Mine indstillinger Ny bruger
Glemt adgangskode?
Kodeord
Sektioner
Handlinger tilknyttet webside
Forside / Thisted / Foreningen / Generalforsamlinger / Generalforsamling 2015

Generalforsamling 2015

Formand Peter Olsen bød velkommen til de 14 fremmødte medlemmer.

1. Valg af dirigent og referent:

Bestyrelsen foreslog Mogens Vestergaard Jensen som dirigent,
og han blev valgt.

Bestyrelsen foreslog Elly Bloch som referent, og hun blev valgt.

Hvorefter Mogens Vestergaard Jensen konstaterede generalforsamlingen lovlig indvarslet.

Var indkaldt via foreningens  hjemmeside, og efterfølgende var der pr. mail sendt dagsorden til medlemmerne.

2. Fremlæggelse af bestyrelsens beretning – ved Peter Olsen

Der er ingen tvivl om, at foreningen med sine 2½ år fortsat er ung, og i bestyrelsen arbejder vi fortsat med at finde netop den balance, som får foreningens formål, medlemmernes interesser og økonomien til at hænge sammen.

Foreningens arbejde har hvilet på tre søjler: medlemshvervning, medlemsmøder og offentlige foredrag; og hver af de tre søjler har sine værdier. Desværre har vores erfaring været, at arrangementer, der havde til formål at hverve nye medlemmer kostede meget tid uden reelt at skaffe medlemmer. Derfor har bestyrelsen det sidste års tid kun arbejdet for at servicere de nuværende medlemmer.

Siden sidste generalforsamling har vi haft tre foredragsholdere udefra i samarbejde med Folkeuniversitetet i Thisted kommune:

  • Anton Blaabjerg fortalte om hvor tip-tip-oldefars efterkommere blev af, og hvilke alternative kilde man kunne bruge til at finde disse efterkommere.
  • Lars Møller fortalte om dét at skrive slægtshistorie, som ikke blot er tal og fakta,   og
  • Erik Nørr fortalte om de banebrydende skolelove fra 1814 i anledning af 200-året for folkeskolen.

Derudover har vi ved vores interne medlemsmøder hørt medlemmernes bud på gode slægtsforskningsprogrammer samt diverse hjælpefora og redskaber på nettet.

Slutteligt – men ikke mindst – har vi i efteråret øvet os i at læse gotisk skrift, og i foråret har vi øvet os i at benytte  lægdsruller.

I bestyrelsen glædes vi ved at se, at I møder så talstærkt op, som I gør. Med en typisk fremmøde-frekvens på omtrent halvdelen af medlemmerne, så mener vi I bestyrelsen, at vi har ramt noget rigtigt med den nuværende mødeform, hvor der både skal være plads til information og hyggeligt samvær over et stykke kage og en kop kaffe, og vi håber, at I medlemmer er enige, og fortsat vil møde talstærkt frem til vores arrangementer.

Desuden glæder det os I bestyrelsen, at medlemstallet siden foreningens stiftelse har været stødt stigende. Alene i 2015 har vi fået 7 nye medlemmer, så foreningen nu tæller 56 medlemmer.

Der var ingen spørgsmål eller bemærkninger til beretningen, som herefter blev godkendt.

3. Behandling af indkomne forslag

Ingen forslag modtaget.

4. Fremlæggelse af regnskab for 2014 til godkendelse

Lars Winther Rasmussen gennemgik det fremsendte regnskab, som viste 145,16 kr. i overskud. Regnskabet blev godkendt.

5. Bestyrelsens forslag til budget 2015 og kontingent for 2016

Budget 2015 udfærdiget med samme beløb som regnskab 2014, hvilket blev godkendt.

Bestyrelsen foreslog en stigning i kontingent på 25 kr. op til 100 kr. for enkelt medlem, og for par fra 125 kr. til 150 kr. hvilket ligeledes blev godkendt.

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer

a. To bestyrelsesmedlemmer valgtes sidste år og er derfor valgte for endnu et år, Lars Winther Rasmussen og Peter Olsen

b. Tre bestyrelsesmedlemmers periode udløber i år

Elly Bloch, Herdis Kristensen og Willy Mardal

Alle tre er villige til at modtage genvalg for to år - Genvalgt uden modkandidater.

7.  Valg af suppleanter til bestyrelsen

Sidste år valgtes Lars Vestergaard Iversen og Johannes Nielsen

Begge er villige til at modtage genvalg – Genvalgt uden modkandidater.

8. Valg af revisor og revisorsuppleant

a. Valg af ny revisor

Bestyrelsen foreslog Jan Krogh, som blev valgt.

b. Valg af revisorsuppleant

Connie Balle Rasmussen er villig til at modtage genvalg – Genvalgt.

9. Eventuelt

Mogens Vestergaard Jensen foreslog at foreningen kontakter eks. AOF omkring samarbejde om kurser.

Peter opfordrede til at vore medlemmer som har en stor viden, også vil undervise i deres ”specialer”.

Mogens Vestergaard Jensen takkede for god ro og orden, og Peter  takkede dirigenten og de fremmødte, hvorefter generalforsamlingen  erklæredes for afsluttet.

Umiddelbart efter generalforsamlingen fortalte Lars Winther Rasmussen om Forsikringsselskabet Almindelig Brand.

Startede med nogle historier omhandlende sociale sammenhænge de ansatte imellem.

Nævnte nogle af de formuleringer folk har brugt i forbindelse med skadesanmeldelser.

Oplyste at arkivalier fra Alm. Brand er overgivet til Rigsarkivet, og kan søges på via Daisy.

Endvidere at bygninger er noteret med alt – såsom tagets beskaffenhed. Alle ejendomme har matrikel nummer, og samme ejendom kan følges gennem årene, og indtil for 20 år siden var 86 % af landbrugsejendommene forsikret gennem Alm. Brand som startede 1792.

Derudover er alle journalsager, også personalesager gemt.

En stor del er skannet, og – de almindelige arkivregler er gældende.

For ref. Elly Bloch

Medlemsfordele

Støt DIS-NORDVESTJYLLAND og få gratis adgang til de lokale foredrag og arrangemener.

Årligt kontingent:

100 kr. for enkeltmedlemmer
150 kr. for samlevende par

 

Bliv medlem knap