Mine indstillinger Ny bruger
Glemt adgangskode?
Kodeord
Sektioner
Handlinger tilknyttet webside
Forside / København Nord / Foreningen / FORENINGENS VEDTÆGTER

FORENINGENS VEDTÆGTER

Vedtægter for Danske Slægtsforskere København Nord, med seneste ændringer vedtaget på generalforsamlingen den 3. april 2019

Vedtægter for Danske Slægtsforskere København Nord

§ 1

Foreningens navn er Danske Slægtsforskere København Nord, og foreningens hjemsted er Lyngby-Taarbæk Kommune.

§ 2

Foreningens formål er at skabe et regionalt forum for slægtsforskning rned særlig vaegt på anvendelsen af lT og lnternet i forskning, bearbejdning og formidling af slægts- og lokalhistorie. Dette kan ske ved at afholde foredrag, møder, kurser og anden oplysningsvirksomhed - enten i eget regi eller i samarbejde med Danske Slægtsforskere eller en eller flere lokalforeninger samt lokale biblioteker og arkiver.

§ 3

Foreningen er åben for alle rned interesse for slægts- og lokalhistorie. Efter indstilling fra bestyrelsen kan generalforsamlingen med 213 majoritet af de fremmødte beslutte at ekskludere et medlem, som handler til skade for foreningen.

§ 4

Foreningen ledes af en bestyrelse bestående af 1 formand, 1 kasserer samt 3-5 bestyrelsesmedlemmer.
Endvidere vælges 1 revisor og 1 revisorsuppleant.
Valget foregår efter reglerne for almindeligt flertalsvalg og gælder for 2 år, dog vælges revisorsuppleanten for et år ad gangen.
På lige årstal vælges formanden, 2-3 bes§relsesmedlemmer og 1 revisor. Ulige årstal vælges kassereren og 1-2 bestyrelsesmedlemmer.
Formand og kasserer vælges på generalforsamlingen, de øvrige bestyrelsesmedlemmer konstituerer sig på førstkommende bestyrelsesmøde med næstformand, sekretær og evt. andre tillidsposter.
Foreningen tegnes afformanden og kassereren.
Foreningen hæfter kun med den kontante formue.
Der påhviler ikke foreningens mediemmer eller bestyrelse nogen personlig hæftelse.

§5

Kassen bestyres af kassereren, der leder opkrævning af kontingenter og ind- og udbetaling.
Alle væsentlige udgifter skal vedtages på et bestyrelsesmøde, og kassereren orienterer bestyrelsen om regnskabet på hvert bestyrelsesmsde.
Afsluttet og revideret regnskab skal forelægges den årlige ordinære generalforsamling.
Hvis kassereren fratræder, skal der aflægges et ajourført regnskab til efterfølgeren inden 14 dage.
Kassereren kan ikke uden formandens eller 2 andre bestyrelsesmedlemmers godkendelse foretage dispositioner ud over almindelig forretningsgang-

§ 6

Foreningen afholder generalforsamling hvert år i marts/april måned. Ekstraordinær generalforsamling afholdes, hvis bestyrelsen beslutter det, eller mindst 215 af medlemmerne skriftligt forlanger det med angivelse af de punkter, der ønskes behandlet. lndkaldelse sker med mindst 14 dages varsel, og den foreslåede dagsorden vedlægges.

Ordinær generalforsamling indkaldes skriftligt enten pr. brev eller med e-mail med mindst 14 dages varsel og med følgende dagsorden:

  1. Valg af dirigent
  2. Formandensberetning
  3. Fremlæggelse af revideret regnskab
  4. lndkomne forslag der skriftligt skal være bestyrelsen vfformanden i hænde senest 3 uger før generalforsamlingen
  5. Valg af bessrelse, revisor og revisorsuppleant under henvisning til vedtægternes §4.
  6. Fremlæggelse af budget og forslag til kontingent
  7. Eventuelt


Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset det mødte antal stemmer. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.
Bessrelsen kan til forskellige formål nedsætte udvalg - også med medlemmer uden for bestyrelsen.

§ 6

Bestyrelsen kan til forskellige formål nedsætte udvalg – også med medlemmer uden for bestyr­el­sen.

§ 7

Regnskabsåret er kalenderåret.

Kontingentbetalingen følger sæsonen, 1. september til 31. august.

§ 8

Vedtægtsændringer skal godkendes af generalforsamlingen med 2/3 af de afgivne stemmer.

§ 9

Opløsning af foreningen kan kun finde sted efter flertalsbeslutning på 2 generalforsamlinger, der skal indkaldes med et interval på mindst 14 dage. I tilfælde af foreningens opløsning bestemmer flertallet af de frernmødte på den sidste generalforsamling hvordan foreningens midler anvendes bedst muligt til slægtshistorisk
arbejde.

Vedtaget den 03.04.2013

Revideret den 06.04.2016 - §7a

Revideret den 18.4.2018 - §4

Revideret den 3.4.2019 - §§ 1, 2, 4, 6 og 7

Bliv medlem

Som medlemmer kan optages alle med interesse for foreningens formål, enkeltpersoner såvel som relevante institutioner uanset bopæl.

Medlemskontingentet er 150 kr. årligt, og 200 kr. for par.

Beløbet kan indbetales på foreningens konto: Reg. nr. 2253 konto 0745 984 053.

Husk: at angive din e-mail adresse på indbetalingen, så vi kan komme i kontakt med dig.

Nyheder fra Danske Slægtsforskere
Nu søgbare danske kirkebøger fra Ancestry Søgning omfatter p.t. alle kirkebogsdata fra 1892-1918, men bliver løbende udvidet til at omfatte alle kirkebogsdata fra 1812-1918. Læs mere...
Danske Slægtsforskere kan igen tilbyde hjælp til slægtsforskning i Sverige Mikkel Eide Eriksen har meldt sig som personen, der til glæde for andre medlemmer vil slå op i ArkivDigital, en pendant til vores danske Arkivalieronline. Læs mere...
Slægtens Dag i Sæby 2019 Saltlandets historiske Forening for Sæby og Omegn afholder 16. november 2019 Slægtens Dag 2019 i Manegen i Sæby. Der vil være 4 foredrag og 16 stadeholdere i den store sal , og der er gratis adgang fra 10-16. Læs mere...
Læs mere...
Mine indstillinger

Husk du er selv ansvarlig for at Danske Slægtsforskere og DS København Nord kender din rigtige adresse og mail så du får dine nyheds mail fra formanden

Disse skal rettes i <mine indstillinger> har du problemer med det så kontakt Webmaster hos Danske Slægtsforskere