Mine indstillinger Ny bruger
Glemt adgangskode?
Kodeord
Sektioner
Handlinger tilknyttet webside
Forside / Thisted / Foreningen / Generalforsamlinger / Generalforsamling 2018

Generalforsamling 2018

Referat fra den ordinære generalforsamling afholdt mandag d. 12. marts kl. 19.00 i Plantagehuset, Thisted.

Peter Olsen bød velkommen til de 8 fremmødte medlemmer

1. Valg af dirigent og referent

Bestyrelsen foreslog Mogens Westergaard Jensen som dirigent, og han blev valgt.

”             ”        Elly Bloch som referent, blev valgt.

Hvorefter Mogens Westergaard Jensen konstaterede generalforsamlingen lovlig indvarslet. Var indkaldt via foreningens  hjemmeside, og efterfølgende var der pr. mail sendt dagsorden til medlemmerne.

2. Fremlæggelse af bestyrelsens beretning – ved Peter Olsen

Kære medlemmer, det er muligt, at vi ikke er mange, og det er muligt, at vores samlede medlemstal har været højere, men heldigvis har vi i vores forening en kerne af medlemmer, som vil foreningsfællesskabet. Når vi ser på frivillige og oplysende foreninger generelt, så synes det at være et fælles træk, at vi bliver færre og færre, som vælger den gammeldags forening. Det kan få mig som formand til at overveje, om jeg og bestyrelsen gør arbejdet godt nok. Har vi truffet nogle forkert valg de sidste par år? Men sandheden er nok, at vi lige så langsomt er ved at blive overhalet inden om af teknologiske fremskridt.

For slægtsforskning som hobby er langt fra død. TV-serier som Forsvundne Arvinger og lignende programmer viser med al tydelighed, at slægtsforskning er kommet for at blive. Vi ser det også på Facebook, hvor de to store grupper Genealogisk Forum og Slægtsforskning har hhv. omkring 10.000 og 18.000 medlemmer; altså flere medlemmer end de klassiske foreninger DIS-Danmark og SSF har tilsammen. Vi kan ikke konkurrere med de online løsninger, hvor hjælp tilbydes døgnet rundt, og hvor svar på spørgsmål ofte gives inden for en halv time. Vi har derimod se hinanden i øjnene, sætte tempoet ned og vejlede, undervise og hjælpe på et personligt plan, hvor der også er tid til kaffe og kage og hyggeligt samvær.

Når vi skuer fremad, så er der spændende forandringer på vej. DIS-Danmark og SSF, som i årevis har talt om sammenlægning, er nu næsten nået i mål med et forslag til en ny fælles hovedforening for alle landets lokalforeninger. Og selvom jeg fornemmer, at vi lokalforeninger ikke kommer til at mærke den store forskel i vores daglige praksis, så glæder det mig dog alligevel, at fusionen synes at være på rette spor. Jeg tror på, at en ny fælles forening vil gøre det lettere for os alle, at reklamere for lokalforeningernes arbejde, og være med til at sikre slægtsforskning som en foreningsaktivitet langt ud i fremtiden. Det vil Kirsten Sanders fortælle mere om efter generalforsamlingen, så derfor vil jeg ikke gå i detaljer om strukturen hér.

Jeg vil blot slutteligt benytte lejligheden til at takke den øvrige bestyrelse for det, som de gør så godt hver i sær. Herdis for de glimrende kager og de spørgsmål, som rækker så langt ind i lokalhistorie, så jeg desværre ikke kan hjælpe. Elly med hendes glimrende organisatoriske overblik og evige energi. Lars for sin grundighed og hans notater, der hjælper os andre med at huske, hvad vi tidligere har aftalt, og hvad medlemmerne har foreslået af emner, og Winther Rasmussen, som trofast passer på foreningens penge og nøje holder styr på både kontanterne og vores indestående i banken. Og sidst men ikke mindst vil jeg gerne takke jer medlemmer, som kommer til vores medlemsaftner og foredrag.

Beretningen blev taget til efterretning med nogle få indspark, hvor bl.a. bestyrelsen roste Peter for hans gode undervisning på medlemsaftenerne, baseret på stor viden på området.

3. Behandling af indkomne forslag

Ingen forslag modtaget.

4. Økonomi

Regnskab 2017 og budget 2018

Bestyrelsen anbefaler uændret kontingent = 100 kr. pr. medlem/150 kr. for samlevende par.

Peter påtog sig gennemgangen af det fremsendte regnskab, som viste et underskud på 624,55 kr. og en kassebeholdning på 9.283,79 kr.

Foreningens egen kagebager – Herdis, gav et overskud i kaffe/kage grisen på 364,50 kr. TAK til Herdis for hendes aldrig svigtende kagebageri, med rigtige gode kager.

Budget 2018 fremskrevet i f. t. 2017.

De stigende annonceudgifter i Ugeaviserne i Thy og på Mors blev nævnt, og bestyrelsen lovede at forsøge at holde udgifterne på et passende niveau.

Ingen uddybende spørgsmål så regnskab og budget blev godkendt.

5. Valg af bestyrelsesmedlemmer

På valg Peter Olsen og Lars Winther Rasmussen begge villig til genvalg - genvalgt.

6. Valg af suppleanter til bestyrelsen

Johannes Nielsen, villig til genvalg - genvalgt
Willy Mardal villig til genvalg - genvalgt

7. Valg af revisor og revisorsuppleant

Revisor  Jan Krogh, villig til genvalg - genvalgt
Jette Andersen villig til opstilling som revisorsuppleant - valgt

8. Eventuelt

En opfordring til at foreningen gør reklame for vore foredrag og andre medlemsarrangementer på Facebook gruppen Thy-Mors som omfatter 932 medlemmer. Kan måske trække folk til og give nye medlemmer.

Dirigenten takkede for god ro og orden, og Peter takkede dirigenten og de fremmødte, hvorefter generalforsamlingen  erklæredes for afsluttet.

Umiddelbart efter generalforsamling og kaffepause, orienterede næstformand i DIS-Danmark, Kirsten Sanders om arbejdet med den eventuelle fusion mellem DIS-Danmark og SSF, og opfordrede til at medlemmerne af DIS-Danmark deltager i generalforsamlingen lørdag 14. april i Slagelse, hvor vedtægterne skal vedtages med 2/3 flertal.

For ref. Elly Bloch

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Medlemsfordele

Støt DIS-NORDVESTJYLLAND og få gratis adgang til de lokale foredrag og arrangemener.

Årligt kontingent:

100 kr. for enkeltmedlemmer
150 kr. for samlevende par

 

Bliv medlem knap