Mine indstillinger Ny bruger
Glemt adgangskode?
Kodeord
Sektioner
Handlinger tilknyttet webside
Forside / Thisted / Foreningen / Generalforsamlinger / Generalforsamling 2014

Generalforsamling 2014

Peter Olsen bød velkommen til de 20 fremmødte medlemmer. 

1. Valg af dirigent og referent

Bestyrelsen foreslog Willy Mardal som dirigent, og han blev valgt uden modkandidat.

Bestyrelsen foreslog Elly Bloch som referent, og hun blev valgt uden modkandidat.

Willy Mardal erklærede herefter generalforsamlingen lovlig indvarslet. Var dato var udmeldt via foreningens hjemmeside og pr. mail, og efterfølgende var der pr. mail sendt dagsorden til medlemmerne.

2. Fremlæggelse af bestyrelsens beretning – ved Peter Olsen

Peter indledte med oplysningen om at medlemstallet er ganske svagt stigende. Bestyrelsen har overvejet og overvejer løbende hvilke arrangementer der skal være, for at få så mange som muligt til at møde op.

Medlemsarrangementer med tema, og til de sidste arrangementer med foredrag har der været ca. 20 personer, hvilket er halvdelen af medlemmerne.

Bestyrelsen har ønske om 2-3 arrangementer både forår og efterår, men desværre var et par af arrangementerne ikke optimale, men vi forsøger os igen, og også i samarbejde med Folkeuniversitetet.

Bestyrelsesarbejdet kører i et leje vi har ressourcer til, og vi hører hvad medlemmerne ønsker. og I må gerne tage også ikke-medlemmer med.

Herefter var beretningen til debat og spørgsmål.

Lars Winther Rasmussen oplyste på spørgsmål at vi p.t. er 48 medlemmer.

Peter blev opfordret til at sørge for, når et ægtepar begge er medlemmer at begge står på medlemslisten. Problemet har været nævnt tidligere, hvor Peter også har været i kontakt med landsforeningen, og han lovede at tage det op igen når han skal til møde i Odense i april.

Beretningen godkendt uden yderligere bemærkninger.   

3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse

Lars Winther Rasmussen gennemgik regnskabet og oplyste at der er 9.024,- kr. indestående, samt 215,- kr. i kontantbeholdning.

Der var noget debat om tilskud fra Landsforeningen i forhold til beløbsstørrelse pr. afholdt foredrag, og i den forbindelse oplyste Lars W R at der fremover vil komme et fast totalbeløb.

Der var et forslag om at regnskabet fremover bliver sendt ud inden generalforsamlingen pr mail, hvilket blev accepteret.

Regnskabet blev godkendt.

4. Behandling af indkomne forslag

Ingen forslag modtaget.

5. Fremlæggelse af budget og kontingentforslag for efterfølgende år

Lars W R fremlagde budgetforslag hvor indtægter og udgifter var af samme beløbsstørrelse = 12.000 kr. og kontingentet foreslået uændret.

Jens Eg havde en bemærkning om at de 3000 kr. i forventet indtægt fra Folkeuniversitetet ikke var genkendelig i hans øjne. Lars W R redegjorde for sit tal, og konklusionen blev at vi afventer hvordan denne post viser sig at blive pr. 31.12.14, idet det vil afhænge af antal af foredrag med Folkeuniversitetet som medarrangør. 

6. Valg af medlemmer til bestyrelsen

På valg – Peter Olsen - villig til genvalg; Lars Winther Rasmussen – villig til genvalg; Connie Balle Rasmussen ønskede at stoppe efter et år, og Willy Mardal har erklæret sig villig til at overtage denne plads det resterende år.

Peter Olsen, Lars Winther Rasmussen og Willy Mardal valgt.

7.  Valg af suppleanter – som er for et år

Johs. Nielsen – villig til genvalg
Lars Vestergaard Iversen blev foreslået
Johs. Nielsen og Lars Vestergaard Iversen valgt. 

8. Valg af revisor og revisorsuppleant – som er for et år

Knud Søgaard - villig til valg som revisor – valgt
Connie Balle Rasmussen – villig til valg som revisorsuppleant - valgt 

9. Eventuelt

Intet

 

Willy Mardal takkede for god ro og orden, og Peter Olsen takkede dirigenten og de fremmødte, og erklærede generalforsamlingen for afsluttet.

Umiddelbart efter generalforsamlingen holdt lektor emeritus Henrik Bolt-Jørgensen et underholdende foredrag omkring bygningsudsmykningen på bygninger og huse i Thisted, med det antikke Grækenlands udsmykninger med forskellige søjle udformninger samt portrætter som grundlag.

De egyptiske udsmykninger har grækerne kigget på, og romerne kiggede efterfølgende på grækernes måde af udsmykke på.

Henrik Bolt-Jørgensen opfordrede til, at vi kigger mere op når vi bevæger os rundt i Thisted.

 

For ref. Elly Bloch                                                        

Godkendt af dirigenten Willy Mardal

Medlemsfordele

Støt DIS-NORDVESTJYLLAND og få gratis adgang til de lokale foredrag og arrangemener.

Årligt kontingent:

100 kr. for enkeltmedlemmer
150 kr. for samlevende par

 

Bliv medlem knap