Mine indstillinger Ny bruger
Glemt adgangskode?
Kodeord
Sektioner
Handlinger tilknyttet webside
Forside / Thisted / Foreningen / Generalforsamlinger / Generalforsamling 2017

Generalforsamling 2017

Peter Olsen bød velkommen til de 9 fremmødte medlemmer

1. Valg af dirigent og referent

Bestyrelsen foreslog Mogens Westergaard Jensen som dirigent, og han blev valgt.

”             ”        Elly Bloch som referent, blev valgt.

Hvorefter Mogens Westergaard Jensen konstaterede generalforsamlingen lovlig indvarslet.

Var indkaldt via foreningens  hjemmeside, og efterfølgende var der pr. mail sendt dagsorden til medlemmerne.

 

2. Fremlæggelse af bestyrelsens beretning – ved Peter Olsen

Der har været afholdt 2 foredrag henholdsvis for- og efterår, hvor der har været eksterne foredragsholdere. Endvidere medlemsaftener en gang om måneden med forskellige temaer, eks. tydning af gotisk skrift, skøde- og panteprotokoller, gennemgang af slægtsforskningsprogrammer, bibliotek som kilde samt regler som slægtsforsker i f. t. ophavsret og privatlivets fred.

Der sker i øjeblikket en drøftelse omkring en evt. sammenlægning af DIS.dk, Sammenslutningen af Slægtshistoriske foreninger, og Dansk Genealogisk Forening. Dette vil kunne ske indenfor 1-2 år, men intet eksakt er på plads. SSF og DIS.dk har flere medlemmer som er organiseret i begge foreninger, og der er gengangere i begge foreningers bestyrelser.

Man vil stifte en ny forening med et nyt navn.

Med de besvarede spørgsmål, blev beretningen taget til efterretning.

 

3. Behandling af indkomne forslag

Ingen forslag modtaget.

 

4. Økonomi

Regnskab 2016 og budget 2017

Kontingent 2017, bestyrelsen anbefaler uændret kontingent = 100 kr. pr. medlem/150 kr. for samlevende par.

Peter påtog sig gennemgangen af  det fremsendte regnskab, som viste et overskud på 2397,71 kr. og en kassebeholdning på 9.908,34 kr.

Foreningen har sin egen kagebager – Herdis, og denne aktivitet giver et overskud i kaffe/kage grisen på 758 kr.

TAK til Herdis for hendes aldrig svigtende kager, som er rigtig gode.

Budget 2017 fremskrevet i f.t. 2016.

Desuden består formuen også af en i 2014 indkøbt projektor til 5.518 kr., hvilket er til stor gavn når foredragsholdere aflægger os besøg.

Ingen uddybende spørgsmål så regnskab og budget taget til efterretning.

5. Valg af bestyrelsesmedlemmer

På valg Herdis Kristensen, Elly Bloch og Willy Mardal, og medens Herdis og Elly begge var villig til genvalg, ønskede Willy at træde ud.

Bestyrelsen foreslog Lars Vestergaard Iversen, og Herdis, Elly og Lars blev valgt.

6. Valg af suppleanter til bestyrelsen

suppleant Johannes Nielsen, villig til genvalg

Willy Mardal villig til opstilling som suppleant og begge valgt.

 

7. Valg af revisor og revisorsuppleant

revisor  Jan Krogh, villig til genvalg

revisorsuppleant Connie Balle Rasmussen, villig til genvalg

Begge genvalgt.

 

8. Eventuelt

Willy nævnte at Ældresagen har et slægtsforskerkursus i Plantagehuset, og HOPLA et i Bedsted, og spurgte om nogle af disse kursister kunne være potentielle medlemmer, og dette undersøges, men måske vil disse kursister helst  deltage i dagskurser.

Mogens Westergaard Jensen takkede for god ro og orden, og Peter takkede dirigenten og de fremmødte, hvorefter generalforsamlingen  erklæredes for afsluttet.

Umiddelbart efter generalforsamling og kaffepause, holdt Niels Vestergaard Larsen et foredrag hvor emnet var – Børnene på landet i gamle dage, hvilke lege og ”legetøj” de havde, arbejdet hos forældrene og arbejdet hos fremmede, også i f. t. hvor gamle de var, når de blev sendt ud og tjene, samt skolegang, hvor den første rigtige skolelov blev indført i 1814.

Endvidere at konfirmation blev indført i 1737, og den var en betingelse for personens evt. giftemål m.m.

For ref. Elly Bloch

Medlemsfordele

Støt DIS-NORDVESTJYLLAND og få gratis adgang til de lokale foredrag og arrangemener.

Årligt kontingent:

100 kr. for enkeltmedlemmer
150 kr. for samlevende par

 

Bliv medlem knap