Mine indstillinger Ny bruger
Glemt adgangskode?
Kodeord
Sektioner
Handlinger tilknyttet webside
Forside / Slagelse-Sorø / Foreningen / Vedtægter

Vedtægter

Vedtægter for Danske Slægtsforskere Slagelse-Sorø

§ 1 Navn, hjemsted og CVR-nummer

Foreningens navn er Danske Slægtsforskere Slagelse-Sorø. Foreningen har hjemsted i Slagelse Kommune. Danske Slægtsforskere Slagelse-Sorø er en selvstændig forening i tilknytning til Danske Slægtsforskere.

Danske Slægtsforskere Slagelse-Sorøs CVR-nummer er 38 96 28 76.

§ 2 Formål

Danske Slægtsforskere Slagelse-Sorøs formål er at skabe et regionalt forum for databehandling i slægtshistorie ved at:

 • Afholde foredrag, møder, kurser og anden oplysningsvirksomhed relateret til slægtshistorie
 • Udbrede kendskabet til IT omkring slægtsforskning
 • Samarbejde med andre foreninger og institutioner med tilsvarende formål
 • Udbrede kendskabet til slægtshistorie ved at drive en hjemmeside på Internet om Danske Slægtsforskere Slagelse Sorøs aktiviteter

§ 3 Medlemmer og kontingent

Alle med interesse for databehandling i slægtsforskning kan indmeldes i foreningen mod betaling af kontingent fastsat af generalforsamlingen.

Det er medlemmets pligt at holde Danske Slægtsforskere Slagelse-Sorø opdateret om sin email-adresse. Dette kan enten ske via indberetning af e-mailadresse på Danske Slægtsforskere Slagelse-Sorøs medlemsside eller ved at oplyse email-adressen direkte til Danske Slægtsforskere Slagelse-Sorøs bestyrelse.

Kontingent til foreningen fastlægges på den årlige generalforsamling for det kommende år. Kontingentet forfalder den 1/1 og skal være betalt senest den 31. januar.

§ 4 Eksklusion

Generalforsamlingen kan ekskludere et medlem, såfremt vedkommende opfører sig i strid med foreningens vedtægter eller andre gældende bestemmelser, eller hvis medlemmet på særlig grov måde har tilsidesat sine medlemspligter. Der kræves 2/3 majoritet af de fremmødte på generalforsamlingen for at gennemføre en eksklusion.

§ 5 Bestyrelsen

Danske Slægtsforskere Slagelse-Sorø ledes af en bestyrelse på 5 eller 7 medlemmer, som vælges på en generalforsamling blandt foreningens medlemmer for to år ad gangen, således at 2 eller 3 medlemmer er på valg i lige år og 3 eller 4 er på valg i ulige år alt efter om bestyrelsen er på 5 eller 7 medlemmer. Desuden vælges 2 suppleanter, begge for et år ad gangen. Genvalg kan finde sted. Bestyrelsen konstituerer sig efterfølgende, og som minimum vælges formand, næstformand og kasserer. Bestyrelsen afgør selv, om suppleanterne skal deltage i bestyrelsesarbejdet, ligesom den afgør, om der skal nedsættes ad hoc arbejdsudvalg med reference til bestyrelsen til løsning af specifikke opgaver. Bestyrelsesmøde afholdes, når formanden finder det fornødent, eller når mindst to af bestyrelsesmedlemmerne kræver det. Indkaldelse til bestyrelsesmøde skal indeholde dagsorden, og der skal føres beslutningsreferat. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når et flertal af bestyrelsens medlemmerne er til stede. Bestyrelsen træffer beslutning ved simpel stemmeflerhed. Ved stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.

§ 6 Generalforsamling

Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i februar måned. Ordinær generalforsamling indkaldes med mindst 4 ugers varsel af bestyrelsen via e-mail til medlemmerne. Indkaldelse skal indeholde dagsorden og de fornødne bilag.

Til den ordinære generalforsamling skal dagsorden indeholde minimum følgende punkter:

 1. Valg af dirigent og referent
 2. Fremlæggelse af bestyrelsens beretning
 3. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse
 4. Kassereren fremlægger budget og bestyrelsens forslag til kontingentet for året
 5. Valg af medlemmer til bestyrelsen
 6. Valg af suppleanter til bestyrelsen
 7. Valg af revisor og revisorsuppleant
 8. Behandling af indkomne forslag
 9. Eventuelt

Generalforsamlingen ledes af en dirigent, som ikke må være medlem af bestyrelsen. Stemmeret har kun tilstedeværende medlemmer. Afstemning skal finde sted skriftligt, hvis blot et af de tilstedeværende medlemmer ønsker det. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uden hensyn til, hvor mange medlemmer, der er til stede. Generalforsamlingens beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal, med mindre andet følger af vedtægterne. Hvert medlem har én stemme.

§ 7 Regnskab og formue

Regnskabsåret følger kalenderåret. Regnskabet skal før den ordinære generalforsamling være revideret af foreningens revisor. Kassereren fører foreningens bogholderi og udarbejder foreningens årsregnskab. Optagelse af lån i foreningen eller indgåelse af lejemål eller andre større økonomiske dispositioner kan ikke finde sted under disse vedtægter.

§ 8 Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes, hvis mindst 1/3 af medlemmerne via e-mail til formanden forlanger det med angivelse af de punkter, der ønskes behandlet. Der skal indkaldes til ekstraordinær generalforsamling senest 14 dage efter, at bestyrelsen har modtaget anmodningen, og afholdelsen skal ske inden 6 uger fra modtaget anmodning.

§ 9 Tegning og hæftelse

Foreningen tegnes udadtil af formanden og/eller kassereren og forpligter sig til at varetage foreningen sammen med den resterende del af bestyrelsen. Der påhviler ikke bestyrelsen eller foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de af foreningen påhvilende pligter.

§ 10 Vedtægtsændringer

Vedtægtsændringer kan kun besluttes af en generalforsamling med mindst 2/3 majoritet af de fremmødte stemmer. Forslagene skal være bekendtgjort i indkaldelsen til generalforsamlingen. Hvis forslaget får flertal, men dette flertal ikke udgør 2/3 af de fremmødte stemmer, skal forslaget, såfremt det ønskes fremmet, genfremsættes på en ny generalforsamling, tidligst 2 uger og senest 4 uger efter den første. På denne generalforsamling kan forslaget vedtages med almindelig stemmeflerhed.

§ 11 Opløsning

Danske Slægtsforskere Slagelse-Sorø kan opløses, hvis et forslag herom er vedtaget af en ordinær generalforsamling og derefter af en ekstraordinær generalforsamling under forudsætning af, at 3/4 af de fremmødte medlemmer på såvel den ordinære som den ekstraordinære generalforsamling stemmer for opløsning. Foreningens formue vil efter opløsningen blive overdraget til foreningen Danske Slægtsforskere eller til et vedtaget slægtsforskerformål.

Således vedtaget på generalforsamling den 26-02-2019
opdateret d. 26-02-2019

Næste Arrangementer
Medlemsaften for Danske Slægtsforskere Slagelse-Sorø Emne: Foredrag om børn i 1600 - 1800 tallet Læs mere...
Slægtsaften for begyndere og lidt øvede Er du erfaren slægtsforsker så kom og hjælp til med at guide andre. Der vil være en kort introduktion til kirkebøger og folketællinger med mere. Læs mere...
Læs mere...
Nyheder fra DIS-Danmark
Slægtsforskeren nr. 4 2019 I næste uge (uge 50) skulle Slægtsforskeren nr. 4 2019 gerne ende i din postkasse Læs mere...
Julekalender 2019 fra Samfundet for Dansk Genealogi og Personalhistorie I lighed med tidligere år præsenterer Samfundet for Dansk Genealogi og Personalhistorie sin helt egen videojulekalender Læs mere...
Læs mere...