsamling for to år ad gangen, således at 3 vælges i lige årstal, og 4 vælges i ulige år. Desuden vælges 2 suppleanter, begge for et år ad gangen.
Genvalg kan finde sted.

Bestyrelsen konstituerer sig efter generalforsamlingen, med minimum - formand, næstformand og kasserer.

Bestyrelsen afgør selv, om suppleanterne skal deltage i bestyrelsesarbejdet, ligesom den afgør, om der skal nedsættes ad hoc arbejdsudvalg med reference til bestyrelsen til løsning af specifikke opgaver.

I øvrigt udfører bestyrelsen de med DS Helsingørs daglige ledelse forbundne opgaver, som ikke ifølge vedtægterne kræver afgørelse på en generalforsamling.

Bestyrelsesmøde afholdes, når formanden finder det fornødent, eller når mindst to af bestyrelsesmedlemmerne kræver det.

Indkaldelse til bestyrelsesmøde finder sted med skriftlig dagsorden, og der føres beslutningsreferat over det på mødet passerede, som fremlægges til godkendelse på førstkommende bestyrelsesmøde. Bestyrelsen træffer beslutning ved simpel stemmeflerhed. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når 3 medlemmer er til stede. Ved stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.

§ 5. Generalforsamling

Højeste myndighed for DS Helsingør er generalforsamlingen. Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af marts måned.

Ordinær generalforsamling indkaldes af bestyrelsen pr. e-mail med mindst tre ugers varsel. Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.Indkaldelsen skal indeholde en dagsorden med eventuelle bilag.

Den ordinære generalforsamlings dagsorden skal indeholde nedenstående punkter:

  1. Valg af dirigent og referent
  2. Formanden aflægger bestyrelsens beretning for det forløbne år
  3. Kassereren forelægger det reviderede regnskab
  4. Kassereren fremlægger budget og bestyrelsens forslag til kontingentet for det kommende år
  5. Valg af medlemmer til bestyrelsen jvfr. § 4 afsnit 1. Det skal fremgå af indkaldelsen, hvem der er på valg.
  6. Valg af to suppleanter til bestyrelsen
  7. Valg af en revisor og en suppleant for denne
  8. Behandling af indkomne forslag
  9. Eventuelt

Generalforsamlingen ledes af en dirigent.

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uden hensyn til hvor mange medlemmer, der er til stede. Beslutninger træffes ved simpel stemmeflerhed, medmindre andet følger af vedtægterne. Hvert medlem har én stemme. Der kan stemmes ved fuldmagt, men hvert fremmødt medlem kan kun anvende én fuldmagt.

Skriftlig afstemning skal anvendes, såfremt bestyrelsen eller mere end en fjerdedel af de fremmødte medlemmer ønsker det.

§ 6. Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen. Bestyrelsen skal indkalde til ekstraordinær generalforsamling, hvis mindst 1/3 af medlemmerne via e-mail til formanden forlanger det med angivelse af de punkter, der ønskes behandlet. Der skal indkaldes til ekstraordinær generalforsamling senest 14 dage efter, at bestyrelsen har modtaget anmodningen, og afholdelsen skal ske inden 6 uger fra modtaget anmodning.

§ 7. Regnskab

DS Helsingørs regnskabsår er kalenderåret. Kassereren fører foreningens bogholderi og udarbejder foreningens årsregnskab. Forinden regnskabet forelægges til generalforsamlingens godkendelse, skal revisor have underskrevet det og forsynet det med de anmærkninger, regnskabet måtte give anledning til.

§ 8. Tegningsregler

DS Helsingør tegnes af formanden alene eller af to bestyrelsesmedlemmer i forening.

Kassereren kan ikke uden formandens eller to andre bestyrelsesmedlemmers accept foretage dispositioner ud over almindelig forretningsgang.

§ 9. Vedtægtsændringer

Forslag til vedtægtsændringer kan vedtages på en generalforsamling, hvor et kvalificeret flertal på mindst totredjedele af de fremmødte medlemmer stemmer for.

§ 10. Foreningens opløsning

Opløsning af DS Helsingør kræver, at et forslag herom behandles på en ordinær generalforsamling; stemmer mere end tre fjerdedele af de her fremmødte for opløsning, skal der indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling med ét punkt på dagsorden: Opløsning af DS Helsingør. Stemmer mindst tre fjerdedele af de fremmødte på denne ekstraordinære generalforsamling for opløsning, er foreningen opløst. Ved opløsning tilfalder en eventuel positiv formue DS-DK.


Vedtaget på den stiftende generalforsamling torsdag den 11.10.2007
Vedtægt opdateret og foreløbig vedtaget på generalforsamlingen 23. marts 2015 og endeligt vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling den 7. april 2015.
Vedtægt opdateret og vedtaget på generalforsamlingen 14. marts 2016.
Vedtægt opdateret og vedtaget på generalforsamlingen 26. marts 2018.
Vedtægt opdateret og navnet ændret, vedtaget på generalforsamling 25. marts 2019.

Bliv medlem

Meld dig ind i Danske Slægtsforskere Helsingør - det koster kun 100 kr. om året.

Familiemedlemskab 125 kr. om året.

Knap Bliv medlem nu