Mine indstillinger Ny bruger
Glemt adgangskode?
Kodeord
Sektioner
Handlinger tilknyttet webside
Forside / Skibby / VEDTÆGTER

VEDTÆGTER

 

Vedtægter for Slægtsforskerne på Skibby-egnen.

 

1. Navn og hjemsted

 

1.1 Foreningens navn er Slægtsforskerne på Skibby-egnen.

 

1.2 Foreningens hjemsted er Skibby.

 

1.3 Foreningen er stiftet den 21. marts 2006.

 

2. Formål

 

2.1 At virke inspirerende i arbejdet med udforskning og opbygning af den enkeltes slægtshistorie gennem afholdelse af medlemsmøder med erfaringsudveksling, foredrag og besøg for foreningens medlemmer.

2.2 Gæster kan deltage mod indløsning af gæstebillet.

 

 

3. Medlemmer

 

3.1 Medlemskab, der er personligt, opnås ved indbetaling af kontingent til foreningens bankkonto med angivelse af navn.

3.2 2 personer i samme husstand kan tegne familie-medlemsskab. Begge får fulde medlemsrettigheder til hjemmeside, aktiviteter og generalforsamling, ganske som enkelt-medlemmer, dog modtager husstanden kun 1 eksemplar af trykte publikationer.

3.3 Alle medlemmer opføres med navn, adresse, telefonnummer og evt. e-mail adresse.

3.4 Et medlem slettes, når kontingentet ikke er betalt senest ved udgangen af februar måned.

3.5 Afhængig af det lokale, der frit kan stilles til rådighed for foreningens månedlige møder, kan bestyrelsen indføre stop for optagelse af nye medlemmer.

Max. medlemstal fastsættes af bestyrelsen.

 

4. Bestyrelse

 

4.1 Foreningen ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer.

4.2 Bestyrelsesmedlemmerne vælges på foreningens generalforsamling for 2 år ad gangen med 2 i lige år og 3 i ulige år samt evt. valg til ledige pladser.

4.3 Genvalg kan finde sted.

4.4 Suppleanter til bestyrelsen vælges for 1 år.

4.5 Afgår et bestyrelsesmedlem i utide, indtræder en suppleant i stedet. Suppleanten forbliver medlem af bestyrelsen til næste generalforsamling.

4.6 Er der ingen suppleanter, kan bestyrelsen vælge en stedfortræder blandt medlemmerne. Denne stedfortræder sidder til næste generalforsamling.

4.7 Bestyrelsen konstituerer sig i forlængelse af generalforsamlingen med formand, næstformand, kasserer og sekretær.

4.8 Bestyrelsen fastsætter selv sin dagsorden.

4.9 Over bestyrelsesmøderne føres et beslutningsreferat.

4.10 Der kan ikke stemmes med fuldmagt på bestyrelsesmøder.

4.11 Bestyrelsen kan efter behov nedsætte udvalg, arbejdsgrupper o. lign. med medlemmer uden for bestyrelsens kreds.

 

5. Generalforsamling

 

5.1 Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen.

5.2 Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af marts måned.

5.3 Generalforsamlingen afholdes på et af bestyrelsen fastsat sted i Skibby.

5.4 Ordinær generalforsamling indkaldes af bestyrelsen via mail til medlemmerne samt via foreningens hjemmeside med mindst 3 ugers varsel.

5.5 Indkaldelsen skal indeholde dagsorden og kendte bilag.

5.6 Dagsorden:

1. Valg af dirigent og referent.

2. Formanden aflægger beretning for det forløbne år.

3. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse.

4. Behandling af indkomne forslag.

5.1 Orientering om det korrigerede budget for indeværende år .

5.2 Orientering om budget for det kommende år.

5.3 Fastlæggelse af kontingent for det kommende år.

6. Valg af medlemmer til bestyrelsen.

7. Valg af suppleanter for 1 år.

8. Valg af intern revisor for 1 år.

9. Valg af intern revisor-suppleant for 1 år.

10. Eventuelt.

5.7 Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest den 1. feb.

5.8 Generalforsamlingen ledes af en dirigent, som ikke må være medlem af bestyrelsen.

5.9 Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uden hensyn til, hvor mange medlemmer der er til stede.

Generalforsamlingens beslutninger træffes ved simpel stemmeflertal, med mindre andet følger af nærværende vedtægt.

5.10 Afstemning skal finde sted skriftligt, såfremt blot 1 af de tilstedeværende medlemmer ønsker det.

5.11 Der kan stemmes med fuldmagt, dog således at fuldmagt kun kan gives til et andet medlem, og således at hvert fremmødt medlem kun kan medbringe 1 fuldmagt.

 

7. Ekstraordinær generalforsamling.

 

7.1 Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes, hvis mindst 10

medlemmer skriftligt forlanger det med angivelse af dagsorden. I sidste tilfælde skal indkaldelse ske senest 3 uger efter, at bestyrelsen har modtaget det skriftlige forslag og afholdes tidligst 2 og senest 6 uger efter udsendelsen.

 

8. Regnskab og formue.

 

8.1 Regnskabsåret følger kalenderåret.

8.2 Regnskabet skal inden den ordinære generalforsamling være gennemgået og kommenteret af den interne revisor.

9. Tegning og hæftelse.

 

9.1 Foreningen forpligtes udadtil ved underskrift af formand og kasserer eller den samlede bestyrelse.

Bestyrelsen kan godkende, at formanden og kassereren kan råde over dankort og netbank hver for sig.

9.2 Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de af foreningen påhvilede pligter.

9.3 Medlemmerne hæfter alene med deres kontingent.

9.4 Foreningens aktiver kan ikke gøres til genstand for kreditorforfølgning for gæld, der er foreningen uvedkommende.

 

10. Vedtægtsændringer.

 

10.1 Vedtægtsændringer kan kun besluttes af en generalforsamling med mindst 2/3 majoritet af de fremmødte medlemmer.

10.2 Forslagene skal være bekendtgjort i indkaldelsen til generalforsamlingen.

 

11. Opløsning af foreningen.

 

11.1 Foreningen kan opløses efter beslutning på en generalforsamling, ordinær eller ekstraordinær.

I tilfælde af opløsning udarbejdes en status over foreningens aktiver.

11.2 Evt. aktiver i foreningen overdrages til ”Historisk forening for Skibby-egnen”

 

 

Nærværende vedtægter er vedtaget på generalforsamlingen i Skibby den 19. marts 2019.

 

Dirigent: Lennard Krogh

Referent: Britta Jensen

Kursiv = ny tilføjelse  (prg. 9.1)