Mine indstillinger Ny bruger
Glemt adgangskode?
Kodeord
Sektioner
Handlinger tilknyttet webside
Forside / Sokkelund / Boghylden / Arkiv / Generalforsamling / Ordinær generalforsamling 2016

Ordinær generalforsamling 2016

Referat af ordinær generalforsamling 2016


Referat af ordinær generalforsamling 2016 i foreningen DIS Sokkelund Herred

Tirsdag den 15. marts 2016 kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i foreningen ”DIS Sokkelund Herred” i henhold til indkaldelse udsendt pr. e-mail og brev den 24. februar 2016, omfattende kommenteret dagsorden, regnskab for 2015 og budgetforslag for 2017.

Mødet afholdtes i foreningens lokaler, Sydholmen 8, Avedøre. Til stede fra bestyrelsen var formand Ena Eiberg, næstformand Kirsten Ludvigsen, kasserer Randi Speiermann samt medlemmerne Karina Baggers, Claus Hein-Nielsen, Arne Jonesen og Erik Steffensen.
I alt deltog 22 medlemmer.

Dagsorden iht. vedtægterne
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse, herunder beslutning om anvendelse af over-/underskud.
4. Behandling af forslag fra bestyrelsen
5. Behandling af forslag fra medlemmerne
6. Forelæggelse af budget for det kommende regnskabsår.
7. Fastsættelse af kontingent.
8. Valg af formand
9. Valg af næstformand
10. Valg af kasserer
11. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
12. Valg af revisor og revisorsuppleant
13. Eventuelt

Ad 1: Valg af dirigent
Formanden bød velkommen og foreslog Peter Snabe som dirigent. Denne valgtes og konsta-terede generalforsamlingens lovlige indvarsling.

Ad 2: Bestyrelsen beretning
Formanden aflagde beretning om foreningens virksomhed som følger:

”Ved udgangen af 2014 havde vi 117 medlemmer. Ved udgangen af 2015 havde vi 112 med-lemmer. Vi holder altså nogenlunde samme niveau. Selv om nogle melder sig ud, er der hel-digvis andre der melder sig ind.

Flere af de nye medlemmer har fortalt, at en medvirkende årsag til, at de har valgt netop DIS Sokkelund Herred, er, at vi har så mange gode arrangementer. Der sker noget i vores for-ening. - Det er da også bestyrelsens ønske, at vi skal samles om relevante arrangementer af forskellig karakter i en hyggelig atmosfære. Netop atmosfæren er vigtig, og de der møder op om tirsdagen, vil ved selvsyn opleve livlig snakken og latter, mens man hjælper hinanden med diverse spørgsmål og problemer.

Igen i 2015 har vi haft mange fine arrangementer. - Først og fremmest skal nævnes vores undervisning i gotisk. Hver måned i flere år har Lillian holdt styr på de svære bogstaver, men siden efteråret 2015 har Jørgen Kristensen overtaget roret. - De ligeledes populære aftener
med workshop er også godt besøgt. Her tages mange forskellige emner op, og det er vores egne medlemmer, der står for det valgte tema, som i 2015 har været Legacy, Brothers Kee-per og Dropbox. Bestyrelsen modtager gerne forslag til emner til en workshop.

Af foredrag kan nævnes "Slægtsforskeren og Godsarkiverne" v/Michael Dupont, et foredrag om at udvandre og modet til at gøre det v/Gitte Høstbo, orientering om DIS-Træf v/Jørgen Kristensen, "Hvor har du det fra Margrethe?" v/Mette Fløjborg, "Svenske jernbanearbejdere, Roepolakkere og andet godtfolk" v/Susanne krogh Jensen, "Straffede personer i slægten" v/Peter Wodschou. - I forbindelse med foreningens 15 års jubilæum havde vi i september arrangeret en vellykket tur til Andelslandsbyen Nyvang ved Holbæk med høstmarked og rundvisning. - Til sidst skal nævnes afslutningshygge efter forårssæsonen og så naturligvis vores juleafslutning. Begge velbesøgte arrangementer.

Bestyrelsen skal igen i år opfordre medlemmerne til at komme med ønsker til emner til fore-drag, workshops m.m. Der bliver rig lejlighed til dette lige efter generalforsamlingen.
Formand og næstformand har deltaget i det årlige fællesmøde i Odense for DIS-Lokalforeninger. Et møde med nyheder samt udveksling af erfaringer.

Vi er 3 personer, der i maj måned var på besøg hos vores svenske venskabsforening i Trel-leborg for at fortælle om slægtsforskning i Danmark. Vi glæder os til et gensyn til efteråret, hvor Västerlens Förskerforening kommer her og fortæller om slægtsforskning i Sverige. - Arne Christensen har deltaget i det årlige DIS-møde i Odense for lokalforeningernes webma-stere, ligesom formand og næstformand har deltaget i det ordinære DIS-lokalforeningsmøde også i Odense. Begge møder er med erfaringsudveksling og nyheder.

På bestyrelsens vegne skal jeg takke medlemmerne for god opbakning til vores arrangementer.

Forsamlingen tog beretningen til efterretning uden bemærkninger.

Ad 3: Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse, herunder beslutning om anvendelse af over-/underskud
Det af bestyrelsen godkendte årsregnskab for 2015 var udsendt til medlemmerne sammen med indkaldelsen. Regnskabet udviste et underskud på 6.797 kr., der fragår egenkapitalen, der herefter ultimo 2015 udgjorde 16.237 kr.

Egil Holm Nielsen spurgte om udgiften til inventar på kr. 6.597 kr. omfattede indkøb af nye pc'ere. Formanden bekræftede dette og oplyste at bestyrelsen havde besluttet at anskaffe tre nye pc’er med mulighed for adgang til internettet – udgiften svarede stort set til budgetafvi-gelsen. – Der var ikke yderligere spørgsmål eller kommentarer.

Dirigenten konstaterede at regnskabet forelå behørigt underskrevet af bestyrelse og revisor. Årsregnskabet blev herefter enstemmigt godkendt som fremlagt.

Ad 4: Behandling af forslag fra bestyrelsen
Intet at behandle

Ad 5: Behandling af forslag fra medlemmerne
Intet at behandle.

Ad 6: Forelæggelse af budget for det kommende regnskabsår
Det af bestyrelsen foreslåede budget for 2017 var udsendt sammen med regnskabet.
Budgettet udviste forventede indtægter på 27.900 kr. og udgifter på samme beløb.
Budgettet blev taget til efterretning uden bemærkninger

Ad. 7 Fastsættelse af kontingent (Behandlet sammen med pkt. 6)

Bestyrelsen havde med indkaldelsen foreslået uændret kontingent for 2017 på 150 kr. for enkeltmedlemmer og 200 kr. for ægtepar/samboende.

Kontingentet blev enstemmigt godkendt som foreslået.

Ad 8: Valg af formand
Formanden, Ena Eiberg, var på valg og villig til genvalg
Ena Eiberg genvalgtes for en ny 2-årig periode.

Ad 9: Valg af næstformand

Intet at behandle, idet næstformanden, Kirsten Ludvigsen, blev genvalgt i 2015 for en 2-årig periode.

Ad 10: Valg af kasserer
Intet at behandle, idet kassereren, Randi Speiermann, blev genvalgt i 2015 for en 2-årig pe-riode.

Ad 11: Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
I henhold til vedtægterne vælges øvrige bestyrelsesmedlemmer med halvdelen hvert år. Valgperioden udløb for Arne Jonesen (som var villig til genvalg) og Claus Hein-Nielsen (som ikke ønskede genvalg).

Bestyrelsen foreslog genvalg af Arne Jonesen og nyvalg af Rolf Lindberg..
Begge valgtes enstemmigt for en 2-årig periode.

I henhold til vedtægterne vælges der hvert år to suppleanter. Bestyrelsen foreslog nyvalg af Anders Beck som 1. suppleant og genvalg af Karin Christensen som 2. suppleant.
Begge valgtes enstemmigt for en 1-årig periode.

Ad 12: Valg af revisor og revisorsuppleant
I henhold til vedtægterne vælges der hvert år en revisor og en revisorsuppleant.
Bestyrelsen foreslog nyvalg af Claus Hein-Nielsen som ny revisor og genvalg af Aase Chri-stiansen som revisorsuppleant.
Begge valgtes enstemmigt for en ny 1-årig periode.

Ad 13: Eventuelt
Intet

Da ingen deltagere herefter ønskede ordet, erklærede dirigenten dagsordenen for udtømt.

Afslutningsvis takkede formanden det afgående bestyrelsesmedlem Claus Hein-Nielsen og den afgående revisor Arne Christensen (som ikke var til stede) for samarbejdet gennem åre-ne, ligesom hun takkede Jørgen Kristensen for arbejdet med gotisk læsning samt dirigenten Peter Snabe for god mødeledelse. - Mødet blev hævet kl. 19.20

Avedøre, 16. marts 2016
Hein-Nielsen, referent
Peter Snabe, dirigent