Mine indstillinger Ny bruger
Glemt adgangskode?
Kodeord
Sektioner
Handlinger tilknyttet webside
Forside / Varde / Foreningen / Vedtægter

Generalforsamling den 19. feb. 2019

Vedtægts ændringer vedtaget den 19. februar 2019

§ 1. Navn og hjemsted.
Foreningens navn er Danske Slægtsforskere – Varde (herefter kaldet DS-Varde).
Foreningen har hjemsted i Varde Kommune.
DS-Varde er en selvstændig forening med tilknytning til foreningen Danske Slægtsforskere.

§ 2. Formål.
DS-Vardes formål er at skabe et regionalt forum og fremme interessen for slægtsforskning ved bl.a. at:
-          Afholde foredrag, møder, kurser og anden oplysningsvirksomhed relateret til slægtshistorie
-          Udbrede kendskabet til IT omkring slægtshistorie
-          Samarbejde med andre foreninger og institutioner med tilsvarende formål
-          Udbrede kendskabet til slægtshistorie ved at drive en hjemmeside på internet om DS-Vardes aktiviteter

§ 3. Medlemmer og kontingent.
Som medlem kan optages alle med interesse for slægtsforskning.
Det er medlemmets pligt at holde DS-Varde opdateret om sin e-mail adresse. Dette kan enten ske via
indberetning på foreningens hjemmeside eller ved at oplyse e-mail adressen direkte til DS-Vardes bestyrelse.
Kontingent til foreningen fastlægges på den årlige generalforsamling for det kommende år.
Kontingentet forfalder d. 1/1 og skal være betalt senest den 31. januar.

§ 4. Eksklusion.
Generalforsamlingen kan ekskludere et medlem, såfremt vedkommende opfører sig i strid med foreningens vedtægter eller andre gældende bestemmelser, eller hvis medlemmet på særlig grov måde har tilsidesat sine medlemspligter. Der kræves 2/3 majoritet af de fremmødte på generalforsamlingen for at gennemføre en eksklusion.

§ 5. Bestyrelsen.
DS-Varde ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer, som vælges på en generalforsamling blandt foreningens medlemmer for to år ad gangen, således at 2 vælges i lige årstal, og 3 vælges i ulige år. Desuden vælges 2 suppleanter, begge for et år ad gangen. Genvalg kan finde sted.
Bestyrelsen konstituerer sig efterfølgende, og som minimum vælges formand og kasserer.
Bestyrelsen afgør selv, om suppleanterne skal deltage i bestyrelsesarbejdet, ligesom den afgør, om der skal nedsættes ad hoc arbejdsudvalg med reference til bestyrelsen til løsning af specifikke opgaver.
Bestyrelsesmøde afholdes, når formanden finder det fornødent, eller når mindst to af bestyrelsesmedlemmerne kræver det. Indkaldelse til bestyrelsesmøde skal indeholde dagsorden, og der skal føres beslutningsreferat.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når 3 medlemmer er til stede. Bestyrelsen træffer beslutning ved simpel stemmeflerhed. Ved stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.

§ 6. Generalforsamling.
Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i februar måned. Ordinær generalforsamling indkaldes med mindst 4 ugers varsel. Indkaldelse skal indeholde dagsorden og de fornødne bilag.
Til den ordinære generalforsamling skal dagsorden indeholde minimum følgende punkter:
1. Valg af dirigent og referent.
2. Fremlæggelse af bestyrelsens beretning.
3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
4. Kassereren fremlægger budget og bestyrelsens forslag til kontingentet for året.
5. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
6. Valg af suppleanter til bestyrelsen.
7. Valg af revisor og revisorsuppleant.
8. Fastlæggelse af kontingent.
9. Behandling af indkomne forslag.
10.Eventuelt.

Generalforsamlingen ledes af en dirigent, som ikke må være medlem af bestyrelsen. Stemmeret har kun tilstedeværende medlemmer, dog kan et medlem medbringe op til 2 skriftlige fuldmagter. Afstemning skal finde sted skriftligt, hvis blot et af de tilstedeværende medlemmer ønsker det. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 1. januar s.å.
Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uden hensyn til, hvor mange medlemmer, der er til stede.
Generalforsamlingensbeslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal, med mindre andet følger af vedtægterne. Hvert medlem har én stemme.

§ 7. Regnskab og formue.
Regnskabsåret følger kalenderåret. Regnskabet skal før den ordinære generalforsamling være revideret af foreningens revisor. Kassereren fører foreningens bogholderi og udarbejder foreningens årsregnskab.
Optagelse af lån i foreningen eller indgåelse af lejemål eller andre større økonomiske dispositioner kan ikke finde sted under disse vedtægter.

§ 8. Ekstraordinær generalforsamling.
Ekstraordinær generalforsamling afholdes hvis bestyrelsen, eller mindst 1/3 af medlemmerne skriftlig forlanger det, med angivelse af de punkter der ønskes behandlet. Indkaldelse til ekstraordinær
generalforsamling skal ske senest 14 dage efter, at bestyrelsen har modtaget anmodningen, og afholdelsen skal ske inden 6 uger fra modtaget anmodning.

§ 9. Tegning og hæftelse.
Foreningen forpligtes udadtil af formanden alene eller to bestyrelsesmedlemmer i fællesskab. Kassereren kan ikke uden formandens eller to andre bestyrelsesmedlemmer foretage dispositioner ud over almindelig
forretningsgang. Der påhviler ikke bestyrelsen eller foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de af foreningen påhvilende forpligtelser.

§ 10. Vedtægtsændringer.
Vedtægtsændringer kan kun besluttes af en generalforsamling med mindst 2/3 majoritet af de fremmødte stemmer. Forslagene skal være bekendtgjort i indkaldelsen til generalforsamlingen. Hvis forslaget får flertal, men dette flertal ikke udgør 2/3 af de fremmødte stemmer, skal forslaget, såfremt det ønskes fremmet, genfremsættes det på en ny generalforsamling, tidligst 2 uger og senest 4 uger efter den første. På denne generalforsamling kan forslaget vedtages med almindelig stemmeflerhed.

§ 11. Opløsning.
DS-Varde kan opløses, hvis et forslag herom er vedtaget af en ordinær generalforsamling og derefter af en ekstraordinær generalforsamling under forudsætning af, at 3/4 af de fremmødte medlemmer på såvel den ordinære som den ekstraordinære generalforsamling stemmer for opløsning. Foreningens formue vil efter opløsningen blive overdraget til foreningen Danske Slægtsforskere.

Vedtaget på den ordinære generalforsamling.
Varde den 19. februar 2019

Dirigent: Kjeld A. Espersen

Nyheder fra hele landet
Rigsarkivet overdrager stor bogsamling til Slægtsforskernes Bibliotek Rigsarkivet har overdraget den del af sit bibliotek, der omhandler personal- og slægtshistorie til Slægtsforskernes Bibliotek, der er en del af den almennyttige forening Danske Slægtsforskere.
Slægtsforskerprisen 2019 I weekenden d. 14-15. september 2019 afholdt foreningen Danske Slægtsforskere det årlige arrangement Slægtshistorisk weekend. Årets slægtsforskerpris blev uddelt - denne gang til Mette Fløjborg.
Vil du lære at læse gotisk? Nyt gratis kursus fra Rigsarkivet Prøv Rigsarkivets nye online kursus. Gennem små videoer og øvelser lærer du trin-for-trin at læse gotisk.
Nye Åbent Hus arrangementer i hele landet Igen i efteråret inviterer Danske Slægtsforskere sammen med lokalforeninger til en række af de populære Åbent Hus arrangementer, denne gang i oktober i Nykøbing Falster, Helsingør, Århus og Sønderborg.
Bog nummer 5.000 nu online Der har været travlhed hos Slægtsforskernes Bibliotek, og i denne uge passerede biblioteket 5.000 online titler, som kan tilgås gratis. Med en enkelt fritekstsøgning, kan der søges på tværs af alle bøger. Biblioteket er derfor det største online-bibliotek med bøger inden for slægts-, personal- og lokalhistorie.
 
Bliv medlem

Kontingent:

Års kontingent i Varde lokalforening kr. 75,-

Års kontingent i Danske Slægtsforskere kr. 250,-

Indmeldelse sker på Danske Slægtsforskerers Webshop TRYK HER.

Som medlem får du adgang til foredrag og medlemsmøder.

Arrangementer efterår 2019

Se arrangementer efterår 2019 tryk her

Det sker i Danske Slægtsforskere Varde
05/11 2019 På kryds og tværs i det gamle herredsfoged arkiv /Erik Kann. Herredsfogederne og byfogederne var i tiden frem til 1919 særdeles indflydelsesrige og magtfulde embedsmænd, der både havde doms- og politimyndighed. Denne sammenblanding er helt unik og giver anledning til et omfattende kildemateriale, der strækker sig lige fra sognefogedens forhørsprotokol over protokollerne fra kongens foged til tinglysningsdommerens ofte kæmpestore skøde- og panteprotokoller. Et fantastisk kildemateriale for slægtsforskere. I foredraget inviteres du også med til Nordjylland, hvor en voldsom familiefejde får helt uventede konsekvenser for familien på en gård uden for byen Taars. Kom og lyt, kom og lær, det bliver med garanti ikke kedeligt.
26/11 2019 Workshop for slægtsforskere. Vi holder et lille oplæg om dagens emne, hjælper hinanden med slægtsforskning generelt, programmer og hjemmesider en slægtsforsker bruger, tydning af kilder oa. Kom med dine udfordringer, og vi forsøger at løse dem i fællesskab. Der vil blive sendt mail til alle medlemmer før hvert møde med angivelse af dagens emne.