Mine indstillinger Ny bruger
Glemt adgangskode?
Kodeord
Sektioner
Handlinger tilknyttet webside
Forside / Silkeborg / Foreningen / Vedtægter

Vedtægter

Vedtægter for Slægtsforskerne i Silkeborg

§1 Foreningens navn er: SLÆGTSFORSKERNE I SILKEBORG. Foreningens hjemsted er Silkeborg Kommune og retten i Viborg er foreningens værneting.

§2 Foreningens formål er at samle slægthistorisk interesserede for ved fælles indsats, oplysende foredrag. ekskursioner og lignende at øge kendskabet til slægts- og lokalhistorisk forskning. Desuden kan foreningen søge samarbejde med lignende foreninger på landsplan samt på lokalt plan samarbejde med andre foreninger, der arbejder med genealogiske, lokalhistoriske og kulturhistoriske emner.

§3 Indmeldelse i foreningen sker til bestyrelsen. Udmeldelse sker til bestyrelsen med virkning fra efterfølgende årsskifte.

§4 Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen. Bestyrelsen består af 5 medlemmer, der vælges af generalforsamlingen. Bestyrelsen konstituerer sig med formand, kasserer og sekretær. Valgene gælder for 2 år ad gangen med 2 henholdsvis 3 medlemmer på valg hvert år.

Generalforsamlingen afholdes medio marts og indkaldes skriftligt eller ved meddelelse i Slægten med mindst 10 dages varsel med følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Formandens beretning

3. Regnskab ved kassereren

4. Valg af bestyrelsesmedlemmer

5. Valg af 1 suppleant og 2 revisorer

6. Fastsættelse af kontingent

7. Forslag fra bestyrelsen

8. Forslag der af medlemmerne er tilsendt formanden senest en uge før generalforsamlingen.

9. Eventuelt

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, såfremt bestyrelsen finder det ønskeligt, eller 20 % af medlemmeme skriftligt begærer det. Indkaldelse sker skriftligt med mindst 10 dages varsel vedlagt dagsorden. Ekstraordinær generalforsamling, der indkaldes på grundlag af begæring fra medlemmer, skal afholdes senest 6 uger efter at begæringen er modtaget af bestyrelsen.

§5 Medlemskontingentet for det følgende år fastsættes af generalforsamlingen, dog kræver en stigning på indtil 10% ikke generalforsamlingens godkendelse. Kontingentet opkræves helårligt i januar måned. Det skal være betalt senest 1. februar.  Er kontingentet ikke betalt senest 1. april. slettes vedkommende som medlem. Ved indmeldelse i foreningen betales kontingent for det antal hele måneder, der resterer i året. Bestyrelsen bestemmer, på hvilke vilkår restanter genoptages. Regnskabsåret er kalenderåret.

§6 Beslutning om opløsning af foreningen kan kun ske på 2 på hinanden følgende generalforsamlinger med 14 dages mellemrum. På den sidste af disse 2 generalforsamlinger træffes beslutning om anvendelse af eventuel formue til støtte af slægthistorisk virke.

Således vedtaget på den stiftende generalforsamling den 17. marts 1993 med rettelse af 7. februar 1995. Vedtægter justeteret på generalforsamling 30. okt. 2018.

Danske Slægtsforskere

Danske Slægtsforskere er vores paraplyorganisation. På deres hjemmeside

 findes bl.a adgang til nyheder, kilder, arrangementer i andre lokale foreninger,

værktøjer med mere. Adgang her.

Lær at læse gotisk

Der er kommet et nyt gratis kursus fra Rigsarkivet.

Klik her

Nyheder fra hele landet
24/09 2019 Rigsarkivet overdrager stor bogsamling til Slægtsforskernes Bibliotek Rigsarkivet har overdraget den del af sit bibliotek, der omhandler personal- og slægtshistorie til Slægtsforskernes Bibliotek, der er en del af den almennyttige forening Danske Slægtsforskere.
16/09 2019 Slægtsforskerprisen 2019 I weekenden d. 14-15. september 2019 afholdt foreningen Danske Slægtsforskere det årlige arrangement Slægtshistorisk weekend. Årets slægtsforskerpris blev uddelt - denne gang til Mette Fløjborg.
30/08 2019 Vil du lære at læse gotisk? Nyt gratis kursus fra Rigsarkivet Prøv Rigsarkivets nye online kursus. Gennem små videoer og øvelser lærer du trin-for-trin at læse gotisk.
Læs mere...