Mine indstillinger Ny bruger
Glemt adgangskode?
Kodeord
Sektioner
Handlinger tilknyttet webside
Forside / Kongeaaen / Foreningen / Vedtægter

Vedtægter

Vedtægter Dis Kongeaaen

§ 1. Navn og hjemsted

 1. Foreningens navn er DIS-Kongeaaen. ’DIS’ står for Databehandling i Slægtsforskning.

 2. Foreningen har hjemsted i Vejen Kommune.

 3. DIS-Kongeaaen er en selvstændig forening i tilknytning til DIS-Danmark og følger regelsættet derfra.

§ 2. Formål

DIS-Kongeaaen formål er at skabe et regionalt forum for databehandling i slægtshistorie ved at:

 1. Afholde foredrag, møder, kurser og anden oplysningsvirksomhed relateret til slægtshistorie

 2. Udbrede kendskabet til IT omkring slægtshistorie

 3. Samarbejde med andre foreninger og institutioner med tilsvarende formål

 4. Udbrede kendskabet til slægtshistorie via hjemmesiden www.slaegtogdata.dk/lokalforeninger/kongeaaen.

§ 3. Medlemmer og kontingent

 1. Som medlem kan optages alle med interesse for slægtsforskning.

 2. Det er medlemmets pligt at holde DIS-Kongeaaen opdateret om sin e-mailadresse. Dette kan enten ske via indberetning på foreningens hjemmeside eller ved at oplyse e-mailadressen direkte til DIS-Kongeaaens bestyrelse.

 3. Kontingent til foreningen fastlægges på den årlige generalforsamling for det kommende år. Kontingentet forfalder d. 1/1 og skal være betalt senest den 31. januar.

 4. Kontingentet opkræves af DIS-Danmark på vegne af DIS-Kongeaaen.

§ 4. Eksklusion

 1. Generalforsamlingen kan ekskludere et medlem, såfremt vedkommende opfører sig i strid med foreningens vedtægter eller andre gældende bestemmelser, eller hvis medlemmet på særlig grov måde har tilsidesat sine medlemspligter.

 2. Der kræves 2/3 majoritet af de fremmødte på generalforsamlingen for at gennemføre en eksklusion.

§ 5. Bestyrelsen

 1. DIS-Kongeaaen ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer, som vælges på en generalforsamling blandt foreningens medlemmer for to år ad gangen således, at 2 vælges i lige årstal, og 3 vælges i ulige år.

 2. Derudover vælges 2 suppleanter begge for et år ad gangen. Genvalg kan finde sted.

 3. Bestyrelsen konstituerer sig efterfølgende og som minimum vælges formand og kasserer.

 4. Suppleanterne har ret til at deltage i bestyrelsesmøderne uden stemmeret, ligesom den samlede bestyrelse afgør, om der skal nedsættes ad hoc arbejdsudvalg med reference til bestyrelsen til løsning af specifikke opgaver.

 5. Bestyrelsesmøde afholdes, når formanden finder det fornødent, eller når mindst to af bestyrelsesmedlemmerne kræver det. Indkaldelse til bestyrelsesmøde skal indeholde dagsorden, og der skal føres beslutningsreferat.

 6. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når 3 medlemmer er til stede. Bestyrelsen træffer beslutning ved simpel stemmeflerhed. Ved stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.

§ 6. Generalforsamling

 1. Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen.

 2. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i februar måned.

 3. Ordinær generalforsamlingen indkaldes med mindst 4 ugers varsel. Indkaldelse skal indeholde dagsorden og de fornødne bilag.

 4. Til den ordinære generalforsamling skal dagsorden indeholde minimum følgende punkter:

 

 1. Generalforsamlingen ledes af en dirigent, som ikke må være medlem af bestyrelsen.
 2. Stemmeret har kun tilstedeværende medlemmer, dog kan et medlem medbringe en skriftlig fuldmagt.

 3. Afstemning skal finde sted skriftligt, hvis blot et af de tilstedeværende medlemmer ønsker det.

 4. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.

 1. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uden hensyn til, hvor mange medlemmer, der er til stede.

 2. Generalforsamlingens beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal med mindre andet følger af vedtægterne.

 3. Hvert medlem har én stemme.

§ 7. Regnskab og formue

 1. Regnskabsåret følger kalenderåret.

 2. Regnskabet skal før den ordinære generalforsamling være revideret af foreningens revisor.

 3. Kassereren fører foreningens bogholderi og udarbejder foreningens årsregnskab.

 4. Optagelse af lån i foreningen eller indgåelse af lejemål eller andre større økonomiske dispositioner kan ikke finde sted under disse vedtægter.

§ 8. Ekstraordinær generalforsamling

 1. Ekstraordinær generalforsamling afholdes hvis bestyrelsen eller mindst 1/3 af medlemmerne skriftligt forlanger det med angivelse af de punkter, der ønskes behandlet.

 2. Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal ske senest 14 dage efter, at bestyrelsen har modtaget anmodningen og afholdelsen skal ske inden 6 uger fra modtaget anmodning.

§ 9. Tegning og hæftelse

 1. Foreningen forpligtes udadtil af formanden alene eller to bestyrelsesmedlemmer i fællesskab.

 2. Kassereren kan ikke uden formandens eller to andre bestyrelsesmedlemmer foretage dispositioner ud over almindelig forretningsgang.

 3. Der påhviler ikke bestyrelsen eller foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de af foreningen påhvilende pligter.

§ 10. Vedtægtsændringer

 1. Vedtægtsændringer kan kun besluttes af en generalforsamling med mindst 2/3 majoritet af de fremmødte stemmer.

 2. Forslagene skal være bekendtgjort i indkaldelsen til generalforsamlingen.

 3. Hvis forslaget får flertal, men dette flertal ikke udgør 2/3 af de fremmødte stemmer, skal forslaget, såfremt det ønskes, genfremsættes på en ny generalforsamling, tidligst 2 uger og senest 4 uger efter den første. På denne generalforsamling kan forslaget vedtages med almindelig stemmeflerhed.

§ 11. Opløsning

 1. DIS-Kongeaaen kan opløses, hvis et forslag herom er vedtaget af en ordinær generalforsamling og derefter af en ekstraordinær generalforsamling under forudsætning af, at 3/4 af de fremmødte medlemmer på såvel den ordinære som den ekstraordinære generalforsamling stemmer for opløsning.

 2. Foreningens formue og arkiv vil efter opløsningen blive overdraget til foreningen DIS-Danmark.

 

Således vedtaget på den stiftende generalforsamling den 14 Januar 2014 på Knudepunktet, Vejen.

Bliv medlem

For 100 kr. om året får du

 • Adgang til vores aktiviteter
 • Medlemskab af en aktiv forening for slægtsforskere.
 • Kontakt til andre slægtsforskere
 • Familiemedlemskab med rabat

 

Bliv medlem knap