Mine indstillinger Ny bruger
Glemt adgangskode?
Kodeord
Sektioner
Handlinger tilknyttet webside
Forside / Thisted / Foreningen / Generalforsamlinger / Generalforsamling 2013

Generalforsamling 2013

12 fremmødte medlemmer


Fungerende formand Lars Winther Rasmussen bød velkommen, og udtrykte sin glæde over at så mange har vist interesse for den nyetablerede afdeling under DIS.

 

1. Valg af dirigent og referent

Bestyrelsen foreslog Willy Mardal som dirigent, og han blev valgt uden modkandidat.

Bestyrelsen foreslog Elly Bloch som referent, og hun blev valgt uden modkandidat.


Hvorefter Willy Mardal konstaterede generalforsamlingen lovlig indvarslet. Var indkaldt via foreningens  hjemmeside, og efterfølgende var der pr. mail sendt dagsorden til medlemmerne.

 

2. Fremlæggelse af bestyrelsens beretning – af Lars Winther Rasmussen

Nævnte de forskellige arrangementer foreningen har været vært for – Lørdag 19. januar i  Plantagehuset, hvor DIS’s hjemmeside blev gennemgået. Bestyrelse og et medlem var mødt, og fik en fin gennemgang.


Mandag 25. februar var der besøg på Glyngøre lokal Arkiv, hvor lederen Kristian Pedersen og hans nærmeste hjælper gennemgik arkivets historie, materiale og de søgemuligheder arkivet gav mulighed for. Der ligger mange oplysninger og foto fra lokalområdet, som man altid vil være behjælpelig med i åbningstiden.


De 3 fremmødte bestyrelsesmedlemmer og 1 suppleant afholdt efterfølgende et ekstraordinært bestyrelsesmøde i forhold til den situation foreningen var kommet i med hensyn til Jens Egs fraværd på grund af hans sygdom.


Derefter godkendtes beretningen.

 

3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse

Lars Winther Rasmussen oplyste at det første regnskab skal dække fra stiftelsen af lokalafdelingen den 22. september 2012 til 31.december 2013, og derfor p.t. intet egentlig regnskab.


Oplyste endvidere, at der efter stiftelsen af lokalafdelingen er oprettet en konto i Sparekassen Thy, og kontoudskrift pr. 31.12.12 viste 0 kr. Der er efterfølgende den 19.1 fra Thy Slægtshistoriske Forening overført 8066,63 kr. som var det beløb denne nedlagte forening havde stående. Der er p.t. ikke fra DIS-DK overført det kontingent som lokalafdelingens medlemmer har indbetalt i forbindelse med indmeldelse i lokalafdelingen, og DIS-DK’s kasserer, har pr. mail undskyldt forsinkelsen.

Punktet godkendt med de faldende bemærkninger.

 

4. Behandling af indkomne forslag

Ingen forslag modtaget.

 

5. Fremlæggelse af budget og bestyrelsens forslag til kontingent for efterfølgende år

Lars W R gennemgik det omdelte budgetforslag, med de usikre tal, den manglende forhistorie taget i  betragtning. Indtægter sat til 9600 kr. og udgifter sat til 9500 kr.


Et planlagt foredrag den 19. marts, omkring Godsarkiver – Hvad man som slægtsforsker kan hente af oplysninger - med Folkeuniversitetet som medarrangør,  vil efter det oplyste give lokalafdelingen en udgift på 1030 kr.

Der var fra de fremmødte et stort ønske om pr. mail at få en oversigt over de planlagte arrangementer, hvilket blev accepteret, og at arrangementer, hvor man ønsker at der kommer folk udefra, i almindelighed bør bekendtgøres som annonce i de relevante aviser.

oplysninger - med Folkeuniversitetet som medarrangør,  vil efter det oplyste give lokalafdelingen en 

udgift på 1030 kr.

 

Der var fra de fremmødte et stort ønske om pr. mail at få en oversigt over de planlagte arrangementer, hvilket blev accepteret, og at arrangementer, hvor man ønsker at der kommer folk udefra, i almindelighed bør bekendtgøres som annonce i de relevante aviser.

 

Der var en snak om DIS-DK’s måde at opkræve kontingent på, og videregive DIS-NVJ’s andel. De fremmødte forventer at kontingent problemet løses snarest.
Kontingentet på 75,- pr. år som er uændret, var der opbakning til. 

 

6. Valg af medlemmer til bestyrelsen

På valg – Herdis Kristensen, Hillerslev

               Søren Kjær Nielsen, Thisted

               Jens Eg, Thisted

Herdis villig til genvalg

Søren ikke villig til genvalg

Jens Eg fraværende på grund af sygdom, har ikke meddelt om han er villig til genvalg

Elly Bloch, Flade villig til opstilling

Connie Balle Rasmussen, Hillerslev villig til opstilling


Herdis Kristensen, Elly Bloch og Connie Balle Rasmussen valgt.

 

7.  Valg af suppleanter 

Ove Rasmussen, Hillerslev ikke villig til genvalg

Søren Kjær Nielsen, Thisted villig til opstilling

Johannes Nielsen, Vesløs villig til opstilling


Søren Kjær Nielsen og Johannes Nielsen valgt.

 

8. Valg af revisor og revisorsuppleant.

Willy Mardal, Sønderhaa villig til genvalg  - Genvalgt

Knud Søgaard, Thisted  villig til valg som revisorsuppleant – Valgt.

 

9. Eventuelt

Der var en snak om at nogle af de gamle Thy Slægtshistoriske Forenings medlemmer, ikke har meldt sig ind i den ny lokalafdeling under DIS, af flere årsager, bl.a. fordi de ikke har en PC, og indmeldelse foregår via internettet.


Forslag om at give Jens Eg som afgået formand, en opmærksomhed, og det var der opbakning til.


Forslag om et avisindlæg vedrørende generalforsamlingen, hvem der blev valgt ind, og ved konstitueringen på hvilke poster.


Der mailes til Thisted Posten, Thylands Avis og Morsø Folkeblads Ugeavis omkring dette.

 

For ref. Elly Bloch

Medlemsfordele

Støt DIS-NORDVESTJYLLAND og få gratis adgang til de lokale foredrag og arrangemener.

Årligt kontingent:

100 kr. for enkeltmedlemmer
150 kr. for samlevende par

 

Bliv medlem knap